Použitie cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Slúži napríklad pre vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Právne oznámenie aplikácie Home Connect

Tu nájdete právne oznámenie poskytovateľa služby, Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov aplikácie Home Connect.

Podmienky používania aplikácie Home Connect

1. Základ zmluvy

Spoločnosť Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mníchov, Nemecko (ďalej "prevádzkovateľ") Vám týmto bezplatne poskytuje aplikáciu Home Connect za účelom jej inštalácie a používania na Vašom mobilnom zariadení (mobilných zariadeniach).

Tieto Podmienky používania (ďalej "Podmienky používania") platia medzi Vami ako používateľom aplikácie Home Connect a spoločnosťou Home Connect GmbH ako prevádzkovateľom. Akonáhle dokončíte svoju registráciu, budú tieto podmienky tvoriť záväzný zmluvný základ pre používanie aplikácie Home Connect. Tieto Podmienky používania si môžete vyhľadať a uložiť v aplikácii Home Connect v časti "Nastavenia".

2. Funkcie a služby ponúkané aplikáciou Home Connect

Aplikácia Home Connect slúži na ovládanie domácich spotrebičov (ďalej "spotrebiče"), ktoré sú kompatibilné s Home Connect a na poskytovanie ďalších služieb (napr. tipy pre používanie určitých programov spotrebičov, návrhy receptov alebo návrhy pre zvýšenie energetickej účinnosti) v spojení s Vašimi spotrebičmi.

Funkcie, ktoré ponúka aplikácia Home Connect sa líšia v závislosti od typu konkrétneho zariadenia. Preštudujte si aplikáciu Home Connect, aby ste zistili, ktoré špecifické funkcie sú Vám k dispozícii.

Z dôvodov zabezpečenia vyžadujú niektoré funkcie Home Connect príkaz nielen prostredníctvom aplikácie Home Connect, ale aj manuálne potvrdenie a/alebo manuálnu aktiváciu v samotnej aplikácii. Aplikácia Home Connect Vás bude o takejto požiadavke zodpovedajúcim spôsobom informovať.

Vaše užívateľské ID, informácie o Vašom spotrebiči a Vaše ovládacie povely sa prenášajú na server (ďalej „server Home Connect“) cez dátové pripojenie; server Home Connect prenáša Vaše ovládacie príkazy. Ďalšie informácie o spôsobe nakladania s údajmi - pozri Vyhlásenie o ochrane údajov.

Kompletnú ponuku funkcií aplikácie Home Connect môžete využívať iba vtedy, ak ste prihlásený k svojmu užívateľskému účtu, ak sú Vaše spotrebiče priradené k Vášmu užívateľskému účtu Home Connect a ak sú Vaše spotrebiče a aplikácie Home Connect dátovo prepojené so serverom Home Connect.

Ak odpojíte Váš spotrebič od servera Home Connect v aplikácii Home Connect, budete môcť využívať iba obmedzený rozsah funkcií a služieb viditeľných v aplikácii Home Connect v dosahu WiFi pripojenia, ktoré pokrýva spotrebič (používanie iba prostredníctvom WiFi). Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame dlhodobo riadiť spotrebič s využitím nastavenia iba prostredníctvom WiFi, pretože bráni prijímanie dostupných a z hľadiska zabezpečenia dôležitých softvérových aktualizácií pre Váš spotrebič.

Pokiaľ u svojho spotrebiča deaktivujete WiFi pripojenie v aplikácii Home Connect, nebude váš spotrebič schopný sa pripojiť k serveru Home Connect. Navyše, deaktivovanie tohto spojenia tiež spôsobí, že aplikáciu Home Connect nebude možné používať na riadenie Vášho spotrebiča.

3. Registračný proces

Používanie aplikácie Home Connect vyžaduje vytvorenie používateľského účtu (registráciu). Vo všeobecnosti platí, že pre úspešnú registráciu musíte uviesť minimálne svoje krstné meno a priezvisko, umiestnenie spotrebiča (krajina), svoju e-mailovú adresu (ID používateľa) a osobné heslo. V niektorých krajinách budete musieť zadať ďalšie údaje.

Akonáhle ste sa úspešne registrovali pre aplikáciu Home Connect, dostanete e-mailovú správu s potvrdením a bude aktivovaný Váš užívateľský účet. V e-mailovej správe bude uvedený odkaz (link), ktorý musíte následne použiť pre potvrdenie registrácie.

4. Prihlásenie k užívateľskému účtu

Svoje heslo by ste mali zachovávať v tajnosti; neprezrádzajte ho tretím osobám. Ak stratíte svoje heslo alebo budete mať podozrenie, že nejaká tretia osoba k nemu získala prístup, musíte o tom okamžite upovedomiť prevádzkovateľa, pričom použite kontaktné informácie uvedené v aplikácii Home Connect a zmeňte si svoje heslo. Pre zmenu svojho hesla alebo vytvorenie nového hesla použite funkciu „Zmeniť heslo“ a/alebo „Zabudli ste heslo?“ v aplikácii Home Connect.

Väčšinu funkcií a služieb ponúkaných aplikáciou Home Connect môžete využívať iba vtedy, ak ste prihlásený k svojmu užívateľskému účtu. Z dôvodov bezpečnosti budete automaticky odhlásený z Vášho užívateľského účtu najneskôr 24 hodín po prihlásení. Ak aktivujete funkciu „Zostať prihlásený“, nebudete automaticky odhlásený z Vášho účtu po dobu troch (3) mesiacov. Súčasne je však potrebné si uvedomiť, že používanie tejto funkcie zvyšuje riziko neoprávneného prístupu tretích osôb prostredníctvom aplikácie Home Connect k Vášmu mobilnému zariadeniu. Prevádzkovateľovi zodpovedáte za akúkoľvek formu zneužitia tretími osobami. Ak chcete deaktivovať funkciu „Zostať prihlásený“, jednoducho sa odhláste zo svojho užívateľského konta. Zatvorenie aplikácie Home Connect nemá žiaden vplyv na prihlasovací stav Vášho užívateľského účtu.

5. Požiadavky na používanie

Aby Vám bolo umožnené používať tú časť aplikácie Home Connect, ktorá vyžaduje registráciu, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • ste spotrebiteľ a máte aspoň 18 rokov,
  • ako súčasť registračného procesu ste si nastavili užívateľský účet,
  • prevádzkujete svoj spotrebič v krajine, kde prevádzkovateľ ponúka aplikáciu Home Connect (zoznam dostupných krajín si môžete overiť v aplikácii Home Connect).

Aby bolo možné používať aplikáciu Home Connect, musí byť inštalovaná na mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k internetu a využíva podporovaný operačný systém (zoznam podporovaných mobilných zariadení - pozri http://www.home-connect.com ). Mobilné zariadenia a spotrebič zaisťujete Vy a musia byť pripojené k WiFi prostredníctvom zodpovedajúceho internetového routera. Mimo dosahu pokrytia WiFi pre účely spotrebiča, bude Vaše mobilné zariadenie vyžadovať iné dátové pripojenie. Počas offline prevádzky môže byť zariadenie prevádzkované ako "nepripojený" spotrebič. Ak je WiFi pripojenie deaktivované alebo ak sa mobilné zariadenie nachádza mimo dosahu pokrytia WiFi, spotrebič sa nedá ovládať pomocou aplikácie Home Connect. Zodpovedáte za úhradu všetkých nákladov, ktoré súvisia s dátovým pripojením (tiež pre sťahovanie aktualizácie aplikácie Homme Connect alebo firmware spotrebiče, rovnako aj pokiaľ ide o prenos obrázkov). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dostupnosť a/alebo kvalitu dátového pripojenia.

6. Používanie aplikácie Home Connect viacerými používateľmi

V súlade s rozsahom uvedeným v článku 9 môže aplikáciu Home Connect používať viac používateľov, pričom každý používateľ musí mať svoj vlastný užívateľský účet. Ak viac používateľov priradí ten istý spotrebič ku svojmu užívateľskému účtu (napr. v rámci rodiny alebo v domácnosti zdieľanej viacerými osobami), je používateľ, ktorý prvý priradil spotrebič k svojmu užívateľskému účtu (ďalej "hlavný používateľ"), oprávnený odstrániť spotrebič z účtov používateľov, ktorí ho priradili neskôr. Hlavný používateľ môže postúpiť svoje právo hlavného používateľa na iného používateľa. Všetci používatelia spotrebiča môžu vidieť stav príslušného zariadenia v aplikácii Home Connect a v prípade potreby vydať riadiace príkazy.

Využívanie služieb tretích strán (pozri článok 7) sa všeobecne týka iba účtu toho používateľa, ktorý sa rozhodne takéto služby využívať (ďalej "užívateľ služieb tretej strany"). Údaje odoslané tretej strane vystupujúcej ako poskytovateľ, môžu obsahovať informácie týkajúce sa používateľského správania iných používateľov spotrebiča. Užívateľ služieb tretej strany sa zaväzuje informovať iných používateľov spotrebiča o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a využívaní údajov poskytovateľom služby tretej strany ešte predtým než dôjde k skutočnému využívaniu takejto služby. Okrem toho získa súhlas všetkých používateľov so spracúvaním takýchto údajov.

7. Služby tretích strán

Služby začlenené do aplikácie Home Connect ponúkané tretími stranami a služby ponúkané tretími stranami, ktoré umožňujú externý prístup k spotrebiču s použitím ich vlastnej, samostatnej aplikácie, rozširujú možnosti aplikácie Home Connect. Využívanie týchto integrovaných a/alebo externých služieb vo všeobecnosti vyžaduje, aby bol Váš užívateľský účet Home Connect prepojený s existujúcim užívateľským účtom, vedeným poskytovateľom služieb tretej strany. Všetky osobitné, prevádzkovateľom definované podmienky používania, platné pre využívanie služieb tretej strany, ktoré sú buď integrované do aplikácie Home Connect alebo ponúkané externe, možno nájsť v „integrované služby“ a musia byť prijaté osobitne a ak je to v danom prípade relevantné, ešte pred začatím využívania takýchto služieb. V takom prípade platia len osobitné podmienky používania, ktorými sa riadia služby tretej strany, ktoré boli prepojené s Vašim užívateľským účtom. Upozorňujeme, že okrem všeobecných podmienok používania prevádzkovateľa a osobitných podmienok používania integrovaných a/alebo externých služieb, môžu tiež platiť podmienky poskytovateľov služieb tretích strán. Za tieto služby zodpovedá výlučne poskytovateľ služieb tretej strany.

Začlenenie služieb tretích strán do aplikácie Home Connect a/alebo prepojenia na externé služby predstavuje doplnkové funkcie, pričom za ich dostupnosť prevádzkovateľ nezodpovedá a ich poskytovanie môže prevádzkovateľ v zásade kedykoľvek bez upozornenia prerušiť. Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ nie je schopný z hľadiska presnosti a úplnosti kontrolovať údaje prenášané poskytovateľmi služieb tretích strán a preto nenesie v tomto zmysle žiadnu zodpovednosť.

8. Aktualizácia softvéru

Úplnú prevádzkyschopnosť a funkčnú spoľahlivosť aplikácie Home Connect v súvislosti s Vaším spotrebičom možno zabezpečiť len vtedy, ak budú okamžite nainštalované aktualizácie, ktoré budú pre aplikáciu Home Connect k dispozícii; to isté platí pre akékoľvek aktualizácie spotrebiča poskytované výrobcom. Aktualizácie spotrebiča je cielená napr. na zlepšenie existujúcich funkcií, opravu chýb alebo pridanie ďalších funkcií alebo obsahu. Pred prvou aktualizáciou Vašich spotrebičov musíte - v prípade viacerých užívateľov - musí každý užívateľ potvrdiť sťahovanie a inštaláciu takejto aktualizácie v aplikácii Home Connect. Pre ďalšie aktualizácie spotrebičov môžete - v prípade viacerých užívateľov - môže hlavný užívateľ podľa bodu 6 zvoliť medzi rôznymi možnosťami (napr. keď sa tieto aktualizácie zvyčajne sťahujú a inštalujú automaticky, ak by sa to týkalo len aktualizácií súvisiacich s bezpečnosťou alebo ak by pre každú aktualizáciu malo rozhodnúť samostatne o stiahnutí a inštalácii). Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť v aplikácii - v prípade viacerých užívateľov - akýmkoľvek užívateľom (tiež účinné pre ostatných užívateľov). Vo veľmi výnimočných prípadoch (napr. v prípade požiadaviek na bezpečnosť výrobkov alebo ochranu dát alebo v prípade niektorých typov spotrebičov) si vyhradzujeme právo priamo stiahnuť a nainštalovať aktualizácie spotrebiča bez ohľadu na tieto nastavenia. S takou automatickou aktualizáciou spotrebiče vyhlasujete svoj súhlas. Ak by sme však takú automatickú aktualizáciu museli vykonať, informovali by sme Vás o tom. Počas inštalácie aktualizácie spotrebiče (bez ohľadu na typ aktualizácie) sa nesmie prerušiť elektrina ani pripojenie k internetu.

Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za chyby ovplyvňujúce aplikáciu Home Connect nebo spotrebiča, ani za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že ste nevykonali stiahnutie a/alebo úplné stiahnutie a/alebo inštaláciu dostupných aktualizácií aplikácie Home Connect alebo spotrebiča. Mali by ste preto urýchlene stiahnuť a nainštalovať všetky dostupné aktualizácie. O dostupnosti aktualizácií spotrebiča v aplikácii Home Connect Vás budeme informovať.

9. Práva na používanie

Aplikácia Home Connect, ako aj služby, dáta a informácie, ktoré možno využívať a sprístupniť prostredníctvom aplikácie sú chránené autorskými a priemyselnými právami.

Po dobu platnosti tejto užívateľskej zmluvy je Vám udelené nevýhradné, nesublicencovateľné, neprenosné a odvolateľné užívateľské právo na využívanie aplikácie Home Connect výlučne na účely dohodnuté v týchto Podmienkach používania a v súlade s týmito Podmienkami používania, ako aj platnými právnymi predpismi. Najmä nemáte oprávnenie kopírovať, upravovať, revidovať, meniť, dekompilovať (spätné inžinierstvo) alebo konvertovať aplikáciu Home Connect, ak platné právne predpisy nepripúšťajú niečo iné.

10. Dostupnosť funkcií a služieb

Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečil dostupnosť všetkých funkcií a služieb ponúkaných aplikácií Home Connect, vrátane začlenenia a prepojenia so službami tretích strán. Dočasné technické problémy, ktoré by mohli mať za následok narušenie tejto dostupnosti však nie sú vylúčené. Ak bude dostupnosť narušená, nemožno voči prevádzkovateľovi uplatňovať žiadne nároky.

11. Premiestnenie / ďalší predaj / používanie treťou stranou

Ak premiestnite svoj spotrebič do inej krajiny, t. j. do inej krajiny, než v ktorej bol pôvodne uvedený do prevádzky, ste povinný zmeniť nastavenie krajiny vo svojom užívateľskom účte. Upozorňujeme, že na používanie aplikácie Home Connect v inej krajine sa môžu vzťahovať odlišné podmienky používania a odlišné vyhlásenie o ochrane údajov. Ak nie je Vaša krajina uvedená v zozname podporovaných krajín, nebude Vám umožnené ďalšie využívanie aplikácie Home Connect. Je zakázané používať aplikáciu Home Connect spoločne so spotrebičom, ktorého použitie nie je v príslušnej krajine povolené. V prípade pochybností, prosím, kontaktujte výrobcu spotrebiča.

Pokiaľ dôjde k predaju Vášho mobilného zariadenia alebo k jeho prevodu na tretiu osobu, odhláste sa najprv zo svojho užívateľského konta a vymažte aplikáciu Home Connect. Potom už nebude možné (znovu) priradiť mobilné zariadenie k Vášmu užívateľskému ID alebo k spotrebiču. Pokiaľ spotrebič predáte, skontrolujte, či ste obnovili továrenské nastavenia. Tým zrušíte prepojenie medzi spotrebičom a svojim užívateľským účtom.

Ak ste kúpili použitý spotrebič, skontrolujte nastavenia účtu v aplikácii Home Connect, aby ste sa uistili, že neexistuje prepojenie medzi neznámymi používateľmi a spotrebičom. V prípade pochybností obnovte továrenské nastavenia. Viac informácií o ochrane údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov.

12. Zodpovednosť

Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil sám, alebo ktorú spôsobili ním splnomocnení zástupcovia alebo obchodní zástupcovia, a to v rozsahu podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť prevádzkovateľa v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť výrobkov alebo služieb uvádzaných na trh, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom týmto nie je dotknutá.

13. Zmeny Podmienok používania

Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať zmeny Podmienok používania. Vo všeobecnosti platí, že Vás budeme prostredníctvom aplikácie Home Connect a/alebo elektronickou poštou informovať o každej zmene Podmienok používania, ktorá môžu mať vplyv na zmluvný vzťah, a to najmenej šesť týždňov pred dátumom účinnosti takejto zmeny. Oznámenie bude tiež obsahovať informácie o Vašom práve odmietnuť zmenu a o následkoch takéhoto odmietnutia. Najneskôr v termíne, keď zmeny nadobudnú platnosť sa Vás opýtame, či súhlasíte so zmenenými Podmienkami používania. Budete môcť buď vysloviť svoj súhlas a naďalej pokračovať v používaní aplikácie Home Connect v súlade so zmenenými Podmienkami používania alebo súhlas odoprieť. Ak sa rozhodnete svoj súhlas odoprieť, je prevádzkovateľ oprávnený ukončiť Vašu užívateľskú zmluvu, a to v deň, keď zmena nadobudne účinnosť a zablokovať Váš užívateľský účet.

14. Ukončenie užívateľskej zmluvy

Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť užívateľskú zmluvu na základe výpovede a po uplynutí šesťtýždňovej výpovednej doby, prípadne aj v kratšej výpovednej dobe, ak sa rozhodne prerušiť prevádzku aplikácie Home Connect. Právo zrušiť užívateľskú zmluvu zo závažných dôvodov, ktoré existujú na oboch stranách, zostáva týmto nedotknuté. Za závažný dôvod je možné považovať najmä porušovanie podstatných povinností upravených týmito Podmienkami používania (pozri článok 5, 6 alebo 9).

15. Rozhodné právo / príslušnosť súdu

Budú sa aplikovať všeobecne záväzné právne predpisy platné v mieste Vášho bydliska. Ak nie je upravené inak, použije sa právo Spolkovej republiky Nemecko. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru sa nebude aplikovať v žiadnom prípade. Na určenie príslušného súdu sa budú aplikovať všeobecne záväzné právne predpisy platné v mieste Vášho bydliska. Ak nie je upravené inak, bude daná príslušnosť súdu v Mníchove, Spolková republika Nemecko.

Dátum vydania: September 2017

Objavte Home Connect

Príbehy, ktoré spájajú

Zistite, ako môže Home Connect urobiť váš život efektívnejším, bezpečnejším a inteligentnejším.

Pripojené domáce spotrebiče

Ovládajte vaše domáce spotrebiče pomocou Home Connect. A nielen, keď ste doma, ale aj keď práve doma nie ste.

Naši partneri

Home Connect ponúka nespočetné množstvo partnerských služieb. Objavte našu neustále sa rozrastajúcu sieť partnerov.

Ikona pre stiahnutie aplikácie Home Connect

Stiahnutie aplikácie

Celý svet Home Connect pre váš smartfón a tablet.

Home Connect FAQ - ikona

Časté otázky (FAQ)

Nájdete tu odpovede na často kladené otázky.

Servis Home Connect - ikona

Servis

Spojte sa s nami. Sme tu pre vás.

Partner Home Connect - ikona

Staňte sa partnerom

Nadviažte dobré kontakty s Home Connect.