Použitie cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Slúži napríklad pre vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Právne oznámenie aplikácie Home Connect

Tu nájdete právne oznámenie poskytovateľa služby, Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov aplikácie Home Connect.

Informácie o ochrane údajov pre aplikáciu Home Connect

Spoločnosť Home Connect GmbH so sídlom na adrese Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mníchov, Nemecko (ďalej „Home Connect“ alebo „my“) zodpovedá za zhromažďovanie, spracúvanie a používanie osobných údajov, ktoré súvisia s aplikáciou Home Connect (ďalej „aplikácia“)

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Nasledujúce informácie vysvetľujú spôsob nakladania s týmito údajmi.

1. Druhy osobných údajov

V súvislosti s používaním aplikácie, spoločnosť Home Connect zhromažďuje, spracováva a používa predovšetkým nasledujúce druhy osobných údajov.

a. Hlavné údaje o používateľovi

Údaje, ktoré zhromažďujeme a používame pri nastavení používateľského účtu (registrácia):

 • Údaje, ktoré poskytnete počas registračného procesu, ako sú:
  • krstné meno a priezvisko
  • e-mailová adresa (ID používateľa)
  • krajina, v ktorej prevádzkujete domáci spotrebič (spotrebiče),
  • heslo ako ochranu prístupu

Údaje požadované ako súčasť registračného procesu sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme a ukladáme počas registračného procesu:
  • nastavený jazyk Vášho mobilného zariadenia
  • súhlas a uznanie podmienok používania a potvrdenia informácie o ochrane osobných údajov
  • stav používateľského účtu (aktivovaný/deaktivovaný)
  • implicitné nastavenie sledovania spotrebiča (v závislosti na zvolenej krajine, viac informácii – pozri článok 6).

b. Hlavné údaje o spotrebiči

Údaje, ktoré zhromažďujeme a používame a ktoré sa týkajú prepojenia Vášho domáceho spotrebiča a používateľského účtu

 • Značka domáceho spotrebiča (napr. Bosch alebo Siemens),
 • Výrobné číslo, pokiaľ to je v danom prípade relevantné, dátum výroby spotrebiča (tzv. E-číslo (celý model) a FD (výrobné) číslo – tieto informácie môžete tiež nájsť na štítku zariadenia),
 • Unikátny identifikátor sieťového adaptéru nainštalovaného v domácom spotrebiči (tzv. MAC adresa).

Tieto údaje sú priradené Vášmu užívateľskému účtu v prípade každého pripojeného domáceho spotrebiča, ktorý je prevádzkovaný pomocou funkcie "Home Connect".

c. Údaje o používaní spotrebiča

Údaje, ktoré zhromažďujeme a používame v súvislosti s používaním domáceho spotrebiča:

 • zvolené základné nastavenie, zvolený program a uprednostňované nastavenia programu na domácom spotrebiči alebo prostredníctvom aplikácie.
 • údaje o stave spotrebiča, ako sú okolité podmienky, stav súčastí, zmeny stavu spotrebiča (napr. iný prevádzkový režim, otvorené alebo uzavreté dvierka / čelný panel alebo teplotné zmeny, hladina náplne) a stavové hlásenia týkajúce sa spotrebiča (napr. spotrebič je prehriaty, nádrž s vodou je prázdna atď.).
 • Videá a obrazové dáta (napr. chladničky so zabudovanou kamerou)

d. Údaje o používaní aplikácie

Údaje o používaní aplikácie sú údaje, ktoré sú generované pri Vašej interakcii s aplikáciou, ako sú prvky, ktoré používate, správanie súvisiace s klikaním na ovládacie prvky aplikácie, výber možností z rozbaľovacieho menu, nastavenie vypínačov. Viac informácií - pozri článok 6.

2. Účely spracúvania uvedených údajov

Vyššie uvedené druhy údajov používame:

 • na poskytovanie funkcií aplikácie, ako aj služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie (1.a.-c.),
 • na odstraňovanie chýb (1.b a c.)
 • na zlepšenie používateľskej prívetivosti aplikácie (1.d.),
 • na zlepšenie nášho sortimentu produktov a služieb, najmä s ohľadom na programy, ktoré nie sú používané a/alebo ktoré sa často používajú okrem iných funkcií aplikácie a domáceho spotrebiča (1.c. a d.), a
 • na účely priameho marketingu (1.a.-c.).

Právne základy pre zamýšľané využitie údajov v oblasti pôsobnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 sú popísané v bode 12 týchto informácií.

3. Doby všeobecného uchovania údajov

Ak neexistujú zákonné ustanovenia v opačnom zmysle, platia nasledujúce doby všeobecného uchovávania údajov

a. Hlavné údaje o používateľovi: Budú vymazané, ako náhle dôjde k vymazaniu používateľského účtu.

b. Hlavné údaje o spotrebiči: Po odstránení domáceho spotrebiča z používateľského účtu bude odstránený odkaz (link) na používateľský účet.

c. Údaje o používaní spotrebiča: Uchovávanie údajov, ktoré sú špecifické pre konkrétneho používateľa, po dobu desiatich (10) dní. Pokiaľ užívateľ súhlasí s marketingom na základe súhlasu, budú sa údaje špecifické pre používateľa uchovávať po dobu platnosti tohto marketingu na základe súhlasu.

d. Údaje o používaní aplikácie: Uchovávanie v pseudonymizovanej forme v rozsahu, v akom je aktivovaná funkcia "Povoľte sledovanie údajov o používaní". Údaje o používaní aplikácie sú uchované maximálne po dobu 37 mesiacov odo dňa, kedy boli zhromaždené.

4. Riadenie spracúvania údajov

a. Konektivita Vášho domáceho spotrebiča

Aplikáciu môžete používať na riadenie konektivity domáceho spotrebiča

 • Ak je to potrebné, môžete nastaviť pripojenie k serveru Home Connect tak, aby každý domáci spotrebič bol pripojený samostatne (voľba v ponuke „Nastavenia“ > „Nastavenie pripojenia“). Potom už:
  • nebudú údaje o používaní spotrebiča (1.c.) prenášané na server Home Connect,
  • nebudú dostupné určité funkcie aplikácie; najmä nebude už možné prevádzkovať domáci spotrebič mimo dosahu WiFi pripojenia, aj keď bude nastavený dátový spoj s internetom.
 • Ak je to potrebné, môžete v prípade jednotlivého domáceho spotrebiča vypnúť pripojenie WLAN (voľba v ponuke „Nastavenia“ > „Nastavenie pripojenia“). Potom už:
  • nebudú prenášané údaje o používaní spotrebiča (1.c.) na server Home Connect,
  • bude možné prevádzkovať domáci spotrebič iba zo samotného spotrebiča, nie prostredníctvom aplikácie.

b. Používateľské kontá a lokálne uložené údaje aplikácie

Prostredníctvom aplikácie môžete spravovať svoje používateľské účty a mazať lokálne uložené údaje aplikácie.

 • Môžete vymazať svoj užívateľský účet („Nastavenia" > „Môj účet" > "Vymazávanie užívateľského účtu"). Potom:
  • sa vymaže prepojenie medzi Vaším domácim spotrebičom a Vaším užívateľským účtom
  • nebude už Váš domáci spotrebič odosielať žiadne údaje o používaní na server Home Connect, pokiaľ nie je tento domáci spotrebič prepojený s inými užívateľskými účtami (pozri časť 1.b.).
 • Vymazaním aplikácie sa tiež odstránia všetky lokálne uložené údaje, ktoré sú špecifické pre konkrétneho užívateľa.

c. Továrenské nastavenia domáceho spotrebiča

Domáci spotrebič môžete resetovať na továrenské nastavenia. Potom:

 • v dôsledku resetovania sieťových nastavení domáci spotrebič stratí spojenie so serverom Home Connect,
 • domáci spotrebič už nebude prepojený so žiadnym z predchádzajúcich priradených používateľských účtov (je nutné pripojiť domáci spotrebič na internet) a nebude zobrazovaný v aplikácii.

Pred obnovením továrenských nastavení si prosím prečítajte návod na použitie Vášho domáceho spotrebiča.

5. Prenos alebo poskytovanie Vašich údajov tretím stranám

Pri vytváraní a prevádzkovaní aplikácie a poskytovaní príslušných služieb spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb. Vzhľadom k tomu, že sme zaviazali týchto poskytovateľov služieb, aby spracúvanie údajov vykonávali ako poverení spracovatelia údajov v súlade s prísnymi pokynmi, nevyžadujú žiadne činnosti v rámci spracúvania údajov, ktoré budú vykonávané týmito sprostredkovateľmi, Váš súhlas.

Poskytovatelia služieb, ktoré sme poverili k vytvoreniu a fungovaniu aplikácie:

 • Poskytovateľ služieb pre hosťovanie služieb
 • Poskytovateľ služieb pre programovanie služieb
 • Poskytovateľ služieb pre služby horúcej linky

Vaše údaje odovzdávame iba ostatným príjemcom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy s vami, kde my alebo príjemca má oprávnený záujem na sprístupnenie vašich údajov, alebo ak ste dal súhlas k tomuto odovzdanie. Títo príjemcovia zahŕňajú poskytovateľa služieb a ďalšie spoločnosti v našej korporátnej skupine. Ďalej sa údaje môžu poskytnúť iným príjemcom v prípade, že sme povinní tak urobiť v dôsledku právnych ustanovení alebo vymáhateľných správnych alebo súdnych príkazov.

Ďalšími príjemcami vašich dát sú aj ďalší poskytovatelia služieb, ktorých ponuky a služby (služby tretích strán) môžu byť použité v súvislosti s aplikáciou (pozri položku 9).

6. Zaznamenávanie údajov o používaní aplikácie

Aplikácia môže zaznamenávať údaje o jej používaní (pozri časť 1.d.). V tejto súvislosti sa používa služba Adobe Analytics, ktorú ponúka spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, registračné č. 344992, Írska republika (ďalej "Adobe").

Ak je aktivovaná funkcia „Povoliť sledovanie využitia dát", údaje o používaní aplikácie budú odosielané a ukladané na serveri Adobe v Spojenom kráľovstve. Údaje o používaní aplikácie Vám umožňujú analyzovať spôsob, akým aplikáciu používate (pozri časť 1.d.). U tejto aplikácie je aktivovaná anonymizácia IP, čo znamená, že IP adresa, ktorú používate, je pred odoslaním na server skrátená. Adobe bude používať tieto informácie v mene spoločnosti Home Connect na vyhodnotenie spôsobu, akým používate aplikáciu, a na prípravu správ o činnosti aplikácie pre spoločnosť Home Connect. IP adresa, ktorá bude prenesená z Vášho mobilného zariadenia v súvislosti s činnosťou Adobe Analytics, nebude bez Vášho výslovného súhlasu spájaná s inými údajmi, ktoré majú k dispozícii spoločnosti Adobe alebo Home Connect.

Aktivovaním alebo deaktivovaním funkcie „Povoliť sledovanie využitia dát" môžete riadiť, či sú, popr. nie sú zaznamenávané a spracúvané údaje o používaní aplikácie. V závislosti od právneho stavu vo Vašej krajine môže byť funkcia „Povoliť sledovanie využitia dát" prednastavená ako aktivovaná.

7. Chybové hlásenia

Na účely zhromažďovania a odosielania anonymných chybových hlásení, ak sa aplikácia chová nepredpokladaným spôsobom, najmä pri jej poruche, používame aplikáciu HockeyApp ( https://www.hockeyapp.net ). Naši poskytovatelia služieb a Home Connect dostanú chybové hlásenia iba s Vaším výslovným súhlasom. O súhlas budete požiadaní vždy, keď budeme chcieť tieto informácie oznámiť.

8. Zabezpečenie údajov

Na ochranu Vašich údajov, napr. pred manipuláciou s nimi, ich stratou a prístupom neoprávnených tretích strán k nim, uplatňujeme technické a organizačné opatrenia. Medzi tieto opatrenia patrí používanie kódovacích technológií, certifikátov, firewally na serveri Home Connect a ochrana aplikácie Home Connect prostredníctvom hesiel. Úroveň zabezpečenia údajov aplikácie Home Connect bola testovaná a certifikovaná spoločnosťou TÜV Trust IT. Naše zabezpečovacie opatrenia priebežne preskúmavame a zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom.

9. Rozsah pôsobnosti informácie o ochrane osobných údajov

Tato informácia o ochrane údajov platí pre funkcie a služby ponúkané spoločnosťou Home Connect prostredníctvom aplikácie, avšak neplatí pre služby tretích strán, aj keď spoločnosť Home Connect umožní používanie takýchto služieb tretích strán v aplikácii (pozri podmienky používania týkajúce sa služieb tretích strán). Používanie služieb týchto tretích strán sa riadi platnými ustanoveniami na ochranu údajov, ktoré zaviedol poskytovateľ služieb tretích strán, prípadne ďalšími vyhláseniami k ochrane údajov z našej strany, ktoré opisujú odlišujúce vlastnosti týchto služieb tretích strán a sú relevantné iba v tom to smere.

Ak budete odkazovaní na iného poskytovateľa služieb, spoločnosť Home Connect vynaloží primerané a zodpovedajúce úsilie na ozrejmenie takého odkazovanie (napr. Na základe začlenenie súhlasu poskytovateľa služby do aplikácie s použitím iframů), keď Vám takýto odkaz nebude jasný. Ak kliknete na odkaz (link) v aplikácii Home Connect, ktorý vyvolá aplikáciu alebo webové stránky iného poskytovateľa služieb, považuje sa to za jasné odkazovanie.

Ak sa, ako užívateľ, nachádzate v oblasti, kde platia NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovanie osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), uvedomte si prosím, že používanie služieb tretích strán môže mať za následok spracovanie Vašich osobných údajov v krajinách mimo oblasť platnosti všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

10. Zmeny informácie o ochrane údajov

Vzhľadom k tomu, že je aplikácia, okrem iného, predmetom neustáleho vývoja v dôsledku zavádzania nových technológií alebo nových služieb, môžu byť v súlade s tým vykonávali úpravy tejto informácie o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Home Connect si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať túto informáciu podľa potreby. Spoločnosť Home Connect vždy aktualizuje informácie o ochrane osobných údajov v programe; preto sa kedykoľvek môžete zoznámiť s jeho aktuálnou verziou.

11. Práva a kontaktné údaje

Ak napriek našej snahe ukladať správne a aktualizované údaje budú Vaše osobné údaje uložené nesprávne, zabezpečíme na Vašu žiadosť opravu takýchto informácií. Potom, čo získame Váš súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a používaním Vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas vziať kedykoľvek späť s účinkom od späťvzatia súhlasu (ex nunc). Súhlas možno všeobecne odvolať buď na základe použitia príslušného nastavenia aplikácie, alebo inak prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré sú uvedené v aplikácii.

Vaše osobné údaje budú vymazané, odvoláte ak svoj súhlas s uchovávaním vašich údajov, ak už vaše osobné údaje nebudú potrebné na zamýšľaný účel alebo ak je toto uchovávanie dát neprípustné z iných právnych dôvodov. Uvedomte si prosím, že z technických alebo organizačných dôvodov sa odvolania vášho súhlasu môže prekrývať s užitím vašich osobných údajov, napr. V prípade už zaslaných noviniek. Týmto nebudú dotknuté údaje požadované pre fakturačné a účtovné účely alebo údaje podliehajúce zákonnej povinnosti uchovávať záznamy.

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa problematiky ochrany údajov alebo budete chcieť uplatniť svoje práva na odvolanie súhlasu alebo na informácie, opravu, vymazanie alebo blokovanie údajov, kontaktujte nás, prosím, s použitím kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v aplikácii.

12.

Doplňujúce informácie podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

a. Právne základy pre zamýšľané použitie údajov

Použitie údajov vychádza z nasledujúceho základu:

 • plnenie zmluvy podľa čl. 6 (1b) nariadenia (EÚ) 2016/679:
  • Poskytovanie funkcií Aplikácia aj služieb ponúkaných prostredníctvom Aplikácia spracovaním kategórií údajov uvedených v položkách 1.a.-c.
  • Prenos kategórií údajov uvedených v položkách 1.a.-c. poskytovateľom služieb tretích strán, ktoré môžu byť použité v súvislosti s Aplikáciou (pozri bod 9).
 • oprávnené záujmy podľa čl. 6 (1f) nariadenia (EÚ) 2016/679:
  • Stanovenie chýb pomocou spracovania kategórií údajov uvedených v položkách 1.b. a c.
  • Zlepšenie užívateľskej prívetivosti Aplikácia spracovaním kategórií údajov uvedených v položke 1.d.
  • Zlepšenie nášho sortimentu a služieb, najmä s ohľadom na programy, ktoré sa nepoužívajú a / alebo ktoré sa často používajú, okrem iných funkcií aplikácie a domácich spotrebičov spracovaním kategórií údajov uvedených v položkách 1.c. a d.
 • váš súhlas podľa čl. 6 (1a) nariadenia (EÚ) 2016/679:
  • Účely priameho marketingu spracovaním kategórií údajov uvedených v položkách 1.a.-c.

b. Vaše práva

Vaše ďalšie práva k položke 11 sú popísané nižšie. Ak chcete uplatniť vaše práva, použite kontaktný informácie uvedené na konci týchto informácií o ochrane osobných údajov.

 • Vaše právo na informácie o vašich údajoch: Na vyžiadanie vám poskytneme informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame.
 • Vaše právo na opravu a doplnenie údajov: Opravíme nepresné informácie o vás, ak nás budete náležite informovať. Ak nám to oznámite, neúplné údaje doplníme, a to za predpokladu, že sú tieto údaje potrebné pre plánovaný účel spracovania vašich údajov.
 • Právo na vymazanie údajov: Na vyžiadanie zmažeme informácie, ktoré o vás držíme. Niektoré údaje však budú zmazané iba pri dodržaní určenej doby uchovávania údajov, napríklad preto, že sme v niektorých prípadoch povinní uchovávať údaje zo zákona alebo preto, že požadujeme údaje, abychom splnili naše zmluvné povinnosti voči vám.
  Viď aj bod 11.
 • Vaše právo na zablokovanie vašich dát: V niektorých zákonom stanovených prípadoch zablokujeme vaše údaje, ak by ste chceli, aby sme tak urobili. Blokované údaje sú spracovávané len vo veľmi obmedzenej miere.
 • Vaše právo na odvolanie súhlasu: Súhlas udelený pre spracovanie daného údaje môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Zákonnosť spracovania vašich údajov tým zostáva nedotknutá, až do okamihu, kedy je váš súhlas odvolaný.
  Viď aj bod 11.
 • Vaše právo namietať proti spracovaniu vašich údajov: Môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich údajov s účinkom do budúcna, ak spracovávame vaše údaje na základe jedného z právnych dôvodov ustanovených v článku 6 (1e alebo 1f) nariadenia (EÚ) 2016/679 . V prípade, že máte námietky, prestaneme spracovávať vaše údaje za predpokladu, že neexistujú žiadne presvedčivé a oprávnené dôvody pre ďalšie spracovanie. Spracovanie vašich údajov na účely priameho marketingu pre nás nikdy nepredstavuje žiadne presvedčivé a oprávnené dôvody.
 • Právo na prenosnosť údajov: Na požiadanie vám môžeme poskytnúť určité informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Vaše právo obrátiť sa na dozorný orgán: Ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na orgán pre ochranu osobných údajov. Za týmto účelom kontaktujte orgán na ochranu údajov s pôsobnosťou v mieste vášho bydliska alebo orgán na ochranu údajov, do ktorého jurisdikcie spadajú (nižšie uvedené).
  Bavorský úrad pre ochranu údajov (BayLDA), www.baylda.de

c. Odovzdávanie príjemcom mimo EHP

Ak je to nevyhnutné, pre poskytovanie funkcií Aplikácia aj služieb ponúkaných prostredníctvom Aplikácie, odovzdávame tiež osobné údaje príjemcom sídliacim mimo EHP v tzv. tretích krajinách. V takomto prípade zabezpečíme - pred zdieľaním údajov -, že príjemca zachováva adekvátnu úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia o primeranosti vykonanej Komisiou EÚ pre krajinu alebo dohody so štandardným zmluvnou dohodou EÚ medzi Európskou úniou a príjemcom), alebo že ste dal súhlas s uvedeným zdieľaním.

Radi vám poskytneme prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu konkrétnych ustanovení dohodnutých s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov. Ak chcete o to požiadať, použite kontaktné informácie uvedené na konci tejto informácie o ochrane osobných údajov.

Pre informácie o prenose osobných údajov pomocou služieb tretích strán viď bod 9.

d. Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo výkonu vašich práv, môžete použiť nasledujúce kontaktné informácie, aby ste sa mohli priamo obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov:

BSH Hausgeräte GmbH
Poverenec pre ochranu osobných údajov (DPO)
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mníchov, Nemecko

Data-Protection-CZ@bshg.com

Dátum vydania: marec 2018

Objavte Home Connect

Príbehy, ktoré spájajú

Zistite, ako môže Home Connect urobiť váš život efektívnejším, bezpečnejším a inteligentnejším.

Pripojené domáce spotrebiče

Ovládajte vaše domáce spotrebiče pomocou Home Connect. A nielen, keď ste doma, ale aj keď práve doma nie ste.

Naši partneri

Home Connect ponúka nespočetné množstvo partnerských služieb. Objavte našu neustále sa rozrastajúcu sieť partnerov.

Ikona pre stiahnutie aplikácie Home Connect

Stiahnutie aplikácie

Celý svet Home Connect pre váš smartfón a tablet.

Home Connect FAQ - ikona

Časté otázky (FAQ)

Nájdete tu odpovede na často kladené otázky.

Servis Home Connect - ikona

Servis

Spojte sa s nami. Sme tu pre vás.

Partner Home Connect - ikona

Staňte sa partnerom

Nadviažte dobré kontakty s Home Connect.