Vyhlásenie o ochrane dát

Ochranu vašich osobných dát berieme vážne. Urobili sme nevyhnutné kroky k tomu, aby sme zaistili dodržiavanie predpisov týkajúcich sa ochrany dát nielen z našej strany, ale tiež zo strany poskytovateľov služieb.

V súlade s platnými predpismi o ochrane dát sme poskytli nižšie uvedené informácie o type, rozsahu a účelu zberu, zpracovaní a použití dát získaných v súvislosti s vaším používaním webových stránok Home Connect.

Toto vyhlásenie o ochrane dát nezahŕňa zber, spracovanie a použitie osobných dát v súvislosti s aplikáciou Home Connect.

1. Zodpovedný subjekt

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov (ďalej v tomto dokumente ako "My") zodpovedným subjektom pre nakladanie s osobnými údajmi užívateľa webových stránok Home Connect ("Vy").

2. Zber dát a položiek

Webovú stránku Home Connect môžete používať bez sprístunenia vašej identity. Podrobnosti o informáciách, ktoré zhromažďujeme štandardne, keď pristupujete k webovej stránke, sú stanovené nižšie v bodoch 3 a 4.

Akékoľvek vami sprístupnené osobné dáta sú používané a spracovávané nami iba pre účel, ku ktorému ste nám dáta poskytli. Napríklad informácie poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára sú nami používané pre spracovávanie vášho dotazu.

3. Dáta logu webového serveru

Keď vstúpite na web Home Connect, váš webový prehliadač je technicky konfigurovaný, aby automaticky odovzdával nasledujúce dáta ("dáta logu") na náš webový server. Do súborov logu sú ukladané nasledujúce dáta:

 • Dátum prístupu
 • Čas prístupu
 • Adresa URL príslušného webu
 • Vyhľadaný súbor
 • Objem prenesených dát
 • Typ a verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • IP adresa
 • Názov domény vášho poskytovateľa internetu

Toto sú informácie, podľa ktorých vás nie je možné identifikovať. Sú nevyhnutné z technických dôvodov, aby sme mohli dodávať vami požadovaný obsah a tento zber dát je nevytnutným aspektom používania webovej stránky. Dáta logu sú analyzované výlučne zo štatistických dôvodov, aby sme mohli vylepšovať náš web a používanú technológiu. Po spracovaní sú dáta odstránené.

Dáta logu sa ukladajú oddelene od ostatných dát (napr. dáta podľa bodu 4 nižšie), ktoré se zhromažďujú ako súčasť vášho používania webu Home Connect.

4. Užívateľské profily používajúce pseudonym

Pre účely reklamy a prieskumu trhu a tiež aby sme prispôsobili web Home Connect potrebám jeho užívateľov, používame súbory cookies a trackovací pixely za účelom zberu dát týkajúcich sa vášho používania webových stránok Home Connect. Zber týchto dát o využívaní a vytvorení užívateľského profilu sa uskutočňuje na anonymnej bázi s použitím identifikátora cookie. Vytvárame a ukladáme tieto profily iba v anonymizovanej forme a nekombinujeme ich s vaším menom alebo akýmikoľvek ďalšími informáciami, ktoré by mohli odhaliť vašu identitu.

Dáta o používaní a užívateľské profily vytvárame s pomocou služby Adobe Analytics spoločnosti Abobe Sytems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irsko ("Adobe"). Informácie o vašom používaní webu Home Connect sú prenášané na serveru Adobe, kde sú analyzované a nám vrátené ako kumulované dáta, ktoré popisujú trendy bežného používania webu.

Máte právo nesúhlasiť so zberom dát o vašom používaní webu a na vytvorenie anonymizovaného užívateľského profilu tohto druhu (rozhodnutie o neúčasti). Môžete vyjadriť nesúhlas s týmto na webovej stránke spoločnosti Adobe

5. Preposielanie dát tretím stranám

Za účelom prevádzkovania webovej stránky Home Connect spolupracujeme s radom rôznych poskytovateľov služieb. S predpokladom, že sme týchto poskytovateľov služieb zaviazali ku konaniu podľa našich striktných pokynov pri spracovaní dát, nielen zmluvne viazaných spracovateľov dát v súlade s časťou 11 nemeckého federálneho zákona o ochrane dát (BDSG), nie je váš súhlas pre spracovanie vašich dát pre tieto externé strany nutný. Pokiaľ, v iných prípadoch, nám predpisy o ochrane dát ukladajú získať váš súhlas pre preposlanie dát tretej strane, budeme vás vždy informovať a nebudeme vaše dáta odovzdávať bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

6. Odkazy na iné webové stránky

Webová stránka Home Connect obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nemáme žiadny vplyv na to, či správcovia týchto stránok dodržujú alebo nedodržujú vyhlásenie o ochrane dát.

7. Právo na informácie a opravy, výmaz a blokovacie dáta

Akékoľvek dotazy týkajúce sa ochrany dát alebo uplatňovania korekcií, blokovania alebo výmazu vašich osobných dát smerujte, prosím, priamo na kontaktné osoby uvedené v právnom oznámení internetovej stránky.

8. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane dát

V tomto vyhlásení o ochrane dát môžu byť, v prípade potreby, vykonávané zmeny s cieľom, ktoré ovplyvňujú ochranu dát, napríklad pri zavádzaní nových služieb, v súlade s plnením aktuálnych požiadaviek predpisov.

Naposledy aktualizované: 11.4.2017

Vyhlásenie o ochrane dát pre aplikáciu Home Connect (Slovenská republika)

Home Connect GmbH si váži dôvery zákazníkov. Rešpektujeme vaše súkromie pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi vzťahujúcimi sa k používaniu aplikácie Home Connect ("aplikácia"). Toto vyhlásenie o ochrane dát definuje, kto je zodpovedný za zber, spracovanie a užívanie osobných dát, ktoré zhromažďujeme, ktoré kategórie osobných dát od vás zberáme a čo sa s týmito osobnými údajmi deje.

1. Zodpovedný subjekt

Spoločnosť Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, D-81739 Mníchov ("Home Connect GmbH") je subjektom zodpovedným za zber, spracovanie a použitie vašich osobných dát v súvislosti s aplikáciou.

2. Druhov osobných údajov

V súvislosti s inštaláciou a používaním aplikácie Home Connect pre ovládanie domáceho spotrebiča vybaveného systémom Home Connect (ďalej iba "domáci spotrebič") bude Home Connect GmbH zberať, spracovávať a používať nasledujúce osobné údaje o vás ("osobné údaje"):

Registračné údaje: Meno a priezvisko, emailová adresa a informácie o type a modeli domáceho spotrebiča automaticky získané prostredníctvom pripojenia k domácemu spotrebiču.

Dáta o používní aplikácie: Používané programy aplikácie, príkazy vydané pre ovládanie domáceho spotrebiča, IP adresa, interakcia so zobrazenou reklamou, ID pre reklamu.

Dáta o používaní domáceho spotrebiča: Typ a model domáceho spotrebiča, použité programy a nastavenia domáceho spotrebiča.

3. Účel

Vaše osobné údaje budú zberané, spracovávané a používané pre prevádzku aplikácie a súvisiacich poskytovaných služieb.

Na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám dali svojím súhlasom s podmienkami použitia, budeme tiež používať vaše osobné údaje pre určenie vášho potencionálneho záujmu o produkty a služby ponúkané spoločnosťou Home Connect GmbH a tretími stranami a pre prezentáciu informácií o vhodných produktoch a službách v rámci aplikácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s budúcou platnosťou cez "Nastavenie" v aplikácii.

Vaše užívateľské údaje v anonymizovanej podobe budeme používať tiež pre nasledujúce účely:

 • Pre zlepšenie ponuky produktov a služieb, obzvlášť s ohľadom na nepoužívané a často používané programy a ďalšie funkcie aplikácie a domáceho spotrebiča
 • Pre zlepšenie užívateľskej prívetivosti aplikácie a domáceho spotrebiča.

4. Príjemci

Vaše osobné údaje budú spracovávané a používané našimi poskytovateľmi služieb, napr. naším poskytovateľom IT podpory alebo naším poskytovateľom služieb pre zákaznícky servis, ktorí sú zmluvne viazaní spracovaním zmluvných dát. BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 D-Mníchov, nám bude asistovať pri prevádzke a vývoji aplikácie a súvisiacom spracovaní dát a BSH domácí spotrebiče, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, so sídlom Trnavská cesta 50, Bratislava prevádzkuje náš zákaznícky servis.

5. Technické nástroje sledovania

Aplikácia používa analytické a sledovacie služby Adobe/Analytics (ďalej iba "Analytika"). Analytika umožňuje analyzovať vaše používanie aplikácie prostredníctvom cokies, tzn. textových súborov uložených vo vašom zariadení. Informácie vygenerované pomocou súborov cookie o vašom používaní aplikácie sú spravidla odovzdané na analytický server v USA, kde budú uložené. Pre túto aplikáciu bolo aktivované anonymizovanie IP adresy, takže IP adresy užívateľov v členských štátoch Európskej únie alebo iných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore budú vopred skrátené. Plná IP adresa bude iba vo výnimočných prípadoch preposlaná na analytický server v USA a tam skrátená. Analytika bude používať tieto informácie pre vyhodnocovanie vášho používania aplikácie menom prevádzkovateľa aplikácie, aby zostavila reporty o aktivite aplikácie pre prevádzkovateľa aplikácie a poskytla ďalšie služby spojené s používaním aplikácie. IP adresa prenesená vaším prehliadačom v rámci Analytiky nebude spojená s inými údajmi z Analytiky. Tento súbor cookie bude vymazaný najneskôr po 24 mesiacoch. Ukladaniu cookies môžete zamedziť vykonaním príslušných volieb v nastavení vášho prehliadača alebo priamo vo vašom zariadení. Napriek tomu, by sme radi upozornili, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie aplikácie. Môžete tiež zamedziť ukladaniu dát generovaných súbormi cookie vzťahujúcich sa k vášmu používaniu aplikácie (vrátane IP adresy) alebo ku spracovaniu týchto dát Analytikou tak, že deaktivujete Analytiku dát na zamietnutí stránke na http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

6. Dodatok k vyhláseniu o ochrane dát

Pre vylepšenie našich služieb pre užívateľa môže byť nevyhnutné pozmeniť súčasné vyhlásenie o ochrane dát v rámci ďalšieho vývoja aplikácie - napríklad z dôvodu implementácie novej technológie alebo zavádzania nových služieb. Home Connect GmbH si vyhradzuje právo pozmeniť alebo doplniť aktuálne vyhlásenie. Všetky dodatky budú zverejnené tu. Z tohto dôvodu by užívatelia mali pravidelne otvárať aplikáciu a skontrolovať najnovší stav vyhlásenia o ochrane dát.

7. Práva a zmluvné podklady

Tam, kde ste nám dali svoj súhlas, je ho možné v budúcnosti kedykoľvek odvolať. V prípade, že máte dotazy alebo si želáte uplatniť svoje práva podľa zákonov o ochrane dát vo veci odvolania svojho súhlasu, poskytovania informácií alebo opravy, výmazu alebo blokovania dát, prosím kontaktujte nás na: thomas.barth@bshg.com.

8. Zodpovednosť za obsah poskytovateľa (externé odkazy)

Poskytovateľom obsahu podľa Časti 7 paragrafu 1 nemeckého zákona o mediálnych službách (Telemediengesetz - TMG) je spoločnosť Home Connect GmbH, ktorá je podľa všeobecnej legislatívy zodpovedná za "vlastný obsah", ktorý je sprístupnený pre používanie na www.home-connect.com.

Medzi týmto vlastným obsahom a odkazmi na obsah sprístupnený inými poskytovateľmi je nutné rozlišovať. Cez tieto odkazy sprístupní Home Connect GmbH "obsah tretích strán". Uvedený obsah ako taký je rozpoznateľný preťažením myši nad odkazmi, pretože sa vzťahujú k inej doméne ako www.home-connect.com.

Keď sú odkazy nastavované prvý raz, je tento obsah tretích strán kontrolovaný, či by mohol zakladať zodpovednosť vyplývajúcu z občianskeho alebo trestného práva. Napriek tomu, nie je možné vylúčiť dodatočné zmeny obsahu rôznymi poskytovateľmi. Home Connect GmbH nekontroluje kontinuálne obsah, na ktorý webová stránka odkazuje. Pokiaľ sa domnievate, že prepojené externé webové stránky porušujú platné právo alebo iným spôsobom zahŕňajú nevhodný obsah, prosím uvedomte nás pomocou kontaktov na našej stránke.