Privacyverklaring van de Home Connect website

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zowel wij als onze dienstverleners de privacyregels in acht nemen.

Hieronder geven we, overeenkomstig de toepasselijke privacyregelgeving, informatie over het type en de omvang van de gegevens, het doel waarmee deze verzameld worden en hoe ze verwerkt en gebruikt worden in samenhang met het gebruik door u van de Home Connect Information Service.

Deze privacyverklaring betreft niet het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van de Home Connect app, die bedoeld is om huishoudelijke apparatuur met Home Connect functionaliteit te bedienen.

1. Verantwoordelijke instantie

Als exploitant van deze website ("Home Connect Information Service"), is Home Connect GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (hierna te noemen 'wij') de verantwoordelijke instantie voor het behandelen van de persoonsgegevens van gebruikers van de Home Connect Information Service (hierna te noemen 'u').

2. Gegevens verzamelen en bewerken

U kunt de Home Connect Information Service gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Hierna onder punt 3 en 4 vindt u gegevens over de informatie die we standaard verzamelen als u de informatiedienst benadert. Wij gebruiken en verwerken de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. De informatie die u invult in het contactformulier bijvoorbeeld, gebruiken we om uw vraag te behandelen.

3. Webserver loggegevens

Als u de Home Connect Information Service bezoekt, dan is uw webbrowser technisch zo geconfigureerd dat hij automatisch de volgende gegevens ('loggegevens') naar onze webserver stuurt, die wij dan opslaan in logbestanden:

 • datum van bezoek
 • tijd van het bezoek
 • URL van de verwijzende website
 • opgevraagd bestand
 • hoeveelheid verzonden gegevens
 • type en versie van de browser
 • besturingssysteem
 • IP-adres
 • domeinnaam van uw internetprovider

Dit is uitsluitend informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd. Deze informatie is noodzakelijk om technische redenen zodat we de inhoud die u opvraagt, correct kunnen leveren. Deze vorm van verzamelen hangt onvermijdelijk samen met het gebruik van websites. De loggegevens worden uitsluitend voor statistische doelen gebruikt om de website en de onderliggende technologie te verbeteren en wordt daarna gewist.De loggegevens worden apart bewaard van de overige gegevens (bijv. de gegevens waarnaar verwezen wordt onder punt 4 hieronder). Deze wordt verzameld als onderdeel van uw gebruik van de Home Connect Information Service.

4. Gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen

We gebruiken cookies en tracking pixels om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de Home Connect Information Service met als doel reclame en marktonderzoek en om de Home Connect Information Service aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. Het verzamelen van de gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruiksprofiel gebeurt anoniem met een cookie-ID. We maken en bewaren deze gebruiksprofielen uitsluitend in geanonimiseerde vorm en combineren de gegevens niet met uw naam of met enige andere informatie waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. We verzamelen gebruiksgegevens en maken gebruiksprofielen aan met de Adobe Analytics service van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe"). Informatie over uw gebruik van de Home Connect Information Service wordt naar de servers van Adobe gestuurd. Daar wordt de informatie geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd. Deze tonen trends in het algemene gebruik van de website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gebruiksgegevens en het aanmaken van een dergelijk anoniem gebruiksprofiel (opt-out). U kunt uw bezwaar kenbaar maken op Adobe's opt-out website .

5. Doorsturen van gegevens van externe derde partijen

Wij werken samen met verschillende dienstverleners om de Home Connect Information Service te leveren. Indien we deze dienstverleners hebben gebonden om te handelen volgens onze strikte aanwijzingen bij het verwerken van gegevens als gemachtigde gegevensverwerker overeenkomstig sectie 11 van de Duitse federale privacywet (BDSG), dan hebben deze externe partijen uw instemming niet nodig om uw gegevens te verwerken. Als, in andere gevallen, voorschriften voor gegevensbescherming ons noodzaken om uw toestemming te vragen om dienstverleners te voorzien van persoonsgegevens over gebruikers van de Home Connect Information Service, dan informeren we u daar apart over en geven uw gegevens niet door zonder dat u vooraf toestemming heeft verleend.

6. Links naar andere websites (Links)

De Home Connect Information Service bevat links naar andere websites. We hebben er geen invloed op of de exploitanten van deze websites al dan niet voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming.

7. Recht op informatie en op het corrigeren, wissen en blokkeren van gegevens

Richt eventuele vragen over gegevensbescherming of verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen, rechtstreeks aan de contactpersonen die vermeld staan in de juridische mededelingen van de website.

8. Wijzigingen op deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt zo nodig aangepast om wijzigingen van onze services te publiceren die van belang zijn voor de gegevensbescherming, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe diensten geïntroduceerd worden of om te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen. Laatste keer gewijzigd: september 2015.

U kunt de privacyverklaring hier downloaden.

Privacyverklaring van de Home Connect App

Home Connect GmbH waardeert het vertrouwen dat de klanten ons schenken. Om uw vertrouwen te winnen, respecteren we uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de Home Connect App (hierna te noemen 'app') door u. Deze privacyverklaring bepaalt wie er verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens die we van u verzamelen, welke soorten persoonsgegevens van u we verzamelen en wat we hiermee doen.

1. Verantwoordelijke instantie

Het bedrijf Home Connect GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München ('Home Connect GmbH') is de verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in samenhang met de app.

2. Soorten persoonsgegevens

Home Connect GmbH verzamelt, verwerkt en gebruikt de volgende persoonsgegevens over u ('persoonsgegevens') in verband met de installatie en het gebruik van de Home Connect app om een huishoudelijk apparaat met Home Connect functionaliteit ('huishoudelijk apparaat') te bedienen. Registratiegegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en informatie over type en model huishoudelijk apparaat die automatisch wordt verkregen via de verbinding met het huishoudelijke apparaat.
Gegevens uit het gebruik van de app: gebruikte programma's van de app, gegeven commando's om het huishoudelijke apparaat te bedienen, IP-adres, interactie met de getoonde reclame, ID voor reclame.
Gegevens uit het gebruik van het huishoudelijke apparaat: type en model van het huishoudelijk apparaat, gebruikte programma's en instellingen op het huishoudelijke apparaat.

3. Doel

Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt om de app en de bijbehorende diensten uit te voeren.

Mits u toestemming heeft verleend, wat u doet door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, dan gebruiken we uw persoonsgegevens ook om te bepalen in welke producten en diensten van Home Connect GmbH u mogelijk geïnteresseerd bent en om in de app informatie te tonen over passende producten en diensten. Deze toestemming kan op ieder moment, effectief vanaf dat moment, worden ingetrokken via het instellingenmenu in de app.

We gebruiken uw persoonsgegevens ook in geanonimiseerde vorm voor de volgende doelen:

 • om het product- en dienstenaanbod te verbeteren, met name in relatie met ongebruikte of vaak gebruikte programma's en andere functies van de app en het huishoudelijke apparaat;
 • om de gebruikersvriendelijkheid van de app en het huishoudelijke apparaat te verbeteren.

4. Ontvangers

uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt door onze dienstverleners, bijv. die voor IT-ondersteuning of klantenservice, die gemachtigd zijn om de contractgegevens te verwerken. BSH Bosch en Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739 D-Munich assisteren ons bij het exploiteren en uitvoeren van de app en bij de bijbehorende gegevensverwerking. BSH Hausgeräte Service GmbH Carl-Wery-Straße 34, 81739 D-Munich voert onze klantenservice uit.

5. Technische tracking-tools

De app maakt gebruik van de analyse- en tracking-service van Adobe/Analytycs('Analytics'). Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden geplaatst om te kunnen analyseren hoe u de app gebruikt. De informatie over uw gebruik van de app, afkomstig van de cookies, wordt in het algemeen doorgegeven aan de analytics-server in de VS. Daar wordt de informatie opgeslagen. Voor deze app is de IP-anonimisering ingeschakeld. Hierdoor wordt het IP-adres van analytics-gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een analytics-server in de VS gestuurd en daar ingekort. Analytics gebruikt de informatie om namens de exploitant van de app te analyseren hoe u de app gebruikt en stelt rapporten over de activiteiten met de app samen voor de exploitant van de app en levert aanvullende diensten in verband met het gebruik van de app. Het IP-adres dat u browser opstuurt in het kader van analytics wordt niet gekoppeld aan andere gegevens waarover analytics beschikt. De cookie wordt na uiterlijk 24 maanden gewist. U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen te doen in uw browser of op uw mobiele apparaat. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de app volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de cookiegegevens met betrekking tot uw gebruik van de app (inclusief uw IP-adres), worden opgeslagen of verwerkt door analytics uit te schakelen op de opt-out website .

6. Wijziging van de privacyverklaring

Voor een betere service aan onze gebruikers kan het nodig zijn om de huidige privacyverklaring aan te passen in het kader van verdere ontwikkeling van de app. Bijvoorbeeld als we een nieuwe technologie toepassen of nieuwe diensten introduceren. Home Connect GmbH behoudt zich het recht voor om de huidige verklaring zo nodig aan te passen of aan te vullen. Iedere wijziging wordt hier gepubliceerd. Gebruikers moeten daarom regelmatig de app openen en de actuele stand van de privacyverklaring controleren.

7. Rechten en contractgegevens

Als u toestemming geeft, kunt u die op ieder moment, ingaande vanaf dat moment, intrekken. Als u vragen heeft of rechten wilt uitoefenen die u heeft onder de privacywetgeving met betrekking tot het intrekken van toestemming, verstrekken van informatie of corrigeren, wissen of blokkeren van gegevens, neem dan contact op via: thomas.barth@bshg.com .

8. Aansprakelijkheid voor de inhoud van andere aanbieders (externe links)

Als aanbieder van de inhoud zoals bedoeld in sectie 7, paragraaf 1 van de Duitse telecomwet (Telemediengesetz – TMG), is Home Connect GmbH volgens algemene wetgeving aansprakelijk voor de eigen inhoud die beschikbaar is op www.home-connect.com. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen deze eigen inhoud en links naar inhoud van andere aanbieders. Via deze links stelt Home Connect GmbH inhoud van derden beschikbaar. De bedoelde inhoud is te herkennen door de muiswijzer boven de links te houden. Deze verwijzen namelijk naar een domein anders dan www.home-connect.com. Als deze links initieel worden opgenomen dan controleren we de inhoud van derden om te bepalen of deze mogelijk tot aansprakelijkheden kan leiden onder privaat- of strafrecht. Het is echter niet uit te sluiten dat de verschillende aanbieders de inhoud later hebben gewijzigd. Home Connect GmbH controleert niet voortdurend of de inhoud waarnaar de website verwijst, gewijzigd is waardoor er een nieuwe grond voor dergelijke aansprakelijkheden kan ontstaan. Als u van mening bent dat de inhoud van de externe websites waarnaar verwezen wordt, in strijd is met de geldende wetten of anderszins ongepaste inhoud bevat, laat dat ons dan s.v.p. weten. Gebruik hiervoor de contactgegevens in de juridische verklaring van onze website.

Leverancier:
Verantwoordelijk voor de app/internetpagina's van Home Connect GmbH
Home Connect GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München

Vertegenwoordigd door directeuren:
Jürgen Griebsch, Anton Kessler en Mario Pieper

Tel.: +49 (0)89 4590 01

E-mail: info@home-connect.com

Registratie:
Registratie rechtbank: Kantongerecht München, HRB 212586

BTW-nr.: DE295664890

Juridische informatie:
Copyright:

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, graphics, geluid, animaties en video's en de lay-out ervan op de app/website vallen onder auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze app/website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Op sommige afbeeldingen kan auteursrecht van een derde partij rusten.

Merken- en licentierechten:
Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op de app/website beschermd.

Aansprakelijkheid voor inhoud van andere aanbieders (externe links)
Als aanbieder van inhoud volgens sectie 7(1) van de Duitse telecomwet (TMG), is Home Connect GmbH onder algemene wetgeving verantwoordelijk voor de 'eigen inhoud' die beschikbaar wordt gesteld op www.home-connect.com.

Links naar inhoud van andere aanbieders maken geen deel uit van deze eigen inhoud. Home Connect GmbH maakt met deze links inhoud van derden beschikbaar. De links zijn als zodanig te herkennen door de muiswijzer boven de links te houden. Deze verwijzen namelijk naar een domein anders dan www.home-connect.com.

Toen deze links voor het eerst werden geplaatst, hebben we de inhoud van derden gecontroleerd om te bepalen of deze niet in strijd zijn met privaat- of strafrecht. Het is echter niet uit te sluiten dat de verschillende aanbieders de inhoud sindsdien hebben gewijzigd. Home Connect GmbH controleert niet voortdurend of de inhoud waarnaar de website verwijst, gewijzigd is waardoor deze strijdig wordt met privaat- of strafrecht.

Als u van mening bent dat inhoud van de externe websites waarnaar verwezen wordt, in strijd is met de geldende wetten of anderszins ongepaste inhoud bevat, laat het ons dan s.v.p. weten. Gebruik hiervoor de contactgegevens in de juridische verklaring van onze website.