Use of cookies

We would like to offer you the best experience while using our website. To identify potential improvements, we use cookies to measure and understand how you use our website. If you consent to this use of cookies (analyzing cookies), please click “Yes, I agree”. For more information about cookies and how to disable their use in your web browser, please visit our Data Privacy Statement.

Legal notice for the Home Connect app

Here you can find the legal notice for the provider, the Terms of Use and the Data Privacy Policy for the Home Connect app.

Informacije o zaštiti podataka povezanih sa aplikacijom Home Connect

Kompanija Home Connect GmbH, sa sedištem na adresi Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Minhen, Nemačka (u daljem tekstu: „Home Connect“ ili „mi“) odgovorna je za prikupljanje, obradu i upotrebu vaših ličnih podataka povezanih sa aplikacijom Home Connect (u daljem tekstu: „Aplikacija“).

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima o privatnosti podataka. U informacijama u nastavku teksta opisano je kako obrađujemo takve podatke.

1. Vrste ličnih podataka

U pogledu upotrebe aplikacije, Home Connect prikuplja, obrađuje i koristi prvenstveno sledeće vrste ličnih podataka.

a. Osnovni podaci o korisniku

Podaci koje prikupljamo i koristimo prilikom kreiranja korisničkog naloga (registracije) su sledeći:

• Podaci koje dostavljate prilikom registracije kao što su:

– ime i prezime,

– adresa e-pošte (korisnički ID),

– zemlja u kojoj se nalazite prilikom rukovanja kućnim aparatom (aparatima),

– lozinka kao zaštita pristupa.

Podaci koji se zahtevaju prilikom registracije mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

• Informacije koje prikupljamo i čuvamo tokom procesa registracije:

– postavka za jezik na vašem mobilnom uređaju,

– saglasnost sa uslovima korišćenja, njihovo razumevanje i prihvatanje informacija o zaštiti podataka,

– status korisničkog naloga (aktiviran/deaktiviran),

– podrazumevano podešavanje za praćenje aplikacije (u zavisnosti od izbora zemlje, više informacija potražite u tački 6 u nastavku teksta).

b. Osnovni podaci o aparatu

Podaci koje prikupljamo i koristimo, a odnose se na vezu između vašeg kućnog aparata i korisničkog naloga su sledeći:

– marka kućnog aparata (npr. Bosch ili Siemens),

– serijski broj i, ukoliko je moguće, datum proizvodnje aparata (takozvani E-nr (broj modela) I FD broj (broj proizvodnje) – ove podatke takođe možete pronaći na nazivnoj pločici aparata),

– jedinstveni identifikator mrežnog adaptera koji je instaliran u kućnom aparatu (takozvana MAC adresa).

Ovi podaci dodeljuju se vašem korisničkom nalogu pod funkcijom „Home Connect“ za svaki priključeni kućni aparat.

c. Podaci o upotrebi aparata

Podaci koje prikupljamo i koristimo, a odnose se na upotrebu kućnog aparata su sledeći:

• izbor osnovnih postavki, izbor programa i prioritetne postavke programa na samom kućnom aparatu ili putem aplikacije,

• podaci o statusu aparata kao što su ambijentalni uslovi, stanje delova, promene statusa aparata (npr. drugačiji režim rada, otvorena ili zatvorena vrata/prednja ploča, promene temperature, nivo popunjenosti) i poruke o statusu aparata (npr. aparat se pregreva, rezervoar za vodu je prazan itd).

• video zapisi i fotografije (npr. snimljene ugrađenom kamerom u frižideru)

d. Podaci o upotrebi aplikacije

Podaci o upotrebi aplikacije su podaci koji se generišu vašom interakcijom sa aplikacijom, kao što su funkcije koje koristite, izbor kontrola u aplikaciji, izbor opcija iz padajućeg menija, postavke za uključivanje/isključivanje. Više informacija potražite u tački 6

2. Namene

Gorepomenute vrste podataka koristimo kako bismo

• omogućili funkcije aplikacije kao i usluge koje se nude putem aplikacije (1.a.–c.),

• ispravili greške (1.b i c.),

• usavršili prilagođenost aplikacije korisniku (1.d),

• poboljšali ponudu proizvoda i usluga, a naročito onih programa koji se ne koriste i/ili programa koji se često koriste, pored ostalih funkcija koje aplikacija i kućni aparat nude (1.c. i d.), kao i

• u svrhe direktnog marketinga (1.a.-c.).

Pravne osnove za ciljanu upotrebu podataka u okviru UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA i SAVETA od 27. aprila 2016. opisane su u tački 12 ovih informacija.

3. Opšti period čuvanja podataka

Ukoliko zakonom nije drugačije propisano, primenjivaće se sledeći opšti period čuvanja podataka:

a. Osnovni podaci o korisniku: Brišu se odmah nakon brisanja korisničkog naloga.

b. Osnovni podaci o aparatu: Veza sa korisničkim nalogom biće uklonjena nakon uklanjanja kućnog aparata sa korisničkog naloga.

c. Podaci o upotrebi aparata: Podaci određenog korisnika čuvaju se u trajanju od deset (10) dana. Ukoliko je korisnik pristao na dozvoljeni marketing, podaci određenog korisnika čuvaju se za vreme trajanja validnosti takvog dozvoljenog marketinga.

d. Podaci o upotrebi aplikacije: Čuvaju se u formi pseudonima dok god je aktivirana funkcija „Omogućeno praćenje podataka o upotrebi“. Podaci o upotrebi aplikacije čuvaju se maksimalno 37 meseci od dana kada su prikupljeni.

4. Upravljanje obradom podataka

a. Povezanost vašeg kućnog aparata

Aplikaciju možete koristiti kako biste kontrolisali povezanost kućnog aparata:

• Ukoliko je potrebno, vezu sa Home Connect serverom možete podesiti tako da svaki kućni aparat bude povezan posebno (stavka u meniju Postavke → Postavke povezivanja). Nakon toga:

– podaci o upotrebi aparata (1.c.) više se neće prenositi do Home Connect servera,

– određene funkcije aplikacije više neće biti dostupne, kućnim aparatom neće moći da se upravlja izvan dometa bežične mreže, čak iako je internet veza za prenos podataka podešena.

• Ukoliko je potrebno, WLAN vezu možete isključiti za određeni kućni aparat (stavka u meniju Postavke → Postavke povezivanja). Nakon toga:

– podaci o upotrebi aparata (1.c.) više se neće prenositi do Home Connect servera,

– kućnim aparatom moći će da se rukuje samo putem samog aparata, ne i putem aplikacije.

b. Korisnički nalozi i lokalno skladišteni podaci o aplikaciji

Svojim korisničkim nalozima možete upravljati putem aplikacije i izbrisati lokalno skladištene podatke o aplikaciji.

• Možete izbrisati svoj korisnički nalog („Postavke“ → „Moj nalog“ → „Izbriši korisnički nalog“). Nakon toga:

– veza između vašeg kućnog aparata i vašeg korisničkog naloga biće izbrisana,

– vaš kućni aparat više neće slati podatke o upotrebi aparata Home Connect serveru, osim ako ne postoji veza nekog drugog korisničkog naloga sa kućnim aparatom (pogledajte gorenavedenu tačku 1.b.).

• Brisanje aplikacije takođe uklanja i sve lokalno skladištene podatke određenog korisnika.

c. Fabrička podešavanja kućnih aparata

Na svom kućnom aparatu možete ponovo postaviti fabrička podešavanja. Nakon toga:

• kućni aparat izgubiće vezu sa Home Connect serverom zbog uspostavljanja početnih podešavanja mreže,

• kućni aparat više neće biti povezan ni sa jednim korisničkim nalogom sa kojim je prethodno bio povezan (potrebno je povezivanje kućnog aparata sa internetom) i neće biti prikazan u aplikaciji.

Pre ponovnog uspostavljanja fabričkih podešavanja pročitajte uputstvo za upotrebu kućnog aparata.

5. Prenošenje ili otkrivanje vaših podataka trećim stranama

Da bismo kreirali i pokrenuli aplikaciju, kao i da bismo pružili odgovarajuće usluge, sarađujemo sa različitim pružaocima usluga. U meri u kojoj smo obavezali pružaoce usluga da podatke obrađuju u skladu sa strogim uputstvima u svojstvu ovlašćenih pružalaca usluga obrade podataka, sve aktivnosti obrade podataka koje preduzimaju takvi pružaoci usluga ne zahtevaju vašu saglasnost.

Pružaoci usluga koje smo ovlastili da kreiraju i pokrenu aplikaciju:

• Pružalac usluga iznajmljivanja prostora na serveru

• Pružalac programerskih usluga

• Pružalac usluga dežurnih linija

Vaše podatke prenosimo drugim primaocima samo kada je to neophodno da bismo ispunili ugovor sa vama, kada mi ili primalac ima legitiman interes za objavljivanje vaših podataka ili kada ste dali saglasnost za taj prenos. Ovi primaoci uključuju pružaoce usluga i druge kompanije unutar naše korporacije. Pored toga, podaci se mogu preneti drugim primaocima u slučaju da smo dužni to da učinimo zbog zakonskih odredaba ili izvršnih administrativnih ili sudskih naloga.

Drugi primaoci vaših podataka takođe su pružaoci usluga čije se ponude i usluge (usluge nezavisnih pružalaca) takođe mogu koristiti u vezi sa aplikacijom (pogledajte tačku 9).

6. Beleženje podataka o upotrebi aplikacije

Aplikacija može beležiti podatke o upotrebi aplikacije (pogledajte gorenavedenu tačku 1.d.). U tom kontekstu koristi se usluga Adobe Analytics, koju pruža kompanija Adobe Systems Software Ireland Limited, sa sedištem na adresi Riverwalk 4-6, Citywest Business Campus, Dablin 24, Republika Irska (u daljem tekstu: „Adobe“).

Ukoliko je aktivirana funkcija „Omogućeno praćenje podataka o upotrebi“, podaci o upotrebi aplikacije postavljaju se na server kompanije Adobe koji se nalazi u Velikoj Britaniji, gde se čuvaju. Podaci o upotrebi aplikacije omogućavaju vam analizu vašeg načina upotrebe aplikacije (pogledajte gorenavedenu tačku 1.d.). Anonimizacija IP adrese aktivirana je za ovu aplikaciju, što znači da se na server ne šalje cela IP adresa koju koristite. Adobe će ove informacije koristiti u ime kompanije Home Connect kako bi se procenilo na koji način koristite aplikaciju i kako bi izveštaji o aktivnosti aplikacije bili poslati kompaniji Home Connect. IP adresa koja se šalje sa vašeg mobilnog uređaja u kontekstu obrade u programu Adobe Analytics, neće biti pripojena vašim drugim podacima koje Adobe ili Home Connect poseduju bez vaše izričite saglasnosti.

Možete da kontrolišete da li će podaci o upotrebi aplikacije (uključujući i vašu IP adresu) biti zabeleženi i obrađivani od strane kompanije Adobe ili ne, tako što ćete aktivirati ili deaktivirati funkciju „Omogućeno praćenje podataka o upotrebi“. U zavisnosti od pravne situacije u vašoj zemlji, funkcija „Omogućeno praćenje podataka o upotrebi“ može biti podrazumevano aktivirana.

7. Izveštaji o greškamareports

Za prikupljanje i slanje anonimnih izveštaja o greškama u slučaju nepredviđenog načina rada aplikacije, a naročito u slučaju otkazivanja rada aplikacije, koristimo HockeyApp (http://www.hockeyapp.net). Naši pružaoci usluga i kompanija Home Connect primiće ove izveštaje o greškama jedino uz vašu izričitu saglasnost. Vašu saglasnost zatražićemo svaki put kada budemo želeli da prenesemo takve informacije.

8. Bezbednost podataka

Koristimo tehničke i organizacione mere zaštite vaših podataka, na primer, zaštitu od manipulacije, gubitka i neovlašćenog pristupa trećih strana. Ove mere podrazumevaju upotrebu tehnologija kodiranja, sertifikata, zaštitnih barijera na Home Connect serveru kao i zaštitu Home Connect aplikacije lozinkom. Nivo bezbednosti podataka aplikacije Home Connect testiran je i sertifikovan od strane kompanije TÜV Trust IT. Stalno razmatramo i unapređujemo naše bezbednosne mere u skladu sa tehnološkim napretkom.

9. Obim primene informacija o zaštiti podataka

Ove informacije o zaštiti podataka primenjuju se na funkcije i usluge koje kompanija Home Connect nudi putem aplikacije, međutim ne odnose se na nezavisne pružaoce usluga, čak i slučaju kada kompanija Home Connect olakšava upotrebu takvih usluga nezavisnih pružalaca u aplikaciji (takođe pogledajte uslove korišćenja usluga nezavisnih pružalaca). Upotreba ovih usluga nezavisnih pružalaca regulisana je važećim odredbama o zaštiti podataka koje uspostavlja nezavisni pružalac usluga i, ukoliko je primenljivo, dodatnim informacijama o zaštiti podataka sa naše strane u kojima su naznačene posebne karakteristike ovih usluga nezavisnih pružalaca, a koje su ralevantne jedino u tom pogledu.

Ukoliko budete upućeni na drugog pružaoca usluga, kompanija Home Connect preduzeće razumne i odgovarajuće napore da takvo upućivanje razjasni (npr. ugrađivanjem sadržaja pružaoca usluga unutar aplikacije pomoću ugrađenih okvira) ukoliko takvo upućivanje nije jasno. Ako kliknete na vezu u aplikaciji Home Connect, koja poziva aplikaciju ili veb lokaciju drugog pružaoca usluga, to se smatra jasnim upućivanjem.

Ukoliko se vi, kao korisnik, nalazite na teritoriji na kojoj je na snazi UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka), obratite pažnju na to da upotreba usluga nezavisnih pružalaca može dovesti do toga da vaši lični podaci budu obrađivani u zemljama van teritorije na kojoj se primenjuje Opšta uredba o zaštiti podataka.

11. Informacije o vašim pravima i informacije za kontakt

Ukoliko su, uprkos našim naporima da skladištimo tačne i ažurirane podatke, vaši skladišteni lični podaci netačni, takvu informaciju promenićemo na vaš zahtev. Nakon što nam date saglasnost za prikupljanje, obradu i upotrebu vaših ličnih podataka, tu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku pri čemu će se to odnositi na budući period. Generalno, saglasnost možete povući pomoću odgovarajuće postavke u aplikaciji ili putem informacija za kontakt koje su navedene u aplikaciji.

Vaši lični podaci biće izbrisani ukoliko povučete svoju saglasnost za čuvanje vaših podataka, ukoliko vaši lični podaci više ne služe svrsi koja zahteva takav način čuvanja ili ako je takvo čuvanje podataka neprihvatljivo iz drugih pravnih razloga. Imajte na umu da se zbog tehničkih ili organizacionih razloga može stvoriti period preklapanja između povlačenja vaše saglasnosti i upotrebe vaših podataka, npr. u slučaju biltena koji vam je poslat pre povlačenja vaše saglasnosti. Ovim nisu obuhvaćeni podaci koji su potrebni u svrhu naplate ili u računovodstvene svrhe ili podaci čije je čuvanje predmet zakonske obaveze.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja na temu zaštite podataka ili želite da iskoristite svoja prava na povlačenje saglasnosti ili prava na informacije, ispravke, brisanje ili obustavu, kontaktirajte nas putem informacija za kontakt koje su navedene u aplikaciji.

12. Dodatne informacije

Dodatne informacije u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka)

a. Pravne osnove za ciljanu upotrebu podataka

Upotrebu podataka zasnivamo na

• izvršenju ugovora prema članu 6 (1b) Uredbe (EU) 2016/679:

– Obezbeđivanje funkcija aplikacije kao i usluga koje se nude putem aplikacije pomoću obrade podataka iz kategorija koje su navedene u članovima 1.a.-c.

– Prenos podataka iz kategorija koje su navedene u tačkama 1.a.-c. nezavisnim pružaocima usluga koji se mogu koristiti u vezi sa aplikacijom (pogledajte tačku 9).

• legitimnom interesu prema članu 6(1f) Uredbe (EU) 2016/679:

– Ispravljanje grešaka obradom podataka iz kategorija koje su navedene u tačkama 1.b. i c.

– Unapređenje aplikacije u pogledu prilagođenosti korisniku pomoću obrade podataka iz kategorija koje su navedene u tački 1.d.

– Povećanje našeg asortimana proizvoda i usluga, naročito u pogledu programa koji se ne koriste i/ili programa koji se često koriste pored drugih funkcija aplikacije i kućnog aparata, pomoću obrade podataka iz kategorija koje su navedene u tačkama 1.c. i d.

• vašoj saglasnosti prema članu 6(1a) Uredbe (EU) 2016/679:

– Svrhe direktnog marketinga obradom podataka iz kategorija koje su navedene u tačkama 1.a.-c.

b. Vaša prava

Vaša dodatna prava shodno tački 11 navedena su u nastavku. Da biste ostvarili svoja prava, koristite informacije za kontakt navedene na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

• Vaše pravo na informacije o vašim podacima: Na vaš zahtev, dostavićemo vam informacije o vašim podacima koje posedujemo.

• Vaše pravo da ispravite i upotpunite svoje podatke: Ispravićemo netačne podatke o vama ako nas o tome obavestite. Upotpunićemo nepotpune podatke ako nas o tome obavestite, pod uslovom da su ti podaci neophodni za namensku obradu vaših podataka.

• Vaše pravo da obrišete svoje podatke: Na vaš zahtev, obrisaćemo vaše podatke koje posedujemo. Međutim, neki podaci biće obrisani samo u zavisnosti od definisanog perioda zadržavanja, na primer, ako u određenim slučajevima zakon nalaže da zadržimo podatke ili ako su nam podaci potrebni da bismo ispunili ugovorne obaveze prema vama.

Takođe pogledajte tačku 11.

• Vaše pravo da blokirate podatke: U odgovarajućim, zakonski određenim slučajevima, blokiraćemo vaše podatke ako želite da to učinimo. Blokirani podaci se dalje obrađuju u vrlo ograničenoj meri.

• Vaše pravo da povučete saglasnost: U svakom trenutku možete da povučete saglasnost za obradu vaših podataka, pri čemu će se to odnositi na budući period. To ne utiče na zakonitost obrade vaših podataka sve do trenutka kada je vaša saglasnost povučena.

Takođe pogledajte tačku 11.

• Vaše pravo na prigovor na obradu vaših podataka: Prigovor na obradu vaših podataka možete uložiti u bilo kom trenutku, pri čemu će se to odnositi na budući period, ukoliko vaše podatke obrađujemo na osnovu jednog od pravnih obrazloženja navedenih u članu 6 (1e ili 1f) Uredbe (EU) 2016/679. U slučaju da uložite prigovor, prekinućemo obradu vaših podataka, pod uslovom da ne postoje ubedljive i legitimne osnove za dalju obradu. Obrada vaših podataka u svrhu direktnog marketinga za nas nikad ne predstavlja ubedljivu i legitimnu osnovu.

• Vaše pravo na prenosivost podataka: Na vaš zahtev, možemo vam staviti određene informacije na raspolaganje u strukturisanom, često korišćenom formatu čitljivom na računaru.

• Vaše pravo na žalbu regulatornom organu: Žalbu koja se odnosi na zaštitu podataka možete podneti organu za zaštitu podataka. Da biste to učinili, obratite se organu za zaštitu podataka nadležnom za vaše mesto boravka ili organu za zaštitu podataka pod čijom smo mi nadležnošću (organ je naveden u nastavku).

Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de.

c. Prenos primaocima izvan EEP-a

Ukoliko je potrebno, radi omogućavanja funkcija aplikacije kao i radi pružanja usluga putem aplikacije, lične podatke takođe prenosimo primaocima koji se nalaze izvan EEP-a, u takozvanim trećim zemljama. U ovom slučaju uveravamo se – pre deljenja podataka – u to da primalac održava odgovarajući nivo zaštite podataka (npr. na osnovu odluke o adekvatnosti koju je donela Komisija EU za predmetnu zemlju ili sporazuma sa standardnim EU ugovornim klauzulama između Evropske unije i primaoca) ili da ste dali svoju saglasnost za pomenuto deljenje.

Rado ćemo vam dostaviti pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebnih usaglašenih odredaba kojima se obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka. Da biste zatražili ovaj pregled, koristite informacije za kontakt koje se nalaze na kraju ovih informacija o zaštiti podataka.

Informacije o prenošenju ličnih podataka korišćenjem usluga nezavisnih pružalaca potražite u tački 9.

d. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakva pitanja vezana za zaštitu podataka ili ostvarivanje svojih prava, možete koristiti sledeće podatke za kontakt kako biste direktno stupili u kontakt sa našim službenikom za zaštitu podataka:

BSH Kućni aparati d.o.o. Beograd

Službenik za zaštitu podataka

Milutina Milankovića 9ž

11070 Novi Beograd

DataProtection-RS@bshg.com

Datum izdavanja: Novembar 2018.

Discover Home Connect

Stories that connect

Find out how Home Connect can make your life more efficient, safer and smarter.

Connected home appliances

Take control of your home appliances with Home Connect. And not just when you're at home, when you're out and about too.

Our partners

Home Connect has numerous partner services. Discover our constantly growing network.

Home Connect app download icon

App download

The entire Home Connect world for your smartphone and tablet.

Home Connect FAQ Icon

FAQ

You will find the answers to frequently asked questions here.

Home Connect Service icon

Service

Get in touch. We're here for you.

Home Connect Partner Icon

Become a partner

Establish good connections with Home Connect.