Küpsiste kasutamine

Soovime teile pakkuda parimat kogemust meie veebilehe kasutamisel. Võimalike täiustuste tuvastamiseks kasutame küpsiseid, et mõõta ja mõista, kuidas te meie veebilehte kasutate. Kui te nõustute küpsiste kasutamisega (küpsiste analüüsimisega), klõpsake "Jah, nõustun". Küpsiste kohta lisateabe saamiseks ja nende kasutuse keelustamisest oma veebibrauseris, külastage meie andmete privaatsusavaldust.

 

Legal notice for the Home Connect app

Here you can find the legal notice for the provider, the Terms of Use and the Data Privacy Policy for the Home Connect app.

Andmekaitseteave

Ettevõte Home Connect GmbH, registrikoodiga 3994480, registrijärgse asukohaga Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Saksamaa (edaspidi „Home Connect“ või „meie“) vastutab Home Connect rakendusega (edaspidi „rakendus“) seonduvate teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest.

Me kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele andmekaitse seadustele. Järgnev teave selgitab, kuidas me selliseid andmeid käsitleme.

1. Isikuandmete liigid

Rakenduse kasutamisega seoses kogub, töötleb ja kasutab Home Connect peamiselt järgmist liiki isikuandmeid.

a. Kasutaja põhiandmed

Andmed, mida me kogume ja kasutame teie kasutajakonto loomisel (registreerimisel), on järgmised:

 • Andmed, mida te esitate registreerimisel, nagu:
  • ees- ja perekonnanimi,
  • e-posti aadress (kasutajatunnus),
  • riik, kus te oma kodumasinat/kodumasinaid kasutate
  • salasõna juurdepääsu kaitseks.

Registreerimisel nõutavad andmed võivad riigiti erineda.

 • Teave, mida me kogume ja säilitame registreerimise käigus:
  • teie mobiilseadme keeleseadistus;
  • kasutustingimustega nõustumine ja nende teatavaks võtmine ning andmekaitseteabe kinnitamine;
  • kasutajakonto olek (aktiveeritud/inaktiveeritud);
  • rakenduse vaikimisi jälgimisseadistus (sõltuvalt riigi valikust; lisainfo saamiseks vaadake punkti 6 all).

b. Kodumasina põhiandmed

Andmed, mida me kogume ja kasutame seoses teie kodumasina ja kasutajakonto vahelise ühendusega, on järgmised:

 • kodumasina kaubamärk (nt Bosch või Siemens),
 • seerianumber ja vajadusel kodumasina valmistusaasta (niinimetatud E-number (täielik mudel) ja FC-number (toodangu number) – need andmed leiate ka seadme etiketilt),
 • kodumasinasse paigaldatud võrguadapteri unikaalne tunnus (niinimetatud MAC-aadress).

Need andmed eraldatakse teie kasutajakontole iga ühendatud seadmed jaoks „Home Connect“ funktsiooni all.

c. Kodumasina kasutusandmed

Andmed, mida me kogume ja kasutame seoses kodumasina kasutamisega, on järgmised:

 • kodumasinal või rakenduse kaudu valitud põhiseaded, programmivalik ja eelistatud programmiseaded,
 • kodumasina olekuandmed, nt keskkonnatingimused, osade seisund, muutused kodumasina olekus (nt erinev töörežiim, avatud või suletud uksed (esipaneel, temperatuuri muutused, täituvuse tasemed) ja kodumasina oleku teated (nt kodumasin on üle kuumenenud, veepaak on tühi, jne),
 • video- ja fotoandmed (nt sisseehitatud kaameraga külmikud),

d. Rakenduse kasutusandmed

Rakenduse kasutusandmed genereeritakse teie suhtlemisel rakendusega, näiteks funktsioonid, mida te kasutate, rakenduse kontrollidele vastav klõpsamise käitumine, rippmenüüde valikud, on/off-lülituse seaded. Lisainfo saamiseks vaadake punkti 6.

2. Kasutusotstarbed

Ülalpool nimetatud andmetüüpe kasutame

 • nii rakenduse funktsioonide kui ka rakenduse kaudu teenuste pakkumiseks (1.a.-c.),
 • vigade parandamiseks (1.b. ja c.),
 • rakenduse kasutajasõbralikkuse parandamiseks (1.d.),
 • meie toote- ja teenusevaliku täiustamiseks, eriti seoses programmidega, mida ei kasutata ja/või mida lisaks teistele rakenduse ja kodumasina funktsioonidele kasutatakse sageli (1.c. ja d.), ja
 • otseturunduse eesmärgil (1.a.-c.).

Andmete kasutusotstarbe juriidilist alust ulatuses, mida reguleerib EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. APRILL 2016, on lähemalt kirjeldatud käesoleva artikli punktis 12.

3. Üldised säilitustähtajad

Kui seadusest tulenevaid nõudeid ei ole, kehtivad järgmised üldised säilitustähtajad:

a. Kasutaja põhiandmed: Kustutatakse niipea kui kasutajakonto kustutatakse.

b. Kodumasina põhiandmed: Lingi eemaldamine kasutajakontolt, kui kodumasin on kasutajakontost eemaldatud.

c. Kodumasina kasutusandmed: Kasutajapõhine 10-päevane säilitustähtaeg. Kui kasutaja on nõustunud nõusolekuturundusega, säilitatakse kasutajapõhiseid andmeid sellise nõusolekuturunduse kehtivuse ajal.

d. Rakenduse kasutusandmed: Säilitamine pseudonüümi vormis sellises ulatuses, kui funktsioon „Enable usage-data tracking“ (kasutusandmete jälgimise võimaldamine) on aktiveeritud. Rakenduse kasutusandmeid hoitakse alles kuni 37 kuud alates kuupäevast, millal need andmed koguti.

4. Andmetöötluse juhtimine

a. Teie kodumasina ühenduvus

Te võite kasutada rakendust oma kodumasina ühenduvuse juhtimiseks:

 • Vajadusel võite luua ühenduse Home Connect serveriga nii, et iga kodumasin on ühendatud eraldi (menüüpunkt Settings (seaded) > Connectivity settings (ühenduvuse seaded)). Seejärel:
  • ei kanta seadme kasutusandmeid (1.c.) enam Home Connect serverisse,
  • ei ole rakenduse teatud funktsioonid enam saadaval; konkreetsemalt öeldes ei saa kodumasinat enam kasutada väljaspool Wi-Fi ulatust, isegi kui andmeside ühendus on loodud.
 • Vajadusel saate konkreetse kodumasina WLAN-ühenduse välja lülitada (menüüpunkt Settings (seaded) > Connectivity settings (ühenduvuse seaded). Seejärel:
  • ei kanta seadme kasutusandmeid (1.c.) enam Home Connect serverisse,
  • kodumasinat saab juhtida kodumasinast endast ja mitte rakenduse kaudu.

b. Kasutajakontod ja kohalikud rakenduse andmed

Te saate oma kasutajakontosid hallata rakenduse kaudu ja kustutada kohalikult salvestatud rakenduse andmed.

 • Te võite oma kasutajakonto kustutada („Settings“ (seaded) > „My account“ (minu konto) > „Delete user account“ (kustuta kasutajakonto)). Seejärel:
  • kustutatakse teie kodumasina ja kasutajakonto vaheline ühendus,
  • teie kodumasin ei saada enam rakenduse kasutusandmeid Home Connect serverisse eeldusel, et kodumasinaga ei ole seotud teisi kasutajakontosid (vt punkti 1.b. ülal).
 • Ka rakenduse kustutamine eemaldab kõik kohalikult salvestatud kasutajapõhised andmed.

c. Kodumasina tehaseseaded

Te võite taastada oma kodumasina tehaseseaded. Seejärel:

 • kaotab kodumasin oma ühenduse Home Connect serveriga, sest võrguseaded on lähtestatud,
 • kodumasin ei ole enam ühendatud ühegi eelnevalt seotud kasutajakontoga (kodumasin peab olema internetti ühendatud) ja rakenduses seda enam ei kuvata.

Enne tehaseseadete taastamist palun lugege oma kodumasina kasutusjuhendit.

5. Teie andmete edastamine või avaldamine kolmandatele isikutele

Me teeme rakenduse loomiseks ja juhtimiseks ning vastavate teenuste pakkumiseks koostööd erinevate teenusepakkujatega. Kui need teenusepakkujad töötlevad andmeid neile antud volituste piires ja järgides neile kui volitatud andmetöötlejatele kehtestatud rangeid juhiseid, ei vaja selliste teenusepakkujate andmetöötlusega seotud tegevused teie nõusolekut.

Teenusepakkujad, kelle oleme volitanud rakendust looma ja käitama:

 • majutusteenuste teenusepakkuja
 • programmeerimisteenuste teenusepakkuja
 • klienditeeninduse teenusepakkuja

Edastame teie andmeid teistele adressaatidele üksnes juhul, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kui meil või adressaadil on teie andmete avaldamise jaoks õiguspärane huvi või kui olete selliseks edastamiseks andnud oma nõusoleku. Nende adressaatide hulgas võivad olla teenusepakkujad ja teised meie kontserni kuuluvad ettevõtted. Lisaks võime andmeid teistele adressaatidele edastada juhul, kui oleme selleks kohustatud õigusnormide või täitmisele pööratavate halduskorralduste või kohtu korralduste tõttu.

Teie andmete adressaadid võivad olla ka teised teenusepakkujad, kelle pakkumisi ja teenuseid (kolmandate isikute teenuseid) võidakse kasutada rakendusega seoses (vt 9. punkt).

6. Rakenduse kasutuse salvestamine

Rakendus võib salvestada andmeid rakenduse kasutamise kohta (vt punkti 1.d. ülal). Selleks kasutatakse programmi Adobe Analytics, mida pakub Adobe Systems Software Ireland Limited, registrikoodiga 344992, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iiri Vabariik (edaspidi „Adobe“).

Kui funktsioon „Enable usage-data tracking“ (võimalda kasutusandmete jälgimist) on aktiveeritud, saadetakse ja salvestatakse rakenduse kasutusandmed Adobe'i serverisse Ühendkuningriigis. Rakenduse kasutusandmed võimaldavad teil analüüsida seda, kuidas te rakendust kasutate (vt punkti 1.d. ülal). Selle rakenduse puhul on aktiveeritud IP anonüümseks muutmine, mis tähendab, et IP-aadress, mida te kasutate, kärbitakse enne serverisse saatmist. Adobe kasutab seda teavet Home Connecti jaoks, et hinnata, kuidas te rakendust kasutate, ja koostada Home Connecti jaoks rakenduse aktiivsuse aruandeid. Teie mobiilseadmelt Adobe Analyticsiga seoses edastatavat IP-aadressi ei liideta teiste Adobe'i või Home Connecti käsutuses olevate andmetega ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Te saate kontrollida, kas Adobe salvestab ja töötleb rakenduse kasutusandmeid (sh teie IP-aadressi) funktsiooni „Enable usage-data tracking“ (võimalda kasutusandmete jälgimine) aktiveerimise või deaktiveerimise teel. Sõltuvalt teie riigis kehtivast seadusandlusest võidakse funktsiooni „Enable usage-data tracking“ (võimalda kasutusandmete jälgimine) vaikimisi aktiveerida.

7. Veaaruanded

Anonüümsete veateadete kogumiseks ja saatmiseks kasutage rakendust HockeyApp (www.hockeyapp.net) juhul, kui rakendus käitub ootamatul viisil, eriti siis, kui rakendus kokku jookseb. Meie teenusepakkujad ja Home Connect saavad veateated ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Me küsime teie nõusolekut iga kord, kui soovime sellist teavet edastada.

8. Andmekaitse

Me rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie andmeid näiteks töötlemise, kaotsimineku ja volitamata juurdepääsu eest kolmandate isikute poolt. Need meetmed hõlmavad Home Connect serveri kodeerimistehnikaid, sertifikaate, tulemüüre ja Home Connect rakenduse kaitsmist salasõnaga. Home Connect rakenduse andmekaitse tase on testitud ja sertifitseeritud TÜV Trust IT poolt. Vaatame oma turbemeetmeid pidevalt üle ja täiustame neid vastavalt tehnoloogia arengule.

9. Andmekaitseteabe kohaldamisala

Käesolev andmekaitseteave kohaldub funktsioonidele ja teenustele, mida Home Connect rakenduse kaudu pakub; siiski ei kehti see kolmandate isikute teenustele isegi juhul, kui Home Connect võimaldab sellise kolmanda isiku teenuste kasutamist rakenduses (lugege kindlasti ka kolmandate isikute teenuseid puudutavaid kasutustingimusi). Selliste kolmandate isikute teenuste kasutamist reguleerivad valitsevad andmekaitsenõuded, mille on kehtestanud kolmandast isikust teenusepakkuja ja, kus kohane, meie kehtestatud täiendav andmekaitseteave, mis kirjeldab nende kolmandate isikute teenuste iseloomulikke tunnuseid ja mis kehtivad ainult nende suhtes.

Kui teid suunatakse teise teenusepakkuja juurde, teeb Home Connect mõistlikke ja vajalikke pingutusi, et selgitada sellist suunamist (nt lisades teenusepakkuja sisu rakendusse tekstisisest raami kasutades), kui see suunamine ei ole selge. Kui klõpsate Home Connecti rakenduses linki, mis avab teise teenusepakkuja rakenduse või veebilehe, siis loetakse seda selgeks suunamiseks.

Kui teie kui kasutaja asute piirkonnas, kus kohaldub EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), siis võtke kindlasti arvesse, et kolmandate isikute teenuste kasutamise tulemusena võidakse teie isikuandmeid töödelda riikides, mis asuvad väljaspool isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisala.

10. Andmekaitseteabe muudatused

Kuna rakendust arendatakse pidevalt edasi (muu hulgas uute tehnoloogiate või uute teenuste kasutuselevõtu kaudu), võib ka käesolev andmekaitseteave vajada vastavat uuendamist. Home Connect jätab endale õiguse vajadusel käesolevat teavet muuta või täiendada. Kuna Home Connect uuendab alati andmekaitseteavet ka rakenduses, saate end igal ajal kõige uuema versiooniga kurssi viia.

11. Õigused ja kontaktandmed

Kui vaatamata meie püüdlustele salvestada andmeid, mis on őiged ja kaasajastatud, on teie isikuandmed salvestatud valesti, kohustume me sellise teabe teie nőudmisel parandama. Te vőite meile enda isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks antud nőusoleku edaspidi igal ajal tagasi vőtta. Nőusoleku saab üldiselt tagasi vőtta kasutades vastavat rakenduse seadistust vői rakenduses toodud kontaktandmetel.

Teie isikuandmed kustutatakse, kui vőtate oma andmete salvestamiseks antud nőusoleku tagasi, kui teie isikuandmeid enam ei vajata selliseks salvestamiseks vői kui salvestamine ei ole lubatud muudel őiguslikel pőhjustel. Palume meeles pidada, et tehnilistel vői organisatsioonilistel pőhjustel vőib teie nőusoleku tagasivőtmise ja andmete kasutamise vahel olla kattumine, nt juhul, kui uudiskiri on juba välja saadetud. See ei mőjuta andmeid, mis on vajalikud arve esitamiseks vői raamatupidamislikul otstarbel vői mille säilitamine on seadusest tulenev nőue.

Kui teil tekib andmekaitse osas küsimusi vői te soovite kasutada oma nőusoleku tagasivőtmise vői teavitamise, parandamise, kustutamise vői peatamise őigust, siis palun vőtke meiega ühendust rakenduses toodud kontaktandmetel.

12.

Lisateave, mis on seotud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEGA (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

a. Andmete kasutusotstarbe juriidilised alused

Järgmiste andmekasutusviiside aluseks on

 • lepingu täitmine vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 6(1b):
  • rakenduse funktsioonide ning rakenduse kaudu pakutavate teenuste pakkumine punktides 1.a.-c loetletud andmekategooriate töötlemise kaudu
  • punktides 1.a.-c. loetletud andmekategooriate edastamine teenusepakkujatele, kes pakuvad selliseid kolmandate isikute teenuseid, mida saab kasutada rakendusega seoses (vt 9. punkt)
 • õiguspärased huvid vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 6(1f):
  • programmivigade parandamine, töödeldes punktides 1.b. ja c. loetletud kategooriatesse kuuluvaid andmeid
  • rakenduse kasutajasõbralikkuse täiustamine, töödeldes punktis 1.d. loetletud kategooriatesse kuuluvaid andmeid
  • meie toote- ja teenusevaliku täiustamine, eriti seoses programmidega, mida ei kasutata ja/või mida kasutatakse sageli, lisaks teistele rakenduse ja kodumasina funktsioonidele, töödeldes punktides 1.c. ja d. loetletud kategooriatesse kuuluvaid andmeid
 • teie nõusolek vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 6(1a):
  • otsesed turunduseesmärgid, töödeldes punktides 1.a.–c. loetletud kategooriatesse kuuluvaid andmeid

b. Teie õigused

Allpool on kirjeldatud teie täiendavaid õigusi seoses punktiga 11. Oma õiguste rakendamiseks kasutage käesoleva andmekaitseteabe lõpus olevaid kontaktandmeid.

 • Teie õigus teie andmeid puudutavale teabele: kui esitate vastava taotluse, anname teile teavet andmetest, mis meil teie kohta on.
 • Teie õigus andmete parandamisele ja täiendamisele: kui teavitate meid sellest, et meie andmed teie kohta on ebaõiged, parandame need ebaõiged andmed. Kui teavitate meid sellest, et andmed on mittetäielikud, täiendame andmed tingimusel, et need andmed on teie andmete töötlemise eesmärgi jaoks vajalikud.
 • Teie õigus andmete kustutamisele: kui esitate vastava taotluse, kustutame teabe, mis meil teie kohta on. Osa andmeid kustutatakse siiski alles pärast kindlat säilitusperioodi (nt mõnel juhul on meil juriidiline kohustus andmeid säilitada või on meil neid andmeid vaja selleks, et täita teie ees võetud lepingulised kohustused).
  Lugege ka punkti 11.
 • Teie õigus andmete töötlemise piiramisele: Teatud juriidiliselt määratletud juhtudel piirame teie andmete töötlemist ehk blokeerime andmed, kui esitate meile vastava taotluse. Blokeeritud andmeid töödeldakse üksnes väga piiratud ulatuses.
 • Teie õigus nõusolek tagasi võtta: andmete töötlemiseks antud nõusoleku saate soovi korral tagasi võtta. See kehtib andmete töötlemisele edasiulatuvalt. Teie andmete töötlemine on legaalne kuni hetkeni, mil te oma nõusoleku tagasi võtate.
  Lugege ka punkti 11.
 • Teie õigus esitada andmete töötlemisele vastuväiteid: teil on edasiulatuvalt kehtiv õigus esitada igal ajal vastuväiteid teie andmete töötlemise suhtes, kui me töötleme teie andmeid määruse (EL) 2016/679 artikli 6(1e või 1f) alusel. Kui esitate vastuväite, lõpetame teie andmete töötlemise tingimusel, et töötlemise jätkamiseks pole mõjuvat õiguspärast põhjust. Teie andmete töötlemist otseturunduse eesmärgil ei käsitle me kunagi mõjuva õiguspärase põhjusena.
 • Teie õigus andmete ülekandmisele: kui esitate vastava taotluse, võime teha teatud teabe teile kättesaadavaks struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul.
 • Teie õigus esitada apellatsioon reguleerivale asutusele: teil on õigus esitada andmekaitseasutusele andmekaitsega seotud apellatsioon. Selleks võtke ühendust oma elukohas asuva andmekaitseasutusega või selle andmekaitseasutusega, kelle jurisdiktsiooni alla meie kuulume (nime leiate allpool).
  Baieri andmekaitseasutus (BayLDA), www.baylda.de .

c. Andmete edastamine adressaatidele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

Kui see on rakenduse funktsioonide või rakenduse kaudu pakutavate teenuste jaoks vajalik, edastame isikuandmeid ka adressaatidele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ehk nn kolmandates riikides. Sel juhul veendume juba enne andmete jagamist, et adressaat suudab pakkuda asjakohasel tasemel andmekaitset (nt lähtuvalt vastava riigi jaoks Euroopa Komisjoni tehtud nõuetekohasuse otsusest või EL-i standardsetel lepingutingimustel põhinevast lepingust Euroopa Liidu ja adressaadi vahel) või et olete selliseks jagamiseks andnud oma nõusoleku.

Anname teile meelsasti ülevaate kolmandates riikides asuvatest adressaatidest koos koopiaga konkreetsetest tingimustest, milles on andmekaitse asjakohasel tasemel tagamiseks kokku lepitud. Vastava taotluse esitamiseks kasutage käesoleva andmekaitseteabe lõpus olevaid kontaktandmeid.

Lugege kindlasti ka punkti 9, mis käsitleb isikuandmete edastamist kolmandatest osapooltest teenusepakkujate poolseks kasutamiseks.

d. Andmekaitseametniku kontaktandmed

Kui teil on andmekaitse või oma õiguste kasutamisega seoses küsimusi, saate järgmiste kontaktandmete kaudu võtta otse ühendust meie andmekaitseametnikuga:

BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munich, Germany

Data-Protection-DE@bshg.com

Avaldamise kuupäev: märts 2018

Discover Home Connect

Stories that connect

Find out how Home Connect can make your life more efficient, safer and smarter.

Connected home appliances

Take control of your home appliances with Home Connect. And not just when you're at home, when you're out and about too.

Our partners

Home Connect has numerous partner services. Discover our constantly growing network.

Home Connect app download icon

App download

The entire Home Connect world for your smartphone and tablet.

Home Connect FAQ Icon

FAQ

You will find the answers to frequently asked questions here.

Home Connect Service icon

Service

Get in touch. We're here for you.

Home Connect Partner Icon

Become a partner

Establish good connections with Home Connect.