BSH maakt gebruik van cookies waarmee wij en (in indien geaccepteerd) derde partijen uw internetgedrag binnen onze website kunnen volgen. Dankzij deze en vergelijkbare technieken kunnen wij de website voor u naar verwachting laten functioneren en u daarbij persoonlijker van dienst zijn met gerichtere boodschappen.

 

Data Privacy

Home Connect app

Hier vindt u de voorwaarden voor de provider, de gebruiksvoorwaarden en Data Privacy voorwaarden van de Home Connect app.

Informatie gegevensbescherming voor de Home Connect-app

Het bedrijf Home Connect GmbH, gevestigd te Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Duitsland (hierna te noemen “Home Connect” of “wij”) is verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens in verband met de Home Connect-app (hierna te noemen “app”).

We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder wordt uitgelegd hoe we met dergelijke gegevens omgaan.

1. Soorten persoonsgegevens

Home Connect verzamelt, verwerkt en gebruikt voor app-gebruik hoofdzakelijk de volgende soorten persoonsgegevens.

a. Stamgegevens gebruiker

De gegevens die we verzamelen en gebruiken als we een gebruikersaccount aanmaken (registratie) zijn:

 • Gegevens die u verstrekt tijdens het registratieproces, zoals:
  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres (gebruikersnaam);
  • het land waarin u gebruikmaakt van uw huishoudelijke apparatuur;
  • wachtwoord als toegangsbeveiliging.

De gegevens waarom wordt gevraagd tijdens het registratieproces kunnen per land verschillen.

 • Informatie die we verzamelen en opslaan tijdens het registratieproces:
  • taalinstelling van uw mobiele telefoon;
  • instemming met en erkenning van de gebruiksvoorwaarden en erkenning van de Informatie gegevensbescherming;
  • status van het gebruikersaccount (geactiveerd/gedeactiveerd);
  • standaard trackinginstelling app (afhankelijk van het geselecteerde land, zie Artikel 6 hieronder voor meer informatie).

b. Stamgegevens apparaat

De gegevens die we verzamelen en gebruiken met betrekking tot de verbinding tussen uw huishouden en het gebruikersaccount zijn:

 • merk van het huishoudelijke apparaat (bijv. Bosch of Siemens);
 • serienummer en, indien van toepassing, productiedatum van het apparaat (het zogenaamde E-nummer (volledige model) en FD-nummer (productie) – u kunt deze gegevens ook vinden op het etiket van het apparaat;
 • de unieke identificatiecode van de netwerkadapter die gebruikt is in het huishoudelijke apparaat (het zogenaamde MAC-adres).

Deze gegevens worden voor elk verbonden huishoudelijke apparaat toegevoegd aan uw gebruikersaccount onder de functie "verbinding maken met huishoudelijk apparaat".

c. Gegevens over apparaatgebruik

De gegevens die we verzamelen en gebruiken met betrekking tot gebruik van het huishoudelijke apparaat zijn:

 • geselecteerde basisinstellingen, programmakeuze en voorkeursprogramma-instellingen op het huishoudelijke apparaat of via de app;
 • gegevens over apparaatstatus, zoals omgevingscondities, de staat van onderdelen, veranderingen van apparaatstatus (bijv. andere bedrijfsmodus, open of gesloten deuren/voorpaneel, temperatuursveranderingen, vulniveaus) en berichten over apparaatstatus (bijv. apparaat is oververhit, watertank is leeg, etc.);
 • deo en beeldgegevens (bijvoorbeeld koelkasten met ingebouwde camera).

d. Gegevens over app-gebruik

Gegevens over app-gebruik zijn gegevens die door uw interactie met de app worden gegenereerd, zoals de functies van de app die u gebruikt, uw klikgedrag met betrekking tot het bedienen van de app, keuzes in drop-downmenu's, instellingen van aan-/uitschakelaars. Zie Artikel 6 voor meer informatie.

2. Beoogd gebruik

We gebruiken de hierboven genoemde soorten gegevens:

 • om de functionaliteiten van de app en de via de app aangeboden diensten (1.a.-c.) te leveren;
 • om fouten op te lossen (1.b. en c.);
 • om de gebruiksvriendelijkheid van de app te verbeteren (1.d.);
 • om ons assortiment producten en diensten te verbeteren, vooral met betrekking tot programma's die niet worden gebruikt en/of die veel worden gebruikt, naast andere functies van de app en huishoudelijke apparatuur (1.c. en d.); en
 • voor direct-marketingdoeleinden (1.a.-c.).

De juridische basis voor het beoogde gebruik van de gegevens die vallen binnen het bereik van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 zijn beschreven in artikel 12 van deze Informatie gegevensbescherming.

3. Algemene bewaartermijnen

Mits er geen sprake is van andersluidende wettelijke bepalingen zijn de volgende algemene bewaartermijnen van toepassing:

a. Stamgegevens gebruiker: Worden gewist zodra het gebruikersaccount wordt verwijderd.

b. Stamgegevens apparaat: De verbinding met het gebruikersaccount wordt opgeheven als het huishoudelijke apparaat uit het gebruikersaccount wordt verwijderd.

c. Gegevens over apparaatgebruik:Gebruikersspecifieke opslag gedurende een periode van tien (10) dagen. Als de gebruiker heeft ingestemd met permission marketing gebruikersspecifieke opslag voor de duur van deze permission marketing.

d. Gegevens over appgebruik: Gepseudonimiseerde opslag voor zover de functie "Tracking gebruiksgegevens inschakelen" geactiveerd is. Gegevens over appgebruik is opgeslagen voor een maximale periode van 37 maanden volgend op de datum van verzameling.

4. Beheer gegevensverwerking

a. Connectiviteit van uw huishoudelijke apparaat

U kunt de app gebruiken om de connectiviteit van het huishoudelijke apparaat te beheren:

 • Indien nodig kun u de verbinding met de Home Connect-server op zo'n manier instellen dat elk huishoudelijke apparaat afzonderlijk verbonden is (menu-onderdeel Instellingen -> Connectiviteitsinstellingen). Nadat u dit heeft gedaan:
  • worden de gegevens over apparaatgebruik (1.c.) niet langer naar de Home Connect-server verzonden;
  • zijn bepaalde app-functies niet meer beschikbaar; in het bijzonder kan het huishoudelijke apparaat dan niet worden bediend buiten bereik van de wifi-verbinding, zelfs als er een internetgegevensverbinding wordt ingesteld.
 • Indien nodig kunt u de WLAN-verbinding voor een specifiek huishoudelijk apparaat uitschakelen (menu-onderdeel Instellingen -> Connectiviteitsinstellingen). Nadat u dit heeft gedaan:
  • worden de gegevens over apparaatgebruik (1.c.) niet langer naar de Home Connect-server verzonden;
  • kan het huishoudelijke apparaat alleen via het apparaat zelf worden bediend en niet via de app.

b. Gebruikersaccounts en lokale appgegevens

U kunt uw gebruikersaccounts via de app beheren en lokaal opgeslagen appgegevens wissen.

 • U kunt uw gebruikersaccounts wissen (“Instellingen” -> “Mijn account” -> “Gebruikersaccount wissen”). Nadat u dit heeft gedaan:
  • wordt de verbinding tussen uw huishoudelijke apparaat en uw gebruikersaccount verbroken;
  • verstuurt uw huishoudelijke apparaat geen gebruiksgegevens meer van het apparaat naar de Home Connect-server, tenzij andere gebruikersaccounts met het huishoudelijke apparaat verbonden zijn (zie 1.b. hierboven).
 • Door de app te verwijderen, worden ook alle lokaal opgeslagen gebruikersspecifieke gegevens verwijderd.

c. De fabrieksinstellingen van het huishoudelijke apparaat

U kunt de fabrieksinstellingen van uw huishoudelijke apparaat resetten. Nadat u dit heeft gedaan:

 • is het huishoudelijke apparaat niet meer met de Home Connect-server verbonden, doordat de netwerkinstellingen gereset zijn;
 • is het huishoudelijke apparaat niet meer verbonden aan gebruikersaccounts waaraan het voorheen gekoppeld was (hiervoor moet het huishoudelijke apparaat verbinding hebben met het internet) en is het niet meer zichtbaar in de app.

Lees de gebruikshandleiding van uw huishoudelijke apparaat voor u de fabrieksinstellingen herstelt.

5. Overdracht of openbaarmaking van uw gegevens aan derden

We werken samen met verschillende dienstverleners om de app te maken en te laten draaien en de respectievelijke diensten te kunnen aanbieden. Voor zover wij deze dienstverleners hebben verplicht de gegevens te verwerken in overeenstemming met strikte aanwijzingen in hun hoedanigheid als gegevensverwerkers in opdracht is uw toestemming niet vereist voor door deze leveranciers uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten.

De dienstverleners die we gebruiken om onze app te implementeren en exploiteren zijn:

 • Dienstverlener voor hostingdiensten
 • Dienstverlener voor programmeringsdiensten
 • Dienstverlener voor hotlinediensten

We dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over waar dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een contract met u, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn andere dienstverleners wiens aanbiedingen en diensten (externe diensten) in combinatie met de app kunnen worden gebruikt (zie artikel 9).

6. Gebruik van de opname-app

Gegevens over appgebruik kunnen door de app worden opgenomen (zie 1.d. hierboven). Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de Adobe Analytics-dienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (hierna "Adobe").

Als de functie “Tracking gebruiksgegevens inschakelen" geactiveerd wordt, worden gegevens over appgebruik naar een Adobe-server in het Verenigd Koninkrijk verstuurd en hierop opgeslagen. Aan de hand van de gegevens over appgebruik kunt u analyseren hoe vaak u de app gebruikt (zie 1.d. hierboven). IP-anonymisering is ingeschakeld voor de app, wat betekent dat het IP-adres dat u gebruikt wordt afgekort voor het naar de server wordt verzonden. Adobe gebruikt deze informatie namens Home Connect om uw gebruik van de app te beoordelen en rapporten over app-activiteiten voor Home Connect op te stellen. Het IP-adres dat vanaf uw mobiele telefoon in het kader van Adobe Analytics wordt verzonden, wordt zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet gecombineerd met andere gegevens van Adobe of Home Connect.

U heeft invloed op het al dan niet verzamelen en verwerken van appgebruikgegevens (waaronder uw IP-adres) door Adobe door de functie "Tracking gebruiksgegevens inschakelen" te activeren of deactiveren. Afhankelijk van de juridische situatie in uw land, kan de functie "Tracking gebruiksgegevens inschakelen" standaard geactiveerd zijn.

7. Foutrapporten

We gebruiken HockeyApp (http://www.hockeyapp.net/) om anonieme foutrapporten te verzamelen en te verzenden als de app zich anders gedraagt dan verwacht, vooral als de app crasht. Onze dienstverleners en Home Connect ontvangen foutrapporten alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. We vragen elke keer als we deze informatie willen verstrekken uw toestemming.

8. Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen manipulatie, verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onder deze maatregelen vallen het gebruik van coderingstechnologieën, certificaten, firewalls op de Home Connect-server en wachtwoordbeveiliging op de Home Connect-app. Het gegevensbeveilligingsniveau van de Home Connect-app is getest en heeft van TÜV het certificaat 'Trust IT' gekregen. We beoordelen en verbeteren onze beveiligingsmaatregelen continu in overeenstemming met de technologische vooruitgang.

9. Toepassingsbereik Informatie gegevensbescherming

Deze Informatie gegevensbescherming is van toepassing op de door Home Connect via de app aangeboden functies en diensten. Deze is echter niet van toepassing op externe diensten, zelfs als Home Connect het gebruik van deze diensten van derden in de app mogelijk maakt (zie ook de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot diensten van derden).

Het gebruik van deze diensten van derden valt onder de geldende bepalingen over gegevensbescherming van de externe dienstverlener en, indien van toepassing, aanvullende verklaringen inzake gegevensbescherming waarin de onderscheidende kenmerken van deze diensten van derden worden omschreven en die alleen in deze context relevant zijn.

Als u naar een andere dienstverlener wordt doorverwezen, doet Home Connect al het redelijkerwijs mogelijke om een dergelijke verwijzing toe te lichten (bijv. door de inhoud van de dienstverlener op te nemen in de app met inline frames) als een dergelijke verwijzing niet duidelijk is. Als u in de Home Connect-app op een link klikt die de app of website van een andere dienstverlener oproept, wordt dit gezien als een duidelijke verwijzing.

Als u, de gebruiker, zich bevindt in het gebied waarin VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en intrekking van Richtlijn 95/46/EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming), houd u er dan rekening mee dat het gebruik van diensten van derden ertoe kan leiden dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10. Wijziging van de Informatie gegevensbescherming

Omdat de app in ontwikkeling blijft – onder andere door toepassing van nieuwe technologieën of de introductie van nieuwe diensten – kan het nodig zijn deze Informatie gegevensbescherming in lijn hiermee aan te passen. Home Connect behoudt zich het recht voor deze verklaring zo nodig aan te passen of aan te vullen. Home Connect zal de Informatie gegevensbescherming altijd updaten in de app; u kunt daarom op elk moment de nieuwste versie inzien.

11. Rechten en contactgegevens

Als uw persoonsgegevens ondanks onze inspanningen om gegevens op te slaan die correct en actueel zijn niet juist zijn bewaard, zullen we deze informatie op uw verzoek aanpassen. Nadat u ons toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken voor de toekomst. In het algemeen kan toestemming worden ingetrokken via de instellingen van de betreffende app of anders via de in de app genoemde contactgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gewist als u uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekt, als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van dergelijke opslag of als dergelijke opslag om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Onthoud dat er om technische of organisatorische redenen sprake kan zijn van overlapping tussen het moment dat u uw toestemming intrekt en het gebruik van uw gegevens, bijv. wanneer een nieuwsbrief al verstuurd is. Dit is niet van toepassing op gegevens die nodig zijn voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden of die vallen onder de wettelijke plicht om een archief bij te houden.

Neem contact met ons op via de contactgegevens in de app als u vragen heeft over gegevensbescherming of als u gebruik wilt maken van uw recht om toestemming in te trekken of om informatie te krijgen.

12.

Aanvullende informatie op grond van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en intrekking van Richtlijn 95/46/EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

a. Juridische gronden voor beoogd gebruik van gegevens

We baseren het gebruik van de volgende soorten gegevens op

 • de uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679:
  • Levering van appfuncties en de via de app aangeboden diensten door verwerking van de onder lid 1.a.-c genoemde gegevenscategorieën.
  • Overdracht van de onder lid 1.a.-c. genoemde gegevenscategorieën aan aanbieders van externe diensten die kunnen worden gebruikt in combinatie met de app (zie artikel 9).
 • rechtmatige belangen op grond van artikel 6(1f) van Verordening (EU) 2016/679:
  • Bug fixing door verwerking van de onder lid 1.b. en c. genoemde gegevenscategorieën.
  • De verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de app door verwerking van de onder lid 1.d. genoemde gegevenscategorieën.
  • De verbetering van ons assortiment producten en diensten, vooral met betrekking tot programma's die niet worden gebruikt en/of die veel worden gebruikt, naast andere functies van de app en huishoudelijke apparatuur door verwerking van de onder lid 1.c. en d. genoemde gegevenscategorieën.
 • uw instemming op grond van artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679:
  • Direct-marketingdoeleinden door verwerking van de onder lid 1.a.-c. genoemde gegevenscategorieën.

b. Uw rechten

Uw rechten in aanvulling op artikel 11 worden hieronder genoemd. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

 • Uw recht op informatie over uw gegevens: Wij verstrekken u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.
 • Uw recht om uw gegevens aan te passen en aan te vullen: Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.
 • Uw recht om uw gegevens te wissen: Wij wissen op verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.
  Zie ook artikel 11.
 • Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren: In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat van ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.
 • Uw recht om uw toestemming in te trekken: U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.
  Zie ook artikel 11.
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens: U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke rechtvaardigingen zoals genoemd in artikel 6 (1e of 1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.
 • Uw recht op gegevensportabiliteit: Op uw verzoek kunnen we bepaalde informatie aan u beschikbaar stellen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een machine leesbaar formaat.
 • Uw recht om in beroep te gaan bij een regelgevende instantie: U kunt beroep aantekenen bij een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse autoriteit gegevensbescherming onder wiens jurisdictie wij staan (hieronder genoemd).
  Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

c. Overdracht aan ontvangers buiten de EER

Als dit noodzakelijk is voorlevering van app-functies en de via de app aangeboden diensten dragen we ook persoonlijke gegevens over aan ontvangers buiten de EER, in zogenaamde derde landen. In dit geval garanderen we ‒ voordat gegevens worden gedeeld ‒ dat de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau hanteert (bijv. op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie voor het betreffende land of de overeenkomst van standaard contractuele EU-bepalingen tussen de Europese Unie en de ontvanger) of dat u toestemming hebt gegeven om deze gegevens te delen.

We verstrekken u graag een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifieke overeengekomen bepalingen om een passend gegevensbeschermingsniveau te waarborgen. Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u de contactgegevens aan het einde van deze Informatie over gegevensbescherming gebruiken.

Zier artikel 9 voor overdracht van persoonlijke gegevens door gebruik van diensten van derden.

d. Contactgegevens van de data protection officer

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze data protection officer:

BSH Huishoudapparaten B.V.
Data Protection Officer
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Data-Protection-NL@bshg.com

Datum van uitgifte: Maart 2018

Ontdek Home Connect

Verhalen die verbinden

Ontdek hoe Home Connect jouw leven efficiënter, veiliger en intelligenter kan maken.

Verbonden huishoudelijke apparaten

Bestuur jouw huishoudelijke apparaten met Home Connect. En niet alleen wanneer je thuis bent, ook wanneer je niet thuis bent.

Onze partners

Home Connect heeft talloze partner services. Ontdek ons constant groeiende netwerk.

Home Connect app download symbool

App download

De hele Home Connect wereld voor je smartphone en tablet.

Home Connect FAQ symbool

FAQ

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Home Connect Service symbool

Service

Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Home Connect Partner symbool

Word een partner

Maak goede verbindingen met Home Connect.