Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Stannar du kvar på vår webbplats innebär det att du accepterar att vi använder cookies.

Stäng

Dataskyddsmeddelande för Home Connect-webbplatsen

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi har vidtagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dataskyddsreglerna iakttas av både oss och våra tjänsteleverantörer.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har vi lämnat nedanstående information om typen av, omfattningen av och syftet med insamling, bearbetning och användning av data som inhämtas i samband med din användning av Home Connect Information Service.

Detta dataskyddsmeddelande omfattar inte insamling, bearbetning och användning av personuppgifter i samband med din användning av Home Connect-appen, som är utformad för att styra Home Connect-anslutna apparater.

2. Datainsamling och databehandling

Du kan använda Home Connect Information Service utan att avslöja din identitet. De uppgifter som vi samlar in som standard när du använder Information Service anges nedan under punkterna 3 och 4.Alla personuppgifter som du lämnar används och bearbetas av oss för de syften som du lämnade dem. Information som lämnas via kontaktformuläret används t.ex. för att behandla din förfrågan.

3. Webbserverloggdata

När du använder Home Connect Information Service är din webbläsare tekniskt konfigurerad att automatiskt överföra följande data (”loggdata”) till vår webbserver, som vi därefter kan samla i loggfiler:

 • Åtkomstdatum
 • Åtkomsttid
 • Webbadress till den hänvisande webbplatsen
 • Filen som hämtades
 • Datavolym som överfördes
 • Webbläsartyp och version
 • Operativsystem
 • IP-adress
 • Din internetleverantörs domännamn

Det är exklusiv information som inte gör att du kan identifieras. Den här informationen är nödvändig av tekniska skäl för att kunna leverera det innehåll om du begärt och insamlingen är en oundviklig aspekt av att använda webbplatser. Loggdata analyseras av statistiska skäl för att förbättra vår webbplats och dess underliggande teknik, och raderas därefter.

Loggdata lagras separat från andra data (t.ex. data som hänvisas till i punkt 4 nedan), som samlas in som en del av din användning av Home Connect Information Service.

4. Användningsprofiler med pseudonym

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Home Connect Information Service i marknadsföringssyfte och för att genomföra marknadsanalyser, samt för att anpassa Home Connect Information Service efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapande av en användningsprofil utförs anonymt med hjälp av ett cookie-ID. Vi skapar och lagrar dessa användarprofiler enbart i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn eller med någon annan information som kan avslöja din identitet.

Vi samlar in användningsdata och skapar användningsprofiler med hjälp av Adobe Analytics Service från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information rörande din användning av Home Connect Information Service överförs till servrar hos Adobe, där den analyseras och returneras till oss i samlad form, som avslöjar trender i den allmänna användningen av webbplatsen.

Du har rätt att invända mot insamling av dina användningsdata och skapandet av en anonym användningsprofil (avregistrera). Gör det på Adobes webbplats .

5. Vidarebefordran av data till externa parter

Vi samarbetar med många olika tjänsteleverantörer för att leverera Home Connect Information Service. Om dessa tjänsteleverantörer är bundna att agera enligt våra strikta instruktioner när de behandlar data, t.ex. databehandlare i enlighet med paragraf 11 i den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), krävs inte ditt godkännande för att dessa externa parter ska ha rätt att behandla dina uppgifter. Om dataskyddsbestämmelserna kräver att vi ska inhämta ditt medgivande för att lämna dina personuppgifter vidare till externa leverantörer kommer vi att informera dig separat och kommer inte att lämna vidare dina uppgifter utan ditt medgivande.

6. Länkar till andra webbplatser

Home Connect Information Service innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över efterlevnaden hos operatörerna av dessa webbplatsen när det gäller dataskydd.

7. Rätten till information och att korrigera, ta bort och blockera uppgifter

Vänligen kontakta de kontaktpersoner som anges i webbplatsens rättsliga meddelande om du har frågor om dataskydd eller vill korrigera, blockera eller ta bort dina personuppgifter.

8. Ändring av dataskyddsmeddelandet

Det här dataskyddsmeddelandet kommer att ändras, om så behövs, för att kommunicera eventuella förändringar i våra tjänster som är relevanta för dataskyddet, t.ex. om nya tjänster introduceras eller för att uppfylla gällande rättsliga krav.

Senast uppdaterat: 2014-08-24

Dataskyddsmeddelandet kan laddas ned här

Dataskyddsmeddelande för Home Connect App

Home Connect GmbH med huvudkontor på Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Tyskland (hädanefter kallat ”Home Connect” eller ”vi”) är den datainsamlare som är ansvarig för insamling, behandling och användning av personuppgifter i samband med Home Connect-appen (hädanefter kallat ”appen”).

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och nedan beskriver vi databehandlingen i detalj.

1. Personuppgiftskategorier

I samband med användningen av appen samlar Home Connect främst in, behandlar och använder följande kategorier av personuppgifter:

a. Masterdata om användare
Data som vi samlar in och använder i samband med att ett användarkonto skapas (registrering):

 • information som du lämnar vid registrering, t.ex.
  - för- och efternamn
  - e-postadress (användar-ID)
  - landet i vilket du använder dina hushållsapparater
  - lösenord som åtkomstskydd

 • Information som vi samlar in och lagrar när du registrerar dig:
  - språkinställningar i din mobila enhet
  - godkännande av användarvillkorens giltighet och bekräftelse av ditt godkännande av dataskyddsmeddelandet
  - användarkontots status (aktivt/icke-aktivt)
  - appspårningsinställningar (beroende på valt land, se 5 nedan).

b. Masterdata om apparat

 • Data som vi samlar in och använder rörande de hushållsapparater som är kopplade till ditt användarkonto:
  - hushållsapparatens märke (t.ex. Bosch eller Siemens)
  - serienummer och om tillämpligt datum som apparaten tillverkades (s.k. E-nummer och FD-nummer, informationen finns även på apparatens typskylt)
  - unikt ID för den nätverksadapter som används i hushållsapparaten (s.k. MAC-adress)

Dessa data är allokerade till ditt användarkonto i funktionen ”connect household appliance” för varje uppkopplad hushållsapparat.

c. Data om apparatanvändning

 • Data som vi samlar in och använder i samband med användning av hushållsapparaten:
  - grundinställningar, programurval och programinställningar i hushållsapparater eller via appen
  - apparatens statusdata, t.ex. miljövillkor, status för komponententer, ändringar av apparatstatus (t.ex. ändring av driftsläge, öppna eller stänga dörrar/frontpanel, ändringar i temperatur, fyllnadsnivåer) och statusmeddelanden från hushållsapparaten (t.ex. apparaten är överhettad, vattenbehållaren är tom osv.).

Apparatens användardata lagras för respektive hushållsapparat (se b.) i Home Connect-servern och tas bort automatiskt efter tio dagar.

d. Data om appanvändning
Data om appanvändningen är data från din interaktion med appen, t.ex. vilka funktioner i appen som du använder, ditt klickbeteende i förhållande till appens kontroller, menyval, inställningar i av/på-knappar. För mer information, se 5 nedan.

2. Avsedd användning

Vi använder de datakategorier som nämns ovan och endast med ditt medgivande, om ditt medgivande krävs, för att:

 • tillhandahålla appens funktioner och de tjänster som erbjuds via appen (1.a–c)
 • eliminera fel (1.b och c)
 • göra appen mer användarvänlig (1.d)
 • förbättra vårt utbud av produkter och tjänster, i synnerhet när det gäller program som inte används eller som inte används så ofta eller andra funktioner i appen och hushållsapparaterna (1.c och d).

3. Kontroll av databehandling

a. Anslutning av dina hushållsapparater
Du kan kontrollera hushållsapparaternas anslutning via appen:

 • Du kan om så behövs stänga av anslutningen till Home Connect-servern separat för varje hushållsapparat (menypost Settings → Connection settings), vilket får till följd att:
  - användningsdata om apparaten (1.c) inte längre överförs till Home Connect-servern
  - Vissa funktioner i appen inte längre är tillgängliga, i synnerhet kommer du inte längre att kunna manövrera apparaten utanför wifi-nätverket, även om det finns en befintlig internetanslutning.

 • Du kan om så behövs stänga av wifi-uppkopplingen separat för varje hushållsapparat (menypost Settings → Connection settings), vilket får till följd att:
  - användningsdata om apparaten (1.c) inte längre överförs till Home Connect-servern
  - du endast kommer att kunna manövrera apparaten från själva apparaten och inte från appen.

b. Användarkonton och lokala appdata
Du kan kontrollera dina användkonton via appen.

 • Du kan ta bort ditt användarkonto (”Settings” → ”My account” → ”Delete user account”). Det betyder att
  - kopplingen mellan din hushållsapparat och ditt användarkonto tas bort
  – din hushållsapparat inte längre kommer att överföra data om användningen av apparaten till Home Connect-servern om inte andra användarkonton är kopplade till hushållsapparaten (se 1.b ovan). Användardata på Home Connect-servern tas bort senast inom 10 dagar (se 1.c ovan).

 • Genom att ta bort appen tar du även bort alla lokalt lagrade användarrelaterade data.

c. Hushållsapparatens fabriksinställningar
Du kan återställa din apparat till fabriksinställningarna från apparaten. Det innebär:

 • Återställning av nätverksinställningarna kommer att avbryta kopplingen mellan hushållsapparaten och Home Connect-servern.
 • Kopplingen mellan hushållsapparaten och de tidigare användarkontona kommer att avbrytas (kräver att apparaten är ansluten till internet) och din hushållsapparat kommer därför inte längre att visas i appen.

Instruktioner för att återställa din hushållsapparat till fabriksinställningarna finns i hushållsapparatens bruksanvisning.

4. Överföring eller avslöjande av data för tredje part

För att få åtkomst till appen och de tjänster den erbjuder samarbetar vi med olika tjänsteleverantörer. Om vi har förbundit dessa tjänsteleverantörer att endast behandla data i enlighet med sitt uppdrag som databehandlare behövs inte ditt medgivande för databehandling av dessa tjänsteleverantörer.

I andra fall, då ditt medgivande krävs för att avslöja dina personuppgifter för tjänsteleverantörer i samband med dataskydd, meddelar vi dig separat och skickar inga data utan ditt medgivande på förhand.

5. Insamling av data om appanvändning

Appen kan samla in data om användningen (se 1.d ovan) och använder tjänsten Adobe Analytics från Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland (hädanefter kallat ”Adobe”).

När funktionen ”Collect usage data” är aktiverad skickas användardata till Adobe-servern, och det möjliggör analys av din användning av appen (se 1.d ovan). Användardata om appen skickas som regel till en Adobe-server i USA för lagring. IP-anonymisering är aktiverat för den här appen så att den IP-adress du använder kommer att förkortas i förväg. Adobe använder informationen för Home Connect för att kunna utvärdera din användning av appen och sammanställa rapporter om app-aktiviteter för Home Connect. IP-adressen som skickas från din mobila enhet för Adobe Analytics kommer inte att kombineras med några andra Adobe eller Home Connect-data utan ditt uttryckliga medgivande.

Du kan kontrollera Adobes insamling och behandling av data om appanvändningen (däribland din IP-adress) genom att aktivera eller avaktivera funktionen ”Collect usage data”. Beroende på rättsläget i ditt land kan funktionen ”Collect usage data” vara aktiverad som standard.

6. Felrapporter

Vi använder HockeyApp (www.hockeyapp.net) för att skapa och överföra anonyma felrapporter om appen inte fungerar som den ska, i synnerhet om den kraschar. Vår tjänsteleverantör och Home Connect kommer att få felrapporter endast om du godkänner det på förhand. Ditt medgivande begärs uttryckligen innan en felrapport skickas.

7. Datasäkerhet

För att kunna skydda dina data från bland annat manipulering, förlust och obehörig åtkomst av tredje parter vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa åtgärder inkluderar bland annat den senaste krypteringstekniken, säkra certifikat, brandväggar vid Home Connect-servern och lösenordsskydd i Home Connect-appen. Home Connect-appens datasäkerhet har testats och certifierats av TÜV Trust IT. Vi granskar våra säkerhetsåtgärder och förbättrar dem fortlöpande i linje med de tekniska framstegen.

8. Förändringar i dataskyddsmeddelandet

Under den vidare utvecklingen av appen kan det bland annat på grund av implementeringen av ny teknik eller införandet av nya tjänster bli nödvändigt att ändra detta dataskyddsmeddelande. Home Connect förbehåller sig rätten att ändra eller anpassa policyn efter behov. Home connect kommer alltid att publicera den aktuella versionen av sekretessmeddelandet i appen så att du alltid har information om den aktuella versionen av meddelandet.

Dataskyddsmeddelande för Home Connect App kan laddas ned här