Korzystanie z cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookie w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Używamy plików cookie, aby zrozumieć sposób w jaki Państwo korzystają z naszej strony (stosujemy pliki cookies służące do analizy ruchu na stronie). Jeśli wyrażają Państwo zgodę, prosimy kliknąć przycisk "Akceptuję". Więcej informacji na temat plików cookie oraz o sposobach ich wyłączenia znajduje się w "Oświadczeniu o ochronie danych osobowych".

[global.cookielaw.txt.secondparagraph]

Nota prawna dla aplikacji Home Connect

Tutaj możesz znaleźć notę prawną dotyczącą dostawcy Home Connect, Warunki Użytkowania oraz Politykę Ochrony Danych Osobowych dla aplikacji Home Connect.

Informacja o ochronie danych dotycząca aplikacji Home Connect

Firma Home Connect GmbH z siedzibą w Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Monachium, Niemcy (w dalszej części dokumentu zwana “Home Connect” lub “my”) jest odpowiedzialna za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników powiązanych z aplikacją Home Connect (w dalszej części niniejszego dokumentu zwaną “Aplikacją”).

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Poniższe informacje wyjaśniają nasz sposób postępowania ze wspomnianymi danymi.

1. Rodzaje danych osobowych

W zakresie korzystania z Aplikacji, Home Connect zbiera, przetwarza i wykorzystuje głównie następujące rodzaje danych osobowych:

a. Podstawowe dane użytkownika

Podczas tworzenia konta użytkownika (rejestracji) zbieramy i wykorzystujemy następujące dane:

 • Szczegółowe informacje podawane przez użytkownika podczas procesu rejestracji, takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail (ID użytkownika),
  • kraj, w którym obsługiwane jest urządzenie lub urządzenia gospodarstwa domowego,
  • hasło, jako zabezpieczenie dostępu.

Informacje wymagane w ramach rejestracji mogą różnić się w zależności od kraju.

 • Informacje, które zbieramy i przechowujemy w trakcie procesu rejestracji:
  • ustawienia językowe urządzenia mobilnego,
  • potwierdzenie zrozumienia warunków użytkowania oraz wyrażenie na nie zgody oraz potwierdzenie przyjęcia do wiadomości tej informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  • status konta użytkownika (aktywne/nieaktywne),
  • domyślne ustawienia śledzenia aplikacji (w zależności od wybranego kraju, patrz punkt 6 poniżej, aby uzyskać więcej informacji).

b. Podstawowe dane urządzenia

Dane które zbieramy i wykorzystujemy w związku z połączeniem urządzenia gospodarstwa domowego z kontem użytkownika to:

 • marka urządzenia gospodarstwa domowego (np. Bosch lub Siemens),
 • numer seryjny i, jeśli ma zastosowanie, data produkcji urządzenia (tak zwany numer E (pełny model) i numer FD (produkcyjny) – informacje te można znaleźć także na etykiecie urządzenia),
 • unikalny identyfikator adaptera sieciowego zainstalowanego w urządzeniu gospodarstwa domowego (tak zwany adres MAC).

Dane te zostają przypisane do konta użytkownika w sekcji „Home Connect” dla każdego podłączonego urządzenia gospodarstwa domowego.

c. Dane dotyczące użytkowania urządzenia

Dane które zbieramy i wykorzystujemy w związku z użytkowaniem urządzenia gospodarstwa domowego, to:

 • wybrane podstawowe ustawienia, wybór programów i preferowane ustawienia programów wprowadzane w urządzeniu gospodarstwa domowego lub poprzez Aplikację,
 • dane dotyczące stanu urządzenia, takie jak warunki otoczenia, stan części, zmiany stanu urządzenia (np. różne tryby działania, otwarte lub zamknięte drzwi/przedni panel, zmiany temperatury, poziomy napełniania) i komunikaty dotyczące stanu urządzenia (np. urządzenie przegrzane, pusty zbiornik na wodę, itp.).
 • Dane w postaci wideo i obrazów (np. w przypadku lodówki z wbudowaną kamerą).

d. Dane użytkowe Aplikacji

Dane użytkowe Aplikacji są to dane generowane na skutek interakcji użytkownika z Aplikacją, takie jak wykorzystywane funkcje, kliknięcia powiązane z kontrolkami Aplikacji, wybory z rozwijanego menu, ustawienia włączania/ wyłączania. Więcej informacji znaleźć można w punkcie 6.

2. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wyżej wymienione rodzaje danych wykorzystujemy:

 • w celu dostarczenia funkcji Aplikacji i świadczenia usług oferowanych poprzez Aplikację (1.a.-c.),
 • w celu usuwania błędów (1.b. i c.),
 • w celu zwiększenia przyjazności Aplikacji dla użytkownika (1.d.),
 • w celu ulepszenia wachlarza naszych produktów i usług, szczególnie w zakresie programów nieużywanych i/lub często używanych oprócz innych funkcji Aplikacji i urządzeń gospodarstwa domowego (1.c. i d.) oraz
 • dla celów marketingu bezpośredniego (1.a.-c.).

Podstawa prawna do przetwarzania danych zgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. opisana jest w pkt 12 niniejszej informacji.

3. Ogólne okresy przechowywania

Zakładając, że nie istnieją odmienne wymagania ustawowe, obowiązują następujące ogólne okresy przechowywania:

a. Podstawowe dane użytkownika: Usuwane natychmiast po usunięciu konta użytkownika.

b. Podstawowe dane urządzenia: Usunięcie łącza do konta użytkownika po usunięciu urządzenia gospodarstwa domowego z konta użytkownika.

c. Dane użytkowe urządzenia: W odniesieniu do danych specyficznych dla użytkownika: przechowywanie przez okres dziesięciu (10) dni. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na działania marketingowe wymagające zgody, czas przechowywania właściwy dla danego użytkownika równy jest okresowi dozwolonego marketingu za przyzwoleniem.

d. Dane użytkowe Aplikacji: Przechowywanie jako dane zpseudonimowane przez tak długo, jak aktywna jest funkcja "Aktywuj śledzenie danych użytkowych". Dane użytkowe Aplikacji są przechowywane przez maksymalnie 37 miesięcy od daty ich zebrania.

4. Zarządzanie przetwarzaniem danych

1. Zdolność przyłączeniowa urządzenia gospodarstwa domowego

Użytkownik może wykorzystać Aplikację do zarządzania zdolnością przyłączeniową swojego urządzenia gospodarstwa domowego:

 • Może, w razie potrzeby, skonfigurować połączenie z serwerem Home Connect w taki sposób, że każde urządzenie gospodarstwa domowego będzie podłączone niezależnie (pozycja w menu Ustawienia > Ustawienia połączenia). W takiej sytuacji:
  • dane użytkowe urządzenia (1.c.) nie będą więcej przesyłane do serwera Home Connect,
  • niektóre funkcje Aplikacji staną się niedostępne, w szczególności nie będzie już możliwe obsługiwanie urządzenia gospodarstwa domowego poza zasięgiem sieci Wi-Fi, nawet jeśli została skonfigurowana internetowa transmisja danych.
 • W razie potrzeby, użytkownik może wyłączyć połączenie WLAN dla poszczególnych urządzeń gospodarstwa domowego (pozycja w menu Ustawienia > Ustawienia połączenia). W takiej sytuacji:
  • dane użytkowe urządzenia (1.c.) nie będą więcej przesyłane do serwera Home Connect,
  • urządzenie gospodarstwa domowego może być obsługiwane jedynie z poziomu samego urządzenia, a nie poprzez Aplikację.

2. Konta użytkowników i lokalne dane Aplikacji

Użytkownik może zarządzać swoimi kontami użytkownika poprzez Aplikację i usuwać lokalnie przechowywane dane Aplikacji.

 • Może usunąć swoje konto użytkownika („Ustawienia” > „Moje konto” > „Usuń konto użytkownika”). W takiej sytuacji:
  • połączenie pomiędzy urządzeniem gospodarstwa domowego i kontem użytkownika zostanie usunięte,
  • urządzenie gospodarstwa domowego nie będzie przesyłać danych użytkowych urządzenia do serwera Home Connect, przy założeniu, że żadne inne konta użytkownika nie są podłączone do urządzenia gospodarstwa domowego (patrz punkt 1.b. powyżej).
 • Usuwając Aplikację, użytkownik usuwa także wszystkie lokalnie przechowywane dane dotyczące użytkownika.

3. Ustawienia fabryczne urządzenia gospodarstwa domowego

Użytkownik może przywrócić urządzenie gospodarstwa domowego do jego ustawień fabrycznych. W takiej sytuacji:

 • urządzenie gospodarstwa domowego utraci połączenie z serwerem Home Connect z powodu resetu ustawień sieciowych,
 • urządzenie gospodarstwa domowego nie będzie połączone z żadnym z poprzednio powiązanych kont użytkowników (wymaga podłączenia urządzenia gospodarstwa domowego do Internetu) i nie będzie wyświetlane w Aplikacji.

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia gospodarstwa domowego, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

5. Przesyłanie lub ujawnienie danych użytkownika osobom trzecim

Współpracujemy z różnymi dostawcami usług, aby stworzyć i zapewnić działanie Aplikacji oraz świadczyć odpowiednie usługi. W zakresie, w jakim zobowiązaliśmy tych dostawców usług do przetwarzania danych zgodnie z surowymi wytycznymi jako podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, jakiekolwiek podjęte przez nich czynności związane z przetwarzaniem danych nie wymagają zgody użytkownika.

W innych przypadkach, gdy według właściwej ustawy o ochronie danych wymagana jest zgoda użytkownika przed przekazaniem jego danych osobowych dostawcom usług, poinformujemy o tym fakcie użytkownika i nie przekażemy jego danych bez jego uprzednio wyrażonej zgody.

Dostawcy usług, którym zleciliśmy stworzenie i zapewnienie działania Aplikacji to:

 • dostawcy usług hostingowych,
 • dostawcy usług programowania,
 • dostawcy usług infolinii.

Przekazujemy dane użytkowników innym odbiorcom tylko, jeśli jest to konieczne do wypełniania umowy zawartej z użytkownikiem, w przypadku gdy my mamy lub odbiorca ma uzasadniony interes, by udostępnić dane użytkownika lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na takie przekazanie danych. Odbiorcy to między innymi dostawcy usług lub inne spółki w naszej grupie. Ponadto dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami lub innymi wykonalnymi nakazami administracyjnymi lub sądowymi.

Inni odbiorcy danych to również inni dostawcy usług, których oferty i usługi (usługi osób trzecich) mogą być wykorzystywane w związku z Aplikacją (zob. pkt 9).

6. Zapisywanie sposobu użytkowania Aplikacji

Dane dotyczące użytkowania Aplikacji mogą być zapisywane przez Aplikację (patrz punkt 1.d. powyżej). W tym kontekście, wykorzystywana jest usługa Adobe Analytics oferowana przez firmę Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii (w dalszej części dokumentu zwaną “Adobe”).

Jeśli aktywowana zostanie funkcja "Aktywuj śledzenie danych użytkowych", dane użytkowe Aplikacji zostaną przesłane i będą przechowywane na serwerze Adobe w Zjednoczonym Królestwie. Dane dotyczące użytkowania Aplikacji umożliwiają użytkownikowi analizę sposobu wykorzystania Aplikacji przez niego (patrz punkt 1.d. powyżej). Dla tej Aplikacji aktywowana została anonimizacja IP, więc adres IP użytkownika zostanie okrojony przed wysłaniem go na serwer. Adobe wykorzysta te informacje w imieniu Home Connect w celu oceny wykorzystania Aplikacji przez użytkownika i stworzenia raportu dotyczącego aktywności Aplikacji dla Home Connect. Adres IP przesłany z mobilnego urządzenia użytkownika w ramach działania Adobe Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Adobe lub Home Connect bez wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik może kontrolować zapisywanie i przetwarzanie danych użytkowych Aplikacji (włącznie z adresem IP) przez Adobe poprzez aktywację lub dezaktywację funkcji “Aktywuj śledzenie danych użytkowych”. W zależności od sytuacji prawnej w kraju użytkownika, funkcja “Aktywuj śledzenie danych użytkowych” może być aktywowana domyślnie.

7. Raporty błędów

Wykorzystujemy aplikację HockeyApp ( https://www.hockeyapp.net ) do zbierania i wysyłania anonimowych raportów o błędach jeśli Aplikacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami, szczególnie w przypadku zawieszenia się Aplikacji. Nasi dostawcy usług i Home Connect otrzymają raporty o błędach jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika. Za każdym razem, gdy będziemy chcieli przekazać takie informacje, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody.

8. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony danych użytkownika, na przykład, przed manipulacją, utratą i nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Środki te obejmują stosowanie technologii szyfrowania, certyfikatów, zapór ogniowych na serwerze Home Connect oraz zabezpieczenie hasłem Aplikacji Home Connect. Poziom bezpieczeństwa danych Aplikacji Home Connect został przetestowany i potwierdzony przez TÜV Trust IT. W sposób ciągły weryfikujemy i ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z postępem technologicznym.

9. Zakres zastosowania informacji o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych mają zastosowanie dla funkcji i usług oferowanych przez Home Connect poprzez Aplikację, jednakże nie ma zastosowania do usług osób trzecich, nawet jeśli Home Connect umożliwia korzystanie z takich usług osób trzecich w Aplikacji (w kwestii usług osób trzecich, proszę zapoznać się także z Warunkami Użytkowania). Korzystanie z usług osób trzecich jest regulowane obowiązującymi warunkami dotyczącymi ochrony danych wdrożonymi przez zewnętrznego dostawcę usług, a ponadto mogą być regulowane również dodatkowymi oświadczeniami o ochronie danych z naszej strony, które przedstawiają charakterystyczne cechy tych usług osób trzecich i będą mieć zastosowanie wyłącznie w tym zakresie.

Jeśli użytkownik zostanie przekierowany do innego dostawcy usług, Home Connect dołoży stosownych i właściwych starań, aby użytkownik był świadom takiego przekierowania (np. poprzez osadzenie treści dostawcy usług w obrębie Aplikacji z wykorzystaniem pływających ramek), jeśli takie przekierowanie jest niejasne. Jeśli użytkownik kliknie na łącze w Aplikacji Home Connect, które przywołuje aplikację lub stronę internetową innego dostawcy usług, jest to przyjęte za jasne przekierowanie.

Jeśli użytkownik znajduje się na obszarze obowiązywania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), należy pamiętać, że korzystanie z usług osób trzecich może skutkować przetwarzaniem danych osobowych użytkownika w krajach poza obszarem obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Zmiany informacji o ochronie danych

Ponieważ Aplikacja podlega ciągłemu rozwojowi - spowodowanemu między innymi wdrażaniem nowych technologii lub wprowadzaniem nowych usług - może wystąpić konieczność dostosowania niniejszej informacji o ochronie danych. W związku z tym Home Connect może zmienić lub uzupełnić treść niniejszej informacji stosownie do potrzeb. Użytkownik będzie poinformowany o zmianach w niniejszej informacji, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Home Connect zawsze będzie wprowadzać aktualizacje informacji o ochronie danych w Aplikacji, aby umożliwić użytkownikowi zapoznanie się z najnowszą wersją w dowolnym momencie.

11. Prawa i informacje kontaktowe

Jeżeli, pomimo naszych starań przechowywania poprawnych i aktualnych danych, dane osobowe użytkownika są przechowywane w niewłaściwy sposób, skorygujemy takie informacje na żądanie użytkownika. Po udzieleniu nam zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, użytkownik może wycofać taką zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość. Zgoda może na ogół zostać wycofana z wykorzystaniem odpowiednich ustawień Aplikacji lub w inny sposób, poprzez posłużenie się w tym celu informacjami kontaktowymi podanymi w Aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich przetwarzanie jest konieczne w celu dostarczania usług poprzez Aplikację. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte w przypadku wycofania przez niego zgody na przechowywanie dotyczących go danych, jeśli dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne dla celów realizowanych poprzez takie przechowywanie lub jeśli takie przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych. Proszę zapamiętać, że z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, wycofanie zgody przez użytkownika może zazębić się z wykorzystaniem jego danych, np. w przypadku newslettera, który już został rozesłany. Powyższe nie ma wpływu na dane wymagane do wystawienia rachunku i celów księgowych lub których przechowywanie nakazują przepisy obowiązującego prawa.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań odnośnie tematu poufności danych lub zamiaru wykonania przysługującego użytkownikowi prawa do odwołania zgody, prawa do informacji, sprostowania, usuwania lub zawieszenia, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Aplikacji.

12. Dodatkowe informacje zgodnie z RODO

Dodatkowe informacje zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

a. Podstawy prawne przetwarzania danych zgodnie z przeznaczeniem

Poniższe sposoby przetwarzania danych wynikają z

 • wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b) rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • zapewnienie funkcji Aplikacji oraz usług oferowanych w ramach Aplikacji przez przetwarzanie kategorii danych wymienionych w pkt 1.a.-c.
  • przekazywanie kategorii danych wymienionych w pkt 1.a.-c. dostawcom usług osób trzecich, które mogą być wykorzystywane w związku z Aplikacją (zob. pkt 9).
 • prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • naprawa błędów przez przetwarzanie kategorii danych wymienionych w pkt 1.b. i c.
  • zwiększenie przyjazności Aplikacji dla użytkownika przez przetwarzanie kategorii danych wymienionych w pkt 1.d.
  • ulepszenie wachlarza naszych produktów i usług, szczególnie w zakresie programów nieużywanych i/lub często używanych oprócz innych funkcji Aplikacji i urządzeń gospodarstwa domowego przez przetwarzanie kategorii danych wymienionych w pkt 1.c. i d.
 • zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • bezpośrednie cele marketingowe przez przetwarzanie kategorii danych wymienionych w pkt 1.a.-c.

b. Prawa użytkownika

Poniżej opisano dodatkowe prawa użytkownika, poza tymi, o których mowa w pkt 11. W celu wykonania przysługujących użytkownikowi praw prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

 • Prawo do uzyskiwania informacji na temat swoich danych: na żądanie udzielimy użytkownikowi informacji na temat jego danych, które przechowujemy.
 • Prawo do poprawy i uzupełnienia swoich danych: poprawimy niedokładne informacje na temat użytkownika, jeśli nas odpowiednio powiadomi. Uzupełnimy niepełne dane, jeśli użytkownik nas odpowiednio powiadomi, o ile dane te są niezbędne do zamierzonego celu przetwarzania danych.
 • Prawo do usunięcia danych: na żądanie użytkownika usuniemy informacje jego dotyczące, które przechowujemy. Jednak niektóre dane będą usuwane wyłącznie z zastrzeżeniem określonego okresu przechowywania danych, na przykład z tego względu, że w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów do ich dalszego przechowywania lub potrzebujemy danych do spełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika.
  Zob. również pkt 11.
 • Prawo do zablokowania danych: w określonych prawnie przypadkach możemy zablokować dane użytkownika, jeśli użytkownik sobie tego życzy. Zablokowane dane są dalej przetwarzane w bardzo ograniczonym zakresie.
 • Prawo do wycofania zgody: użytkownik może w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
  Zob. również pkt 11.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownik może w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość jeżeli przetwarzany jego dane zgodnie z jedną z podstaw prawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych, pod warunkiem, że nie istnieją żadne istotne i prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania. Przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego w żadnym wypadku nie stanowi dla nas istotnej i prawnie uzasadnionej podstawy.
 • Prawo do przenoszenia danych: na żądanie użytkownika możemy udostępnić określone informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do odwołania się do organu nadzorczego: użytkownik może wnieść odwołanie dotyczące przetwarzania danych do organu ochrony danych. W tym celu należy skontaktować się z organem ochrony danych właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika lub organem ochrony danych, któremu podlegamy (podanemu poniżej).
  Bawarski Urząd Ochrony Danych (BayLDA), www.baylda.de.

c. Przekazywanie danych odbiorcom spoza EOG

W razie potrzeby do zapewnienia funkcji Aplikacji oraz usług oferowanych w ramach Aplikacji przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza EOG w tzw. państwach trzecich. W takim przypadku zapewniamy ‒ przed udostępnieniem jakichkolwiek danych ‒ że odbiorca utrzymuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (np. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję Europejską dla danego kraju lub umowy zawierającej unijne standardowe klauzule umowne zawartej między Unią Europejską a odbiorcą) lub uzyskujemy zgodę użytkownika na takie udostępnienie danych.

Chętnie udostępnimy przegląd odbiorców danych w państwach trzecich oraz kopię szczególnych postanowień uzgodnionych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Aby się o to do nas zwrócić, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Zob. pkt 9 dotyczący przekazywania danych osobowych w ramach korzystania z usług osób trzecich.

d. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub wykonywania swoich praw można skorzystać z poniższych danych kontaktowych w celu bezpośredniego skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych: BSH Hausgeräte GmbH Inspektor Ochrony Danych:

BSH Hausgeräte GmbH
Inspektor Ochrony Danych
Carl-Wery-Str. 34
81739 Monachium, Niemcy

Data-Protection-DE@bshg.com

Data wydania: marzec 2018 r.

Odkryj Home Connect

Historie, które łączą

Dowiedz się, jak Home Connect może sprawić, by Twoje życie było wydajniejsze, bezpieczniejsze i mądrzejsze.

Połączone urządzenia gospodarstwa domowego

Przejmij kontrolę nad swoimi urządzeniami gospodarstwa domowego z Home Connect. I to nie tylko gdy jesteś w domu, ale także gdy jesteś poza nim.

Nasi partnerzy

Home Connect ma wielu partnerów oferujących swoje wyjątkowe usługi. Odkryj naszą ciągle rosnącą sieć.

Ikonka pobierania aplikacji Home Connect

Pobierz aplikację

Cały świat Home Connect dla Twojego smartfona lub tabletu.

Ikonka Home Connect FAQ

FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ikonka Serwisu Home Connect

Serwis

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu, żeby ci pomóc.

Ikonka Partnera Home Connect

Zostań partnerem

Dobre połączenie z Home Connect.