Imprint

Dodávateľ:
zodpovedný za aplikáciu / internetovej stránky Home Connect GmbH
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mníchov
Nemecko

Zastúpené konateľmi:
Anton Kessler
Mario Pieper

Položka registra: Registračný súd: Okresný súd Mníchov, HRB 212586
DIČ č .: DE295664890
http://www.home-connect.com