Powiadomienia o ochronie danych dla strony internetowej Home Connect

Ochronę danych osobowych użytkowników traktujemy z należytą powagą. W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z użytkowaniem serwisu informacyjnego Home Connect.

Te powiadomienia o ochronie danych nie obejmując gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w połączeniu z użytkowaniem aplikacji Home Connect, która jest przeznaczona do sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego Home Connect.

1. Podmiot odpowiedzialny

Jako operator niniejszej witryny ("Serwis Informacyjny Home Connect"), Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Monachium ("My" w dalszej części niniejszego dokumentu) jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu Informacyjnego Home Connect ("Użytkownik").

2. Gromadzenie i zatwierdzanie danych

Użytkownik może korzystać z niniejszego Serwisu Informacyjnego Home Connect bez ujawniania swojej tożsamości. Dane szczegółowe dotyczące standardowo gromadzonych przez nas informacji po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do Serwisu Informacyjnego zostały podane poniżej w pozycjach 3 i 4.

Wszelkie dane osobowe udostępniane przez użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane przez nas do celów, w jakich użytkownik przekazał nam wspomniane dane. Na przykład, informacje przekazane poprzez formularz kontaktowy, są wykorzystywane przez nas do przetworzenia zapytania użytkownika.

3. Wpisy w dzienniku serwera WWW

Po uzyskaniu dostępu do niniejszego Serwisu Informacyjnego Home Connect, przeglądarka internetowa użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika") do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

  • Data dostępu
  • Godzina dostępu
  • URL odnośnej strony internetowej
  • Odnaleziony plik
  • Objętość przekazanych danych
  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • Adres IP
  • Nazwa domeny dostawcy usług internetowych użytkownika

Są to wyłącznie informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. Informacje te są niezbędne w celach technicznych, aby prawidłowo dostarczyć treści żądane przez użytkownika, a ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania ze stron internetowych. Wpisy do dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić naszą witrynę internetową i leżącą u jej podstaw technologię, a następnie są usuwane.

Wpisy do dziennika przechowywane są oddzielnie od pozostałych danych (np. danych o których mowa w pozycji 4 poniżej), które są gromadzone w ramach korzystania przez użytkownika z Serwisu Informacyjnego Home Connect.

4. Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy

Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania użytkownika z Serwisu Informacyjnego Home Connect w celach reklamowych i do badań rynkowych, a także w celu dostosowania Serwisu Informacyjnego Home Connect do potrzeb jego użytkowników. Gromadzenie tych danych związanych z użytkowaniem i tworzenie profilu użytkowania jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ID ciasteczka. Profile użytkowania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w zanonimizowanej postaci i nie łączymy ich z nazwiskiem użytkownika, ani z żadną inną informacją, która mogłaby ujawnić jego tożsamość.

Przechwytujemy dane użytkowania i tworzymy profile użytkowania przy pomocy usługi Adobe Analytics autorstwa Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe"). Informacje dotyczące wykorzystywania przez użytkownika Serwisu Informacyjnego Home Connect przekazywane są na serwery w Adobe, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się gromadzeniu jego danych użytkowania i tworzeniu zanonimizowanego profilu użytkowania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Adobe poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”.

5. Przekazywanie danych osób trzecich

W celu zapewnienia działania Serwisu Informacyjnego Home Connect, współpracujemy z wieloma różnymi dostawcami usług. Ponieważ zobowiązaliśmy tychże dostawców usług występujących w charakterze realizujących nasze zlecenie administratorów danych, do przestrzegania naszych surowych wytycznych w zakresie przetwarzania danych zgodnie z Częścią 11 Niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG), nie jest konieczna zgodna użytkownika na przetwarzanie jego danych przez te osoby trzecie. Jeżeli, w innych przypadkach, przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas uzyskania zgody użytkownika w celu przekazania dostawcom usług danych osobowych dotyczących użytkowników Serwisu Informacyjnego Home Connect, poinformujemy o tym fakcie użytkownika i nie przekażemy jego danych bez jego uprzednio wyrażonej zgody.

6. Łącza do innych serwisów WWW

Serwis Informacyjny Home Connect zawiera łącza do innych serwisów WWW. Nie mamy wpływu na zachowanie lub brak zachowania zgodności przez operatorów tych stron internetowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

7. Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych użytkownika należy kierować bezpośrednio do osób kontaktowych wymienionych w klauzuli prawnej witryny internetowej.

8. Zmiany niniejszej informacji o ochronie danych

W razie potrzeby, niniejsza informacja o ochronie danych zostanie zmieniona w celu powiadomienia o wszelkich modyfikacjach naszych usług mających znaczenie dla ochrony danych, np. w przypadku wprowadzania nowych usług lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawnych.

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2014

Tutaj można pobrać informację o ochronie danych.