Paziņojums par datu aizsardzību Home Connect lietojumprogrammai

Uzņēmums Home Connect GmbH ar tā juridisko adresi Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Vācija (turpmāk tekstā — "Home Connect" vai "mēs") ir atbildīgs par jūsu personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu saistībā ar Home Connect lietojumprogrammu (turpmāk tekstā — "Lietojumprogramma").

Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem datu privātuma jomā. Turpmāk ir sniegts skaidrojums par to, kā mēs rīkojamies ar šādiem datiem.

1. Personas datu veidi

Saistībā ar Lietojumprogrammas izmantošanu Home Connect ievāc, apstrādā un izmanto galvenokārt turpmāk norādītos personas datu veidus

a. Lietotāja pamatdati

Turpmāk norādīti dati, ko mēs ievācam un izmantojam, izveidojot lietotāja kontu (veicot reģistrāciju).

 Informācija, ko jūs sniedzat reģistrācijas procesa ietvaros, piemēram: – vārds un uzvārds, – e-pasta adrese (lietotāja ID), – valsts, kurā jūs izmantojat savu(-as) mājsaimniecības iekārtu(-as), – parole kā piekļuves aizsardzība. Reģistrācijas procesā pieprasītā informācija dažādās valstīs var atšķirties.

 Informācija, ko mēs ievācam un saglabājam reģistrācijas procesa gaitā: – jūsu mobilās ierīces valodas iestatījums, – piekrišana lietošanas nosacījumiem un šo nosacījumu atzīšana, kā arī paziņojuma par datu aizsardzību apstiprinājums, – lietotāja konta statuss (aktivizēts/deaktivizēts), – noklusējuma Lietojumprogrammas izsekošanas iestatījums (atkarībā no atlasītās valsts, plašāku informāciju skatiet 6 sadaļā turpmāk tekstā).

b. Iekārtas pamatdati

Dati, ko mēs ievācam un izmantojam saistībā ar savienojumu starp jūsu mājsaimniecības iekārtu un lietotāja kontu, ir šādi:

– mājsaimniecības iekārtas zīmols (piemēram, Bosch vai Siemens), – sērijas numurs un attiecīgā gadījumā iekārtas izgatavošanas datums (tā dēvētais E numurs (pilns modelis) un FD (izgatavošanas) numurs — šo informāciju varat atrast arī uz iekārtas etiķetes), – mājsaimniecības iekārtā uzstādītā tīkla adaptera unikālais identifikators (tā dēvētā MAC adrese).

Šie dati tiek piešķirti jūsu lietotāja kontam attiecībā uz katru savienoto mājsaimniecības iekārtu Home Connect funkcijas ietvaros.

c. Iekārtas lietojuma dati

Dati, ko mēs ievācam un izmantojam saistībā ar mājsaimniecības iekārtas izmantošanu, ir šādi:

 atlasītie pamata iestatījumi, programmas atlase un izvēlētie programmas iestatījumi mājsaimniecības iekārtā vai ar Lietojumprogrammas starpniecību,  iekārtas statusa dati, piemēram, apkārtējās vides apstākļi, daļu stāvoklis, iekārtas statusa izmaiņas (piemēram, cits darbības režīms, atvērtas vai aizvērtas durvis/priekšējais panelis, temperatūras izmaiņas, aizpildījuma līmeņi) un iekārtas statusa ziņojumi (piemēram, iekārta ir pārkarsusi, ūdenstilpne ir tukša utt.).

d. Lietojumprogrammas lietojuma dati

Lietojumprogrammas lietojuma dati ir dati, kas rodas, kad izmantojat Lietojumprogrammu. Tie ir dati, piemēram, par jūsu izmantotajiem līdzekļiem, ar Lietojumprogrammas vadīklām saistīto klikšķināšanas uzvedību, nolaižamās izvēlnes atlasēm, on/off (ieslēgt/izslēgt) slēdža iestatījumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet 6 sadaļu.

2. Paredzētie lietojuma veidi

Iepriekš norādītos datu veidus mēs izmantojam tikai ar jūsu piekrišanu, ja šāda piekrišana ir nepieciešama:

 • lai nodrošinātu Lietojumprogrammas līdzekļus, kā arī ar Lietojumprogrammas starpniecību piedāvātos pakalpojumus (1.a–c),
 • lai novērstu kļūdas (1.b un c),
 • lai uzlabotu Lietojumprogrammas draudzīgumu lietotājam (1.d),
 • lai uzlabotu mūsu piedāvāto produktu un pakalpojumu klāstu, jo īpaši saistībā ar programmām, kas netiek izmantotas un/vai tiek izmantotas bieži, papildus citiem Lietojumprogrammas un mājsaimniecības iekārtas līdzekļiem (1.c un d), kā arī
 • tiešā mārketinga nolūkos (1.a–c)

3. Vispārējie uzglabāšanas periodi

Ja nav spēkā tiesību aktu noteikumi, kas paredz pretējas prasības, piemēro turpmāk norādītos uzglabāšanas periodus.

a. Lietotāja pamatdati
Dati tiek dzēsti, tiklīdz tiek dzēsts lietotāja konts.

b. Iekārtas pamatdati
Kad mājsaimniecības iekārta tiek dzēsta no lietotāja konta, tiek dzēsta saite uz lietotāja kontu.

c. Iekārtas lietojuma dati
Ar lietotāju saistītu datu uzglabāšana desmit (10) dienas. Ja lietotājs ir piekritis atļautajam mārketingam, lietotāja datu saglabāšana atļautā mārketinga spēkā esamības laikā.

d. Lietojumprogrammas lietojuma dati
Uzglabāšana pseidonimizētā formā tik ilgi, kamēr ir aktivizēta funkcija "Iespējot lietojuma datu izsekošanu" un tādā mērā, kādā to ļauj minētā funkcija.

4. Datu apstrādes pārvaldība

a. Jūsu mājsaimniecības iekārtas savienojamība

Jūs varat izmantot Lietojumprogrammu, lai pārvaldītu mājsaimniecības iekārtas savienojamību.

 • Vajadzības gadījumā varat izveidot savienojumu ar Home Connect serveri tā, lai katrai mājsaimniecības iekārtai būtu atsevišķs savienojums (izvēlnes vienums Settings (iestatījumi) Connectivity settings (savienojamības iestatījumi)). Pēc šīs darbības izpildes:
  – iekārtas izmantošanas dati (1.c) vairs netiks nosūtīti uz Home Connect serveri,
  – atsevišķi Lietojumprogrammas līdzekļi vairs nebūs pieejami; mājsaimniecības iekārtu vairs nebūs iespējams vadīt ārpus WiFi savienojuma aptvēruma — pat gadījumā, ja tiek izveidota interneta datu saite.
 • Vajadzības gadījumā atsevišķai mājsaimniecības iekārtai varat izslēgt WLAN savienojumu (izvēlnes vienums Settings (iestatījumi)  Connectivity settings (savienojamības iestatījumi)). Pēc šīs darbības izpildes:
  – iekārtas izmantošanas dati (1.c) vairs netiks nosūtīti uz Home Connect serveri,
  – mājsaimniecības iekārtu iespējams vadīt tikai ar pašas mājsaimniecības iekārtas palīdzību, nevis izmantojot Lietojumprogrammu.

b. Lietotāju konti un vietējie Lietojumprogrammas dati

Izmantojot Lietojumprogrammu, varat pārvaldīt savus lietotāja kontus un dzēst vietēji glabātos Lietojumprogrammas datus.

 • Jūs varat dzēst savu lietotāja kontu ("Settings" (iestatījumi)  "My account" (mans konts)  "Delete user account" (dzēst lietotāja kontu). Pēc šīs darbības izpildes:
  – savienojums starp jūsu mājsaimniecības iekārtu un lietotāja kontu tiks dzēsts,
  – jūsu mājsaimniecības iekārta vairs nesūtīs iekārtas lietojuma datus uz Home Connect serveri ar nosacījumu, ka ar mājsaimniecības iekārtu nav saistīts neviens cits lietotāja konts (skatīt iepriekš 1.b punktu).
 • Dzēšot Lietojumprogrammu, tiek dzēsti arī visi vietēji uzglabātie lietotāja dati.

c. Mājsaimniecības iekārtas rūpnīcas iestatījumi

Jūs varat atiestatīt savas mājsaimniecības iekārtas rūpnīcas iestatījumus. Pēc šīs darbības izpildes:

 • tīkla iestatījumu atiestatīšanas rezultātā mājsaimniecības iekārta zaudēs savienojumu ar Home Connect serveri,
 • mājsaimniecības iekārta vairs nebūs savienota ar iepriekš piesaistīto lietotāja kontu (tam ir nepieciešams mājsaimniecības iekārtas savienojums ar internetu), un tā vairs netiks rādīta Lietojumprogrammā.

Pirms rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas, lūdzu, izlasiet savas mājsaimniecības iekārtas lietošanas instrukciju.

5. Jūsu datu nodošana vai atklāšana trešajām pusēm

Lai izstrādātu Lietojumprogrammu un nodrošinātu tās funkcionēšanu, kā arī sniegtu attiecīgos pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Tiktāl, ciktāl mēs šiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas kā nolīgti datu apstrādātāji, esam noteikuši saistības

apstrādāt datus atbilstīgi stingrām norādēm, šādu pakalpojumu sniedzēju veiktām apstrādes darbībām nebūs vajadzīga jūsu atļauja.

Ja piemērojamajā datu aizsardzības aktā ir noteikts, ka, pirms nosūtām jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējiem, mums ir jāsaņem jūsu piekrišana, mēs jūs par to atsevišķi informēsim. Šādos gadījumos jūsu dati bez jūsu iepriekšējas piekrišanas netiks pārsūtīti.

6. Lietojumprogrammas lietojuma ierakstīšana

Lietojumprogramma var ierakstīt datus par tās lietojumu (skatīt 1.d punktu iepriekš tekstā). Šajā kontekstā tiek izmantots Adobe Analytics pakalpojums, ko piedāvā uzņēmums Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Īrijas Republika (turpmāk tekstā — "Adobe").

Ja funkcija "Iespējot lietojuma datu izsekošanu" ir aktivizēta, Lietojumprogrammas izmantojuma dati tiks nosūtīti uz Adobe serveri Apvienotajā Karalistē, un tie tur tiks uzglabāti. Lietojumprogrammas lietojuma dati sniedz jums iespēju analizēt to, kā jūs izmantojat Lietojumprogrammu (skatīt 1.d. punktu iepriekš tekstā). Attiecībā uz šo Lietojumprogrammu ir aktivizēta IP anonimizācija, un tas nozīmē, ka jūsu izmantotā IP adrese pirms nosūtīšanas uz serveri tiek saīsināta. Adobe izmantos šo informāciju Home Connect vārdā, lai novērtētu to, kā jūs izmantojat Lietojumprogrammu, un sagatavotu Home Connect paredzētus ziņojumus par Lietojumprogrammas darbību. IP adrese, kas no jūsu mobilās ierīces tiek pārraidīta Adobe Analytics ietvaros, bez jūsu atļaujas netiks sapludināta ar citiem Adobe vai Home Connect rīcībā esošajiem datiem.

Jūs varat kontrolēt to, vai Adobe ieraksta un apstrādā Lietojumprogrammas izmantošanas datus (tostarp jūsu IP adresi), aktivizējot vai deaktivizējot funkciju "Iespējot lietojuma datu izsekošanu". Atkarībā no juridiskās situācijas jūsu valstī funkciju "Iespējot lietojuma datu izsekošanu" ("Enable usage-data tracking) var aktivizēt pēc noklusējuma.

7. Kļūdas ziņojumi

Mēs izmantojam HockeyApp (www.hockeyapp.net), lai ievāktu un nosūtītu anonīmus kļūdas ziņojumus, ja Lietojumprogrammas darbībā rodas neparedzētas izmaiņas, jo īpaši Lietojumprogrammas avarēšanas gadījumā. Mūsu pakalpojumu sniedzēji un Home Connect saņems kļūdas ziņojumus tikai tad, ja jūs tam nepārprotami piekritīsiet. Ikreiz, kad vēlēsimies nodot šo informāciju, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

8. Datu drošība

Mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus, piemēram, pret manipulāciju, zaudēšanu un neatļautu trešo pušu piekļuvi. Šie pasākumi ietver kodēšanas tehnoloģiju izmantošanu, sertifikātus, ugunsmūrus Home Connect serverī un paroļu aizsardzību Home Connect Lietojumprogrammā. Home Connect Lietojumprogrammas datu drošības līmeni ir pārbaudījis un sertificējis TÜV Trust IT. Mēs pastāvīgi pārskatām un uzlabojam savus drošības pasākumus atbilstīgi tehnoloģiskajam progresam.

9. Paziņojuma par datu aizsardzību piemērošanas joma

Šis paziņojums par datu aizsardzību attiecas uz Home Connect līdzekļiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti ar Lietojumprogrammas starpniecību, tomēr tas neattiecas uz citu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem un pakalpojumiem (trešo pušu pakalpojumiem), kaut arī Home Connect atvieglo šādu trešo pušu pakalpojumu izmantošanu Lietojumprogrammā (lūdzu, skatiet arī lietošanas noteikumus attiecībā uz trešo pušu pakalpojumiem). Šādu trešo pušu sniegtu pakalpojumu izmantošanu reglamentē spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi, kurus ir pieņēmis trešās puses pakalpojumu

sniedzējs, un attiecīgos gadījumos papildu paziņojumi par datu aizsardzību no mūsu puses, kuros ir izklāstītas šo trešo pušu pakalpojumu īpašās iezīmes un kas būs piemērojami tikai šajā kontekstā.

Gadījumos, kad tiekat pārsūtīts pie cita pakalpojumu sniedzēja, Home Connect veic visus pamatotos un atbilstošos pasākumus, lai paskaidrotu šo pārsūtīšanu (piemēram, veicot pakalpojuma sniedzēja satura iegulšanu Lietojumprogrammā ar iekļauto rāmju palīdzību), ja šāda pārsūtīšana nav acīmredzama. Ja Home Connect Lietojumprogrammā jūs noklikšķināt uz saites, kas atver cita pakalpojumu sniedzēja Lietojumprogrammu vai tīmekļa vietni, tā tiek uzskatīta par nepārprotamu pārsūtīšanu.

Ja jūs, lietotājs, atrodaties teritorijā, uz kuru attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Oficiālais Vēstnesis EK L 281, 31. lpp., ES Datu aizsardzības direktīva), lūdzu, ņemiet vērā, ka no trešās puses sniegtu pakalpojumu izmantošanas var izrietēt jūsu personas daru apstrāde valstīs, kas ir ārpus ES Datu aizsardzības direktīvas piemērošanas teritorijas.

10. Izmaiņas paziņojumā par datu aizsardzību

Tā kā Lietojumprogrammas pilnveidošana turpinās (cita starpā ieviešot jaunas tehnoloģijas un jaunus pakalpojumus), var rasties vajadzība veikt atbilstošus pielāgojumus šajā paziņojumā par datu aizsardzību. Home Connect ir tiesības grozīt vai papildināt šo paziņojumu atbilstīgi vajadzībām. Home Connect regulāri atjauninās paziņojumu par datu aizsardzību Lietojumprogrammā. Tāpēc jūs jebkurā laikā varat iepazīties ar jaunāko versiju.

11. Tiesības un kontaktinformācija

Gadījumā, kad, neraugoties uz mūsu centieniem uzglabāt pareizus un atjauninātus datus, jūsu saglabātie personas dati ir nepareizi, mēs pēc jūsu pieprasījuma šo informāciju labosim. Pēc tam, kad esat piekritis/-usi savu personas datu ievākšanai, apstrādei un izmantošanai, jūs jebkurā laikā attiecībā uz nākotni varat šo piekrišanu atsaukt. Piekrišanu parasti var atsaukt, izmantojot attiecīgo Lietojumprogrammas iestatījumu vai Lietojumprogrammā sniegto kontaktinformāciju.

Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja atsauksiet savu piekrišanu datu glabāšanai, ja jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkam, kura īstenošanai tie tika glabāti, vai ja šāda glabāšana nav atļauta juridisku iemeslu dēļ. Lūdzu ņemiet vērā, ka tehnisku un organizatorisku iemeslu dēļ ir iespējama jūsu atļaujas atsaukšanas un jūsu datu izmantošanas pārklāšanās, piemēram, gadījumā, kad informatīvais biļetens jau ir izsūtīts. Tas neietekmē datus, kas ir nepieciešami grāmatvedības vajadzībām vai uz kuriem attiecas tiesiskās saistības par datu saglabāšanu.

Ja jums ir jautājumi par datu aizsardzības tematu vai jūs vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar piekrišanas atsaukšanu, informāciju, datu labošanu, dzēšanu vai atlikšanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Lietojumprogrammā sniegto kontaktinformāciju.

Publicēšanas datums: 2016. gada augusts

Download PDF

Home Connect lietojumprogrammas lietošanas nosacījumi

1. Līguma pamats

Uzņēmums Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Vācija, (turpmāk tekstā — "Operators") sniedz jums bezmaksas piekļuvi Home Connect lietojumprogrammai tās instalēšanai un izmantošanai jūsu mobilajā/-s ierīcē/-s.

Šie lietošanas nosacījumi (turpmāk tekstā — "Lietošanas nosacījumi") ir spēkā starp jums kā Home Connect lietojumprogrammas lietotāju un uzņēmumu Home Connect GmbH kā šīs lietojumprogrammas operatoru. Pēc tam, kad būsiet pabeidzis/-gusi reģistrāciju, šie nosacījumi veidos saistošu Home Connect lietojumprogrammas izmantošanas līgumisko pamatu. Jūs varat skatīt un saglabāt šos Lietošanas nosacījumus Home Connect lietojumprogrammas sadaļā "Iestatījumi" ("Settings").

2. Home Connect lietojumprogrammas piedāvātās funkcijas un pakalpojumi

Home Connect lietojumprogramma ir izmantojama ar Home Connect saderīgu mājsaimniecības iekārtu (turpmāk tekstā — "Iekārtas" ("Appliances")) pārvaldībai, un tā nodrošina arī citus ar jūsu iekārtām saistītus pakalpojumus (piemēram, sniedz ieteikumus par konkrētu iekārtas programmu izmantošanu, recepšu padomus vai ierosinājumus par energoefektivitātes uzlabojumiem). Home Connect piedāvātās funkcijas atšķiras atkarībā no konkrētā Iekārtas veida. Iepazīstieties ar Home Connect lietojumprogrammu, lai saprastu, kādas konkrētas funkcijas jums ir pieejamas.

Drošības apsvērumu dēļ dažu Home Connect funkciju izmantošanai ir nepieciešama ne tikai komandu uzvednes izmantošana ar Home Connect lietojumprogrammas starpniecību, bet arī manuāls apstiprinājums un/vai manuāla pašas Iekārtas aktivizācija. Home Connect lietojumprogramma jūs attiecīgi informē par šādu prasību.

Jūsu lietotāja ID, informācija par jūsu Iekārtu, kā arī jūsu kontroles komandas tiek nosūtītas uz serveri (turpmāk tekstā — "Home Connect serveris"), izmantojot datu savienojumu. Serveris nosūta jūsu kontroles komandas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu apstrādes veidu, lūdzu skatiet Paziņojumu par datu aizsardzību.

Jūs varat izmantot visas Home Connect lietojumprogrammas funkcijas tikai tad, ja esat pieteicies/-kusies savā Home Connect lietotāja kontā, ja jūsu Iekārtas ir piešķirtas jūsu Home Connect lietotāja kontam un ja jūsu Iekārtas un Home Connect lietojumprogramma ir izveidojusi savienojumu ar Home Connect serveri.

Ja Home Connect lietojumprogrammā atvienosiet savu Iekārtu no Home Connect servera, jūs varēsiet izmantot tikai ierobežotu Home Connect lietojumprogrammā redzamo funkciju un pakalpojumu klāstu Iekārtu aptverošā WiFi pārklājuma robežās (lietošana tikai WiFi režīmā). Drošības apsvērumu dēļ mēs neiesakām ilgtermiņā pārvaldīt Ierīci, izmantojot tikai WiFi režīma iestatījumu, jo tas jums liegs iespēju saņemt pieejamos jūsu Iekārtai paredzētos un ar drošību saistītos atjauninājumus. Ja Home Connect lietojumprogrammā deaktivizēsiet savas Iekārtas WiFi savienojumu, jūsu Ierīce nespēs izveidot savienojumu ar Home Connect serveri. Turklāt šī savienojuma deaktivizēšana arī nozīmē, ka Home Connect lietojumprogrammu nebūs iespējams izmantot, lai kontrolētu jūsu Iekārtu.

3. Reģistrācijas process

Lai izmantotu Home Connect lietojumprogrammu, ir jāizveido lietotāja konts (jāveic reģistrācija). Lai reģistrācija būtu sekmīga, jums ir jānorāda vismaz savs vārds un uzvārds, Iekārtas atrašanās vieta (valsts), jūsu e-pasta adrese (lietotāja ID) un personīgā parole. Atsevišķās valstīs jums var būt jānorāda papildu informācija.

Pēc sekmīgas reģistrācijas Home Connect lietojumprogrammas izmantošanai jūs saņemsiet e-pasta apstiprinājumu, un jūsu lietotāja konts būs aktivizēts. E-pastā būs saite, kurai jāseko, lai apstiprinātu reģistrāciju.

4. Pieteikšanās jūsu lietotāja kontā

Jums ir jātur sava parole noslēpumā. Neatklājiet to trešajām pusēm. Ja esat nozaudējis/-usi paroli vai jums ir aizdomas, ka tai ir piekļuvusi trešā puse, jums ir nekavējoties jāziņo Operatoram, izmantojot Home Connect lietojumprogrammā pieejamo kontaktinformāciju, un jānomaina parole. Jaunas paroles izveidei vai tās nomaiņai izmantojiet Home Connect lietojumprogrammas funkciju "Aizmirsāt savu paroli?" ("Forgotten your password?").

Lielāko daļu Home Connect lietojumprogrammas ietvaros piedāvāto funkciju un pakalpojumu iespējams izmantot tikai, tad ja esat pieteicies/-kusies savā lietotāja kontā. Drošības apsvērumu dēļ ne ilgāk kā pēc 24 stundām pēc jūsu pieteikšanās lietotāja kontā notiks automātiska atteikšanās. Ja aktivizēsiet funkciju "Neatcelt pieteikšanos" ("Remain logged in"), trīs (3) mēnešu periodā netiks veikta automātiska atteikšanās no jūsu lietotāja konta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neraugoties uz šīs funkcijas sniegtajām ērtībām, tās izmantošana palielina risku, ka trešās puses, kas ir ieguvušas piekļuvi jūsu mobilajai ierīcei, varētu bez atļaujas izmantot Home Connect lietojumprogrammu. Jūs Operatora priekšā esat atbildīgs/-a par jebkādu trešo pušu veiktu neatbilstošu lietojumprogrammas izmantošanu. Lai deaktivizētu funkciju "Neatcelt pieteikšanos", vienkārši atsakieties no tās savā lietotāja kontā. Home Connect lietojumprogrammas aizvēršana nekādā veidā neietekmē jūsu pieteikšanās statusu kontā.

5. Lietošanas priekšnosacījumi

Lai sniegtu jums iespēju izmantot to Home Connect lietojumprogrammas daļu, kuras lietošanai ir nepieciešams reģistrēties, jums ir jānodrošina atbilstība šādiem priekšnosacījumiem:

- jūs esat vismaz 18 gadus vecs/-a privāts/-a patērētājs/-a,
- reģistrācijas procesa ietvaros esat izveidojis/-usi lietotāja kontu,
- jūs izmantojat savu Iekārtu valstī, kurā Operators piedāvā Home Connect lietojumprogrammu (pieejamo valstu sarakstu iespējams izgūt Home Connect lietojumprogrammā).

Lai izmantotu Home Connect lietojumprogrammu, tā ir jāinstalē tīmekļa mobilajā ierīcē ar atbalstītu operētājsistēmu (skatiet atbalstīto mobilo ierīču sarakstu tīmekļa vietnē www.home-connect.com). Jums ir jānodrošina mobilā ierīce un Iekārta, kā arī to pienācīgs savienojums ar WiFi, izmantojot atbilstošu interneta maršrutētāju. Papildus Iekārtas WiFi pārklājumam jūsu mobilajai ierīcei būs vajadzīgs cits datu savienojums. Bezsaistes izmantošanas laikā ierīci var izmantot kā "nesavienotu" Iekārtu. Ja WiFi savienojums ir deaktivizēts vai ja mobilajai ierīcei nav WiFi savienojuma pārklājuma, Iekārtas pārvaldība ar Home Connect lietojumprogrammu nav iespējama. Jūs atbildat par visām izmaksām, kas rodas, izmantojot datu savienojumu. Operators neatbild par datu savienojuma pieejamību un/vai kvalitāti.

6. Vairāku lietotāju veikta Home Connect lietojumprogrammas izmantošana

Saskaņā ar 9. punktā norādīto darbības jomu Home Connect lietojumprogrammu var izmantot vairāki lietotāji ar nosacījumu, ka katram lietotājam ir savs lietotāja konts. Ja vairāki lietotāji (piemēram, ģimene vai dzīvokļa kaimiņi) savam kontam pievieno vienu un to pašu Iekārtu, lietotājs, kurš pirmais pievienoja Iekārtu savam kontam (turpmāk tekstā — "Galvenais lietotājs" ("Main User")), būs pilnvarots dzēst Iekārtu no to lietotāju kontiem, kuri to pievienoja vēlāk. Galvenais lietotājs var piešķirt Galvenā lietotāja privilēģiju citam lietotājam. Visi Iekārtas lietotāji var redzēt attiecīgās Iekārtas statusu Home Connect lietojumprogrammā un vajadzības gadījumā pārraidīt kontroles komandas.

Trešo pušu sniegto pakalpojumu izmantošana (skatīt 7. punktu) parasti attiecas tikai uz tā lietotāja kontu, kurš izvēlas izmantot minētos pakalpojumus (turpmāk tekstā — "Trešās puses pakalpojumu lietotājs" ("Third-Party Service User")). Trešās puses pakalpojumu sniedzējam nosūtītie dati var ietvert informāciju par pārējo Iekārtas lietotāju uzvedību saistībā ar Iekārtas izmantošanu. Trešās puses pakalpojumu lietotājs apņemas informēt pārējos Iekārtas lietotājus par trešās puses pakalpojumu sniedzēja veiktās datu

ievākšanas mērķi un apmēru, kā arī turpmāku apstrādi un izmantošanu, pirms minētie lietotāji sāk faktiski izmantot šādu pakalpojumu. Turklāt viņš saņems visu lietotāju piekrišanu šādai datu izmantošanai.

7. Trešās puses nodrošināti pakalpojumi

Home Connect lietojumprogrammā integrētie pakalpojumi, kurus piedāvā trešās puses, kā arī trešo pušu piedāvātie pakalpojumi, kas iespējo ārēju piekļuvi Iekārtai, izmantojot šo pušu lietojumprogrammu, paplašina Home Connect lietojumprogrammas iespējas. Lai jūs varētu izmantot šādus integrētus un/vai ārējus pakalpojumus, jūsu Home Connect lietotāja kontam ir jābūt savienotam ar trešās puses pakalpojumu sniedzēja vidē izveidotu lietotāja kontu. Visi Operatora noteiktie īpašie lietošanas nosacījumi, kas attiecas uz Home Connect lietojumprogrammā integrēto vai ārēji piedāvāto trešo pušu pakalpojumiem, ir atrodami sadaļā "Integrētie pakalpojumi" ("Integrated services") un attiecīgā gadījumā pirms šādu pakalpojumu izmantošanas ir atsevišķi jāapstiprina. Šādā gadījumā būs spēkā tikai tie trešo pušu noteiktie lietošanas nosacījumi, kas attiecas uz pakalpojumiem, kas ir saistīti ar jūsu lietotāja kontu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildus Operatora vispārējiem un īpašajiem lietošanas nosacījumiem attiecībā uz integrētajiem un/vai ārējiem pakalpojumiem var būt spēkā arī trešās puses pakalpojumu sniedzēja noteiktie lietošanas nosacījumi. Par tiem pilnībā atbild trešās puses pakalpojumu sniedzējs.

Trešās puses pakalpojumu integrācija Home Connect lietojumprogrammā un/vai sasaistes izveidošana ar ārējiem pakalpojumiem nodrošina papildu funkcijas. Operators par tām neatbild un principā var pārtraukt to nodrošināšanu jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Parastos apstākļos Operators nevar pārbaudīt trešās puses pakalpojumu sniedzēja pārsūtīto datu pareizību un pilnīgumu un tāpēc šajā ziņā neuzņemas nekādas saistības.

8. Programmatūras atjauninājumi

Home Connect lietojumprogrammas pilnvērtīgu darbību un funkcionālu uzticamību saistībā ar jūsu Iekārtu iespējams nodrošināt tikai tad, ja savlaicīgi instalējat saistībā ar Home Connect nodrošinātos atjauninājumus. Šis nosacījums attiecas arī uz visiem ražotāja nodrošinātajiem Iekārtas atjauninājumiem. Operators neatbild par kļūdām, kas ietekmē Home Connect lietojumprogrammu, vai par jebkādu kaitējumu, kas izriet no fakta, ka jūs neesat lejupielādējis/-usi vai pilnībā lejupielādējis/-usi, un/vai instalējis/-usi pieejamos atjauninājumus.

9. Lietošanas tiesības

Home Connect lietojumprogrammu, kā arī pakalpojumus, datus un informāciju, kurai var piekļūt un kuru var izmantot ar lietojumprogrammas starpniecību, aizsargā autortiesības.

Šā līguma spēkā esamības laikā jums ir piešķirtas tiesības bez maksas izmantot Home Connect lietojumprogrammu tikai šajos Lietošanas nosacījumos paredzētajiem mērķiem, kā arī saskaņā ar šiem Lietošanas nosacījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Tās ir neizņēmuma un citai personai nenododamas tiesības, par kurām nevar piešķirt apakšlicenci un kuras ir atsaucamas. Jūs jo īpaši nedrīkstat kopēt, rediģēt, pārskatīt, labot, dekompilēt (dekonstruēt) un pārveidot Home Connect lietojumprogrammu, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts saistošos tiesību aktos.

10. Funkciju un pakalpojumu pieejamība

Operators pieliek pienācīgas pūles, lai nodrošinātu visu Home Connect piedāvāto funkciju un pakalpojumu pieejamību, tostarp trešo pušu pakalpojumu integrāciju un saites uz šiem pakalpojumiem. Tomēr var rasties tehniski sarežģījumi, kas var izraisīt īslaicīgu šādas pieejamības pārtraukumu. Pieejamības traucējumu gadījumā pret Operatoru nevar izvirzīt nekādas prasības.

11. Pārvietošana / tālāka pārdošana / trešo pušu veikta izmantošana

Gadījumā, ja pārvedat savu Iekārtu uz citu valsti (kas nav valsts, kurā tika sākta tās izmantošana), jums savā lietotāja kontā ir atbilstoši jāmaina valsts iestatījumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz Home Connect lietojumprogrammas izmantošanu citā valstī var attiekties atšķirīgi lietošanas nosacījumi un atšķirīgs paziņojums par datu aizsardzību. Ja jūsu valsts nav minēta atbalstīto valstu sarakstā, jums netiks ļauts turpināt Home Connect lietojumprogrammas izmantošanu. Ir aizliegts izmantot Home Connect lietojumprogrammu kopā ar Iekārtu, kuras lietošana attiecīgajā valstī nav atļauta. Šaubu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar savas Iekārtas ražotāju.

Ja jūsu mobilā ierīce tiek pārdota vai nodota trešajai pusei, vispirms atsakieties no sava lietotāja konta un izdzēsiet Home Connect lietojumprogrammu. Pēc tam vairs nebūs iespējams (atkārtoti) piešķirt mobilo ierīci jūsu lietotāja ID vai Iekārtai. Ja pārdodat Iekārtu, noteikti atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus. Tas dzēsīs sasaisti starp Iekārtu un jūsu lietotāja kontu.

Ja esat iegādājies lietotu Iekārtu, pārbaudiet konta iestatījumus Home Connect lietojumprogrammā, lai pārliecinātos, ka ar Iekārtu nav saistīti nezināmi lietotāji. Šaubu gadījumā atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus. Lai iegūtu papildu informāciju par datu aizsardzību, lūdzu skatiet Paziņojumu par datu aizsardzību.

Ja pretēji šo Lietošanas nosacījumu 4. un 6. punktā paredzētajām norādēm jūs ļausiet trešajām pusēm lietot jūsu Home Connect lietojumprogrammu, izmantojot mobilo ierīci, kurā ir instalēta lietojumprogramma, jūs būsiet atbildīgs/-a par to, lai Home Connect lietojumprogramma tiktu izmantota saskaņā ar šiem Lietošanas nosacījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem.

12. Atbildība

Tīšas darbības un rupjas neuzmanības gadījumā Operators jūsu priekšā ir bez ierobežojumiem atbildīgs par visu Operatora, tā likumīgo pārstāvju vai aģentu radīto kaitējumu. Nelielas neuzmanības gadījumā Operators jūsu priekšā ir bez ierobežojumiem atbildīgs par jebkādu kaitējumu veselībai vai dzīvībai. Pārējos gadījumos Operators jūsu priekšā ir atbildīgs tikai tiktāl, ciktāl tas ir pārkāpis būtiskus līguma noteikumus, proti, saistības, kuru izpilde faktiski nodrošina pienācīgu šī līguma darbību un uz ko jūs kā līgumslēdzēja puse varat regulāri paļauties. Šādos gadījumos atbildība aprobežojas ar kompensāciju par prognozējamu, tipisku kaitējumu. Tiktāl, ciktāl to atļauj saistošie tiesību akti, tiek izslēgta Operatora bezvainas atbildība par defektiem, kas līguma slēgšanas brīdī jau pastāv. Iepriekš izklāstītie noteikumi neietekmē Operatora atbildību saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu par precēm un pakalpojumiem.

13. Izmaiņu veikšana Lietošanas nosacījumo

Operatoram ir tiesības veikt izmaiņas Lietošanas nosacījumos. Par visām izmaiņām, kas tiek veiktas Lietošanas nosacījumos un kas var ietekmēt līgumattiecības, mēs jūs informējam, izmantojot Home Connect lietojumprogrammu un/vai e-pastu, ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. Paziņojums ietvers arī informāciju par jūsu tiesībām noraidīt izmaiņas un šāda noraidījuma iespējamajām sekām. Mēs lūgsim jūs sniegt piekrišanu grozītajiem Lietošanas nosacījumiem ne vēlāk kā līdz izmaiņu stāšanās spēkā brīdim. Jums būs iespēja sniegt savu piekrišanu un turpināt Home Connect lietojumprogrammas izmantošanu saskaņā ar grozītajiem Lietošanas nosacījumiem vai arī šādu piekrišanu nesniegt. Ja izvēlēsieties nesniegt piekrišanu, Operatoram būs tiesības izbeigt jūsu lietotāja līgumu, tiklīdz stāsies spēkā izmaiņas, un bloķēt jūsu lietotāja kontu.

14. Lietotāja līguma izbeigšana

Operatoram ir tiesības izbeigt ar jums noslēgto lietotāja līgumu, paziņojot jums par to sešas nedēļas iepriekš. Gadījumā, ja Operators ir nolēmis pārtraukt Home Connect lietojumprogrammas darbību, viņš var izbeigt ar jums noslēgto līgumu ātrāk nekā sešas nedēļas pēc paziņošanas. Ar šo netiek ietekmētas abu līguma pušu tiesības atcelt lietotāja līgumu īpaša iemesla dēļ. Operatoram ir īpašs iemesls, ja tiek konstatēts, ka jūs pārkāpjat galvenās šajos Lietošanas noteikumus paredzētās saistības (skatīt 5., 6. un 9. punktu).

15. Piemērojamais tiesiskais regulējums / jurisdikcijas vieta

Pušu attiecībām piemērojas jūsu pastāvīgās dzīvesvietas imperatīvās normas. Citos jautājumos piemērojas Vācijas Federatīvās Republikas tiesiskais regulējums. Nevienā gadījumā nepiemēro ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Visu ar šiem Lietošanas nosacījumiem saistītu vai no tiem izrietošu strīdu gadījumā jurisdikcijas vieta ir Minhene, Vācija. Šie noteikumi neietekmē pušu tiesības vērties tiesās saskaņā ar likumisko piekritību.

Publicēšanas datums: 2016. gada augusts