Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Dataskyddsmeddelande för Home Connect App

Här hittar du Legal notices för leverantören, användarvillkoren och datasekretesspolicyen för appen Home Connect.

Information om dataskydd för Home Connect-appen

Företaget Home Connect GmbH med huvudkontor på Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Tyskland (hädanefter kallat ”Home Connect” eller ”vi”) ansvarar för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i samband med Home Connect-appen (hädanefter kallad ”appen”).

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Här följer information om hur dessa uppgifter behandlas.

1. Personuppgiftstyper

I samband med appen kommer Home Connect huvudsakligen att samla in, behandla och använda följande typer av personuppgifter.

a. Masterdata om användare

Följande data samlas in och behandlas när du skapar ett användarkonto (vid registrering):

 • Uppgifter som du uppger vid registreringen, det vill säga:
  • förnamn och efternamn,
  • e-postadress (användar-ID),
  • landet där du använder din(a) hushållsapparat(er),
  • lösenord som åtkomstskydd.

Vilka uppgifter som krävs vid registreringen kan skilja sig åt mellan olika länder.

 • Information som vi samlar in och lagrar under registreringen:
  • den mobila enhetens språkinställning,
  • ditt samtycke till användningsvillkoren och din bekräftelse av dataskyddsinformationen,
  • användarkontots status (aktiverat/inaktiverat),
  • standardinställningen för apploggning (beroende på vilket land som valts; mer information finns under punkt 6 nedan).

b. Masterdata om apparat

Data som vi samlar in och använder rörande de hushållsapparater som är kopplade till ditt användarkonto:

 • hushållsapparatens märke (t.ex. Bosch eller Siemens),
 • apparatens serienummer och i tillämpliga fall tillverkningsdatum (s.k. E-nummer (komplett modell) och FD-nummer (produktion) – dessa uppgifter finns också på apparatens etikett),
 • unikt ID för den nätverksadapter som sitter i hushållsapparaten (s.k. MAC-adress).

Dessa data kopplas till ditt användarkonto för varje ansluten hushållsapparat under Home Connect-funktionen.

c. Data om apparatanvändning

Data som vi samlar in och använder rörande användning av hushållsapparaterna:

 • valda grundinställningar, programval och programinställningar som gjorts i hushållsapparaten eller via appen,
 • uppgifter om apparatens status, d.v.s. omgivningsförhållanden, komponenternas skick, ändringar i apparatstatus (t.ex. annat driftläge, öppen eller stängd lucka/frontpanel, temperaturändringar, fyllningsnivåer) och statusmeddelanden från apparaten (t.ex. apparaten är överhettad, vattentanken är tom),
 • video- och bilddata (t.ex. kylskåp med inbyggd kamera).

d. Data om appanvändning

Data om appanvändningen genereras när du använder appen, t.ex. rörande vilka funktioner du använder, vilka reglage du klickar på, menyval och inställningar för av/på-knappar. Mer information finns under punkt 6.

2. Avsedd användning

Vi använder ovanstående typer av data

 • för att tillhandahålla appens funktioner och de tjänster som erbjuds via appen (1 a–c),
 • för att eliminera programfel (1 b och c),
 • för att göra appen mer användarvänlig (1 d),
 • för att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster, särskilt vad gäller program som inte används eller som används ofta, förutom andra funktioner i appen och hos hushållsapparaterna (1 c och d), samt
 • för direkt marknadsföring (1 a–c).

Den rättsliga grunden för den avsedda dataanvändningen enligt omfattningen för EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 beskrivs i punkt 12 i denna information.

3. Generella lagringsperioder

Om inga lagkrav säger något annat gäller följande generella lagringsperioder för data:

a. Masterdata om användare: Raderas när användarkontot raderas.

b. Masterdata om apparat: När hushållsapparaten tas bort från användarkontot raderas datalänken till användarkontot.

c. Data om apparatanvändning: Användarspecifik lagring i tio (10) dagar. Om användaren har lämnat sitt samtycke till samtyckesbaserad marknadsföring, lagras data användarspecifikt så länge samtycket är giltigt.

d. Data om appanvändning: Lagras i pseudonymiserad form i den mån och så länge som funktionen ”Enable usage-data tracking” (Aktivera loggning av användningsdata) är aktiverad. Data om appanvändning sparas i maximalt 37 månader från insamlingsdatumet.

4. Hantera databehandling

a. Anslutning av dina hushållsapparater

Du kan styra hushållsapparaternas anslutning via appen.

 • Om du vill kan du göra anslutningen till Home Connect-servern på ett sådant sätt att varje apparat är separat ansluten (menykommandot Settings (Inställningar) -> Connectivity settings (Anslutningsinställningar)). Då gäller följande:
  • användningsdata om apparaten (1 c) överförs inte till Home Connect-servern,
  • vissa appfunktioner är inte tillgängliga, i synnerhet kan hushållsapparaten inte styras utanför Wi-Fi-nätverkets räckvidd, även om det finns en datalänk till internet.
 • Du kan välja att stänga av WLAN-anslutningen till en enskild hushållsapparat (menykommandot Settings (Inställningar) -> Connectivity settings (Anslutningsinställningar)). Då gäller följande:
  • användningsdata om apparaten (1 c) överförs inte till Home Connect-servern,
  • hushållsapparaten kan bara styras med sina egna reglage, inte via appen.

b. Användarkonton och lokala appdata

Du kan hantera dina användarkonton i appen och ta bort data som lagrats lokalt i appen.

 • Du kan radera ditt användarkonto (”Settings” (Inställningar) -> ”My account” (Mitt konto) -> ”Delete user account” (Radera användarkonto)). Då gäller följande:
  • anslutningen mellan din hushållsapparat och ditt användarkonto raderas,
  • hushållsapparaten skickar inte längre data om användningen av apparaten till Home Connect-servern, om inte andra användarkonton är kopplade till hushållsapparaten (se 1 b ovan).
 • Genom att ta bort appen tar du även bort alla lokalt lagrade användarrelaterade data.

c. Fabriksinställningar för hushållsapparaten

Du kan återställa din hushållsapparat till fabriksinställningarna. Då gäller följande:

 • apparaten förlorar anslutningen till Home Connect-servern eftersom nätverksinställningarna nollställs,
 • apparaten är inte längre kopplad till något tidigare anslutet användarkonto (kräver att apparaten är ansluten till internet) och visas inte i appen.

Läs bruksanvisningen för hushållsapparaten innan du återställer den till fabriksinställningarna.

5. Överföring eller röjande av data för tredje part

Vi samarbetar med olika tjänsteleverantörer för att kunna skapa och köra appen och tillhörande tjänster. Ditt samtycke krävs inte för databehandling som utförs av dessa tjänsteleverantörer, i den mån som vi har förpliktat dem att följa strikta instruktioner för databehandling i deras egenskap av personuppgiftsbiträden.

De tjänsteleverantörer som vi har gett i uppdrag att skapa och köra appen:

 • Leverantör av värdtjänster
 • Leverantör av programmeringstjänster
 • Leverantör av callcentertjänster

Vi överför dina uppgifter till andra mottagare endast när så är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om vi eller mottagaren har ett berättigat intresse av att röja dina uppgifter eller om du har lämnat samtycke till överföringen. Bland dessa mottagare finns tjänsteleverantörer och andra företag inom vår koncern. Vi kan även överföra uppgifter till andra mottagare om vi är skyldiga att göra så enligt lag, myndighetspåbud eller domstolsorder som kan göras gällande.

Andra mottagare av dina uppgifter är också andra tjänsteleverantörer vars erbjudanden och tjänster (tredjepartstjänster) kan användas i samband med appen (se punkt 9).

6. Registrering av appanvändning

Data om hur appen används kan registreras av appen (se punkt 1 d ovan). För detta används tjänsten Adobe Analytics, som tillhandahålls av Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (kallas hädanefter Adobe).

Om funktionen ”Enable usage-data tracking” (Aktivera loggning av användningsdata) är aktiverad, skickas användningsdata om appen till en Adobe-server i Storbritannien där de lagras. Användningsdata om appen gör det möjligt för dig att analysera hur du använder appen (se punkt 1 d ovan). Appen använder IP-anonymisering, vilket innebär att bara en del av din IP-adress skickas till servern. Adobe använder informationen på uppdrag av Home Connect för att kunna utvärdera din användning av appen och sammanställa rapporter om appaktiviteter för Home Connect. IP-adressen som skickas från din mobila enhet i samband med Adobe Analytics kommer inte att kombineras med några andra data som finns hos Adobe eller Home Connect utan ditt uttryckliga samtycke.

Du kan bestämma om appens användningsdata (inklusive din IP-adress) ska registreras och behandlas av Adobe genom att aktivera/inaktivera funktionen ”Enable usage-data tracking” (Aktivera loggning av användningsdata). Beroende på rättsläget i ditt land kan funktionen ”Enable usage-data tracking” vara aktiverad som standard.

7. Felrapporter

Vi använder HockeyApp (www.hockeyapp.net) för att samla in och skicka anonyma felrapporter om appen drabbas av fel, särskilt om den kraschar. Våra tjänsteleverantörer och Home Connect kommer att få felrapporter endast efter ditt uttryckliga samtycke. Du tillfrågas alltid innan sådan information skickas.

8. Datasäkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot exempelvis manipulation, förlust och obehörig tredje parts åtkomst. Dessa åtgärder inkluderar bland annat krypteringsteknik, certifikat, brandväggar på Home Connect-servern och lösenordsskydd i Home Connect-appen. Home Connect-appens datasäkerhetsnivå har testats och certifierats av TÜV Trust IT. Vi granskar och förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i takt med teknikens framsteg.

9. Dataskyddsinformationens tillämpningsomfattning

Denna dataskyddsinformation gäller för de funktioner och tjänster som Home Connect erbjuder via appen, men inte för tredjepartstjänster, även om Home Connect möjliggör användning av sådana tredjepartstjänster via appen (se även användningsvillkoren för tredjepartstjänster). Användningen av sådana tredjepartstjänster lyder under de dataskyddsbestämmelser som anges av den aktuella tjänsteleverantören, och i tillämpliga fall under ytterligare dataskyddsinformation från vår sida som handlar om tredjepartstjänsternas specifika funktioner och som endast är relevanta i det avseendet.

Om du omdirigeras till en annan tjänsteleverantör ska Home Connect vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att uppmärksamma dig på detta (t.ex. genom att infoga tjänsteleverantörens innehåll i inline-ramar i appen) om omdirigeringen inte är tydlig. Det anses vara en tydlig omdirigering om du klickar på en länk i Home Connect-appen som leder till en annan tjänsteleverantörs app eller webbplats.

Om du som användare befinner dig i ett område som omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) kan användning av tredjepartstjänster leda till att dina personuppgifter behandlas i länder där dataskyddsförordningen inte gäller.

10. Ändring av dataskyddsinformationen

Appen utvecklas ständigt, bland annat till följd av införande av ny teknik och nya tjänster, och därför kan den här dataskyddsinformationen att behöva ändras. Home Connect förbehåller sig rätten att ändra eller utöka informationen efter behov. Home Connect håller alltid dataskyddsinformationen uppdaterad i appen och du kan kontrollera den senaste versionen när du vill.

11. Rättigheter och kontaktinformation

Om det skulle vara något fel i dina lagrade personuppgifter, trots våra ansträngningar att hålla lagrade data korrekta och aktuella, rättar vi informationen på din begäran. Även om du har gett ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. Du kan normalt återkalla ditt samtycke i respektive appinställning eller i övrigt med hjälp av kontaktinformationen som anges i appen.

Dina personuppgifter raderas i följande fall: om du återkallar ditt samtycke till datalagring, om dina personuppgifter inte längre behövs för att uppfylla ändamålet med datalagringen eller om datalagringen är otillåten av andra rättsliga skäl. Tänk på att det av tekniska eller organisatoriska skäl kan uppstå överlappning mellan ditt återkallande av samtycket och användningen av dina personuppgifter, t.ex. för ett nyhetsbrev som redan har skickats ut. Uppgifter som krävs för fakturering eller bokföring eller som enligt lag måste arkiveras berörs inte av ovanstående.

Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i appen om du har frågor kring dataskydd eller om du vill utöva din rätt att återkalla ditt samtycke eller att begära information, rättelse, radering eller avbrott rörande uppgifter.

12.

Ytterligare information enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

a. Rättslig grund för avsedd dataanvändning

Vi baserar följande dataanvändning på

 • fullgörandet av ett avtal enligt punkt 6 1 b i förordning (EU) 2016/679:
  • Tillhandahållande av appens funktioner och de tjänster som erbjuds via appen genom att behandla de datakategorier som anges i punkterna 1 a–c.
  • Överföring av datakategorier som anges i punkterna 1 a–c till tjänsteleverantörer av tredjepartstjänster som kan användas i samband med appen (se punkt 9).
 • berättigade intressen enligt punkt 6 1 f i förordning (EU) 2016/679:
  • Åtgärdande av programfel genom att behandla de datakategorier som anges i punkterna 1 b och 1 c.
  • Förbättring av appens användarvänlighet genom att behandla de datakategorier som anges i punkt 1 d.
  • Förbättring av vårt utbud av produkter och tjänster, särskilt vad gäller program som inte används och/eller som används ofta, förutom andra funktioner i appen och hos hushållsapparaterna genom att behandla de datakategorier som anges i punkterna 1 c och 1 d.
 • ditt samtycke enligt punkt 6 1 a i förordning (EU) 2016/679:
  • Åtgärder för direktmarknadsföring genom att behandla de datakategorier som anges i punkterna 1 a–c.

b. Dina rättigheter

Dina ytterligare rättigheter enligt punkt 11 beskrivs nedan. Du kan utöva dina rättigheter med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i slutet av detta dokument om dataskyddsinformation.

 • Din rätt till information om uppgifter: På din begäran lämnar vi ut information om vilka uppgifter vi har om dig.
 • Din rätt att korrigera och komplettera uppgifter: Vi rättar felaktiga uppgifter om dig ifall du begär det. Vi kompletterar ofullständiga uppgifter om dig ifall du begär det och ifall dessa uppgifter är nödvändiga för det avsedda ändamålet med databehandlingen.
 • Din rätt till radering av uppgifter: Vi raderar de uppgifter som vi har om dig ifall du begär det. Vissa uppgifter kan dock inte raderas förrän efter en fastställd lagringsperiod, exempelvis därför att lagen kräver att vi lagrar uppgifter i vissa fall eller för att vi behöver uppgifterna för att kunna uppfylla avtalsförpliktelser gentemot dig.
  Se även punkt 11.
 • Din rätt till blockering av uppgifter: I vissa juridiskt fastställa fall blockerar vi dina uppgifter om du begär det. Blockerade uppgifter kan inte behandlas ytterligare utom i mycket begränsad omfattning.
 • Din rätt att återkalla samtycke: Du kan när som återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter. Behandlingen av dina uppgifter är juridiskt tillåten fram till den tidpunkt då du återkallar ditt samtycke.
  Se även punkt 11.
 • Din rätt att invända mot behandling av uppgifter: Du kan när som helst invända mot framtida behandling av dina uppgifter, om vi behandlar uppgifterna baserat på något av de juridiska skäl som anges i artikel 6 (1 e eller 1 f) i förordning (EU) 2016/679. Då upphör vi med behandlingen av dina uppgifter, förutsatt att det inte finns några tvingande och berättigade skäl för ytterligare behandling. Databehandling för direkt marknadsföring utgör aldrig tvingande och berättigade skäl för oss.
 • Din rätt till dataportabilitet: På din begäran kan vi tillhandahålla viss information till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.
 • Din rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet: Du kan lämna in en överklagan gällande dataskydd till en dataskyddsmyndighet. Kontakta dataskyddsmyndigheten som ansvarar för landet där du bor eller dataskyddsmyndigheten för vår jurisdiktion (namnges nedan).

Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de .

c. Överföring till mottagare utanför EES-området

Vi överför även personuppgifter till mottagare baserade utanför EES-området i så kallade tredje länder, om så är nödvändigt för att tillhandahålla appens funktioner och de tjänster som erbjuds via appen. I dessa fall säkerställer vi innan någon överföring sker att mottagaren antingen upprätthåller dataskydd på en lämplig nivå (t.ex. på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattats av EU-kommissionen för landet i fråga eller en överenskommelse om standardmässiga avtalsklausuler mellan EU och mottagaren) eller att du har lämnat ditt samtycke till att uppgifterna delas.

Vi lämnar gärna ut en översikt över mottagare i tredje länder och en kopia av de specifika bestämmelser som har avtalats för att säkerställa en lämplig dataskyddsnivå. Du kan skicka en sådan begäran med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i slutet av detta dokument om dataskyddsinformation.

Se punkt 9 för överföring av personuppgifter genom användning av tredjepartstjänster.

d. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Om du har några frågor kring dataskydd eller hur du utövar dina rättigheter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt på följande adress:

BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munich, Germany

Data-Protection-DE@bshg.com

Utgivningsdatum: Mars 2018

Upptäck Home Connect

Återkoppling om uppkoppling

Ta reda på hur Home Connect kan göra ditt liv effektivare, säkrare och smartare.

Uppkopplade vitvaror

Styr dina vitvaror med Home Connect. Och inte bara när du är hemma, utan även när du är iväg och gör annat.

Våra samarbetspartners

Home Connects samarbetspartners har flera tjänster Upptäck det ständigt växande nätverket.

Home Connect-appens hämtikon

Hämta appen

Hela Home Connect-världen för din smartphone och surfplatta.

Home Connects FAQ-ikon

FAQ

Här hittar du svaren på några vanliga frågor.

Home Connects serviceikon

Service

Kontakta oss. Vi ställer upp för dig.

Home Connects samarbetspartnerikon

Bli samarbetspartner

Skaffa dig bra Home Connect-kontakter.