„Home Connect“ programėlės pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Bendrovė „Home Connect GmbH“, kurios registruotos buveinės adresas yra Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Miunchenas, Vokietija (toliau – „Home Connect“ arba „mes“), yra atsakinga už jūsų asmeninių duomenų, susijusių su „Home Connect“ programėle (toliau – „Programėlė“), rinkimą, tvarkymą ir naudojimą.

Renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmeninius duomenis, vadovaudamiesi galiojančiais duomenų privatumo apsaugos įstatymais. Toliau nurodyta informacija paaiškina, kokiu būdu tvarkome tokius duomenis.

1. Asmens duomenų rūšys

Kalbant apie naudojimąsi Programėle, „Home Connect“ renka, tvarko ir naudoja, pirmiausia, šių rūšių asmens duomenis.

a. Naudotojo-valdytojo duomenys

Informacija, kurią renkame ir naudojame kuriant naudotojo paskyrą (registruojantis), yra:

 • Duomenys, kuriuos jūs pateikiate per registracijos procesą:
  – vardas ir pavardė,
  – el. pašto adresas (naudotojo ID),
  – šalis, kurioje eksploatuojate savo buitinį (-ius) prietaisą (-us),
  – slaptažodis, kaip prieigos apsauga.
  Per registracijos procesą reikalaujami nurodyti duomenys tam tikrose šalyse gali skirtis.
 • Informacija, kurią renkame ir saugojame registracijos proceso metu, yra:
  – jūsų mobiliojo įrenginio kalbos nustatymas,
  – sutikimas dėl naudojimo sąlygų ir jų pripažinimas bei pareiškimo dėl duomenų apsaugos pripažinimas,
  – naudotojo paskyros būsena (aktyvuota / neaktyvuota),
  – numatytieji programėlės sekimo nustatymai (priklauso nuo šalies pasirinkimo, daugiau informacijos šiuo klausimu galite rasti toliau, 6 punkte).

b. Prietaiso valdytojo duomenys

Informacija, kurią renkame ir naudojame jūsų buitinių prietaisų ir naudotojo paskyros tarpusavio ryšio atžvilgiu, yra:
– buitinio prietaiso prekės ženklas (pavyzdžiui, „Bosch“ arba „Siemens“),
– buitinio prietaiso serijos numeris ir, jei taikytina, pagaminimo data (vadinamasis E numeris (išsamus modelis) ir FD (gaminio) numeris – šią informaciją galite rasti ir ant prietaiso etiketės),
– unikalus tinklo adapterio, įdiegto buitiniame prietaise, identifikatorius (vadinamasis MAC adresas).

Šie duomenys priskiriami jūsų naudotojo paskyrai dėl kiekvieno prijungto buitinio prietaiso, naudojantis „Home Connect“ funkcija.

c. Prietaiso naudojimo duomenys

Informacija, kurią renkame ir naudojame jūsų buitinių prietaisų naudojimo atžvilgiu, yra:

 • pasirinkti pagrindiniai buitinio prietaiso (arba nustatyti per Programėlę) nustatymai, programos pasirinkimas ir pageidaujami programos nustatymai,
 • prietaiso būsenos duomenys, tokie kaip aplinkos sąlygos, prietaiso dalių būklė, prietaiso būsenos pokyčiai (pavyzdžiui, skirtingas veikimo būdas, atviros ar uždarytos durys / priekinis skydelis, temperatūros pokyčiai, užpildymo lygmenys) ir prietaiso būsenos pranešimai (pavyzdžiui, „prietaisas perkaito“, „vandens bakelis tuščias“, ir t. t.).

d. Naudojimosi Programėle duomenys

Naudojimosi Programėle duomenys generuojami pagal jūsų sąveiką su Programėle, pavyzdžiui, jūsų naudojamos funkcijos, spustelėjimai, susiję su Programėlės valdikliais, išskleidžiamasis pasirinkimų meniu, įjungimo / išjungimo parametrai. Daugiau informacijos galite rasti 6 punkte

2. Numatomas naudojimas

Minėtų rūšių duomenis naudojame tik gavę jūsų sutikimą, su sąlyga, kad toks sutikimas reikalingas šioms veikloms:

 • teikti Programėlės funkcijas ir paslaugas, kurias siūlome per Programėlę (1.a.–c.),
 • ištaisyti klaidas (1.b. ir c.),
 • tobulinti Programėlės patogumą naudoti (1.d.),
 • gerinti savo produktų ir paslaugų asortimentą, ypač tų, kurios susijusios su programomis, kurios nenaudojamos ir (arba) kurios yra dažnai naudojamos, be kitų Programėlės ir buitinio prietaiso funkcijų (1.c. ir d.), ir
 • tiesioginiams rinkodaros tikslams (1.a.–c.).

3. Bendrieji duomenų saugojimo terminai

Jeigu nėra įstatymų nuostatos, nurodančios priešingai, turi būti taikomi šie bendrieji duomenų saugojimo terminai:

a. Naudotojo valdytojo duomenys:
Turi būti ištrinti iš karto, vos ištrynus naudotojo paskyrą.

b. Prietaiso valdytojo duomenys:
Pašalinus buitinį prietaisą iš naudotojo paskyros, turi būti pašalinta nuoroda į naudotojo paskyrą.

c. Prietaiso naudojimo duomenys:
Duomenys, susiję su konkrečiu naudotoju, turi būti saugomi dešimt (10) dienų. Jeigu naudotojas yra pateikęs sutikimą rinkodarai, konkretaus naudotojo duomenys turi būti saugomi tokį laikotarpį, kuriam yra išduotas sutikimas.

d. Naudojimosi Programėle duomenys:
Duomenys slapyvardžio forma turi būti saugomi ta apimtimi ir tiek ilgai, kaip ir kiek yra aktyvuota funkcija „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“.

4. Duomenų tvarkymo valdymas

a. Jūsų buitinių prietaisų sujungimas tinkle

Norėdami valdyti savo buitinių prietaisų sujungimą tinkle, galite naudotis Programėle:

 • Jei pageidaujate, galite nustatyti prisijungimą prie „Home Connect“ serverio tokiu būdu, kad kiekvienas buitinis prietaisas būtų prijungtas atskirai (tokiu atveju, pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“/„Settings“  „Sujungimo tinkle nustatymai“/„Connectivity settings“). Atlikus tai:
  – prietaiso naudojimo duomenys (1.c.) nebebus perduodami į „Home Connect“ serverį,
  – tam tikros Programėlės funkcijos nebebus prieinamos; konkrečiai – buitinis prietaisas negalės būti valdomas, jei jis pateks už „Wi-Fi“ ryšio ribų, net jei prietaise bus įdiegtas interneto duomenų ryšys.
 • Prireikus galite išjungti konkrečių buitinių prietaisų WLAN ryšį (tokiu atveju, pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“/„Settings“  „Sujungimo tinkle nustatymai“/„Connectivity settings“). Atlikus tai:
  – prietaiso naudojimo duomenys (1.c.) nebebus perduodami į „Home Connect“ serverį,
  – buitinis prietaisas galės būti valdomas tik pačio prietaiso skydelyje, ne per Programėlę.

b. Naudotojų paskyros ir lokalūs Programėlės duomenys

Galite valdyti savo naudotojo paskyras per Programėlę ir ištrinti lokaliai saugomus Programėlės duomenis.

 • Galite ištrinti savo naudotojo paskyrą („Nustatymai“/„Settings“ „Mano paskyra“/„My account“ „Ištrinti naudotojo paskyrą“/„Delete user accoun“). Atlikus tai:
  – sąsaja tarp buitinio prietaiso ir jūsų naudotojo paskyros bus ištrinta,
  – jūsų buitinis prietaisas nebesiųs jokių naudojimosi prietaisu duomenų į „Home Connect“ serverį, jei nebus kitų naudotojo paskyrų, susietų su buitiniu prietaisu (žr. 1.b. punktą viršuje).
 • Ištrynus Programėlę, taip pat pašalinami visi lokaliai saugomi su naudotoju susiję duomenys.

c. Buitinių prietaisų gamykliniai nustatymai

Galite atkurti buitinių prietaisų gamyklinius nustatymus. Atlikus tai:

 • buitinis prietaisas praras savo sąsają su „Home Connect“ serveriu, nes tinklo nustatymai taip pat bus pakeisti,
 • buitinis prietaisas nebebus susietas su nei viena iš prieš tai buvusių susietų naudotojo paskyrų (buitinis prietaisas privalo būti prijungtas prie interneto) ir tai nebus rodoma Programėlėje.

Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus perskaitykite buitinio prietaiso naudojimo instrukciją.

5. Jūsų duomenų perdavimas ar atskleidimas trečiosioms šalims

Siekdami sukurti ir paleisti Programėlę bei teikti įvairias paslaugas, bendradarbiaujame su įvairiais paslaugų teikėjais. Tiek, kiek įpareigojame šiuos paslaugų teikėjus, laikantis griežtų instrukcijų, tvarkyti duomenis, jiems veikiant kaip užsakytiems duomenų tvarkytojams, bet kokia duomenų tvarkymo veikla, atliekama tokių paslaugų teikėjų, nereikalaus jūsų sutikimo.

Tačiau, jei taikytinas duomenų apsaugos teisės aktas nurodo, kad prieš perduodant jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjui būtina gauti jūsų sutikimą, apie tai informuosime atskirai; tokiais atvejais jūsų duomenys nebus perduodami be išankstinio jūsų sutikimo.

6. Naudojimosi Programėle duomenų registravimas

Programėlė gali registruoti naudojimosi Programėle duomenis (žr. 1.d. punktą viršuje). Atsižvelgiant į tai, naudojama „Adobe Analytics“ paslauga, kurią teikia „Adobe Systems Software Ireland Limited“, įsikūrusi Riverwalk g. 4-6, Citywest Business Campus, Dublinas 24, Airijos Respublika (toliau – „Adobe“).

Jei aktyvuota funkcija „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“, naudojimosi Programėle duomenys bus siunčiami ir saugomi „Adobe“ serveryje Jungtinėje Karalystėje. Naudojimosi Programėle duomenys leidžia išanalizuoti, kaip jūs naudojate Programėlę (žr. 1.d. punktą viršuje). Šioje Programėlėje suaktyvintas IP anonimiškumas, vadinasi, jūsų naudojamas IP adresas sutrumpinamas prieš išsiunčiant jį į serverį. „Adobe“ šia informacija naudosis „Home Connect“ vardu, siekdama įvertinti, kaip jūs naudojatės Programėle, bei parengti ataskaitas apie Programėlės veiklą „Home Connect“ atžvilgiu. Negavus jūsų išreikšto sutikimo IP adresas, perduotas iš jūsų mobiliojo įrenginio „Adobe Analytics“, nebus sujungtas su kitais duomenimis, kuriuos saugo „Adobe“ ar „Home Connect“.

Galite kontroliuoti, ar naudojimosi Programėle duomenys (įskaitant jūsų IP adresą) bus registruojami ir tvarkomi „Adobe“, aktyvuojant arba išjungiant funkciją „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“. Priklausomai nuo teisinio jūsų šalies reglamentavimo, funkcija „Įjungti duomenų naudojimo sekimą“ gali būti aktyvuota pagal numatytuosius nustatymus.

7. Pranešimai apie klaidas

Rinkdami ir siųsdami anoniminius pranešimus apie klaidas naudojame „HockeyApp“ (www.hockeyapp.net), jei Programėlė veikia nenumatytu būdu, o ypač tuo atveju, jei ji nustoja veikti. Mūsų paslaugų teikėjai ir „Home Connect“ gali gauti pranešimus apie klaidas tik turėdami aiškų jūsų sutikimą. Kiekvieną kartą norėdami perduoti tokią informaciją, mes privalėsime prašyti jūsų sutikimo.

8. Duomenų apsauga

Siekdami apsaugoti jūsų duomenis nuo, pavyzdžiui, trečiųjų šalių manipuliavimo jais, jų praradimo ir neteisėtos prieigos prie jų, pasitelkiame technines ir organizacines priemones. Tokios priemonės gali būti kodavimo technologijos, sertifikatai, „Home Connect“ serverio užkardos ir slaptažodžių apsauga „Home Connect“ Programėlėje. „Home Connect“ Programėlės duomenų saugumo lygis išbandytas ir sertifikuotas „TÜV Trust IT“. Nuolat peržiūrime ir tobuliname saugumo priemones, vadovaudamiesi technologine pažanga.

9. Pareiškimo dėl duomenų apsaugos taikymo sritis

Šis pareiškimas dėl duomenų apsaugos turi būti taikomas „Home Connect“ siūlomoms funkcijoms ir teikiamoms paslaugoms naudojantis Programėle, tačiau jis netaikomas kitų paslaugų teikėjų pasiūlymams ir paslaugoms (trečiųjų šalių paslaugos), net jei „Home Connect“ palengvina naudojimąsi tokiomis trečiųjų šalių paslaugomis Programėlėje (taip pat žr. naudojimosi sąlygas tiek, kiek tai susiję su trečiųjų šalių paslaugomis). Tokių trečiųjų šalių paslaugų naudojimą reglamentuoja vyraujančios duomenų apsaugos nuostatos, kurias nustato trečiosios šalies paslaugų teikėjas ir, jei taikoma, papildomi mūsų pareiškimai dėl duomenų apsaugos, kurie išdėsto skiriamuosius tokių trečiųjų šalių paslaugų bruožus ir bus aktualūs tik šiuo atžvilgiu.

Jei esate nukreipti į kitą paslaugų teikėją, „Home Connect“ dės pagrįstas ir tinkamas pastangas, siekdama išsiaiškinti tokį nukreipimą (pavyzdžiui, įdiegdama paslaugų teikėjo turinį Programėlėje, naudojant pavyzdinę struktūrą), jeigu toks nukreipimas nėra aiškus. Jei „Home Connect“ Programėlėje spustelėsite nuorodą, kuri iššauks kito paslaugų teikėjo programėlę arba interneto svetainę, tai bus laikoma aiškiu nukreipimu.

Jei jūs, naudotojas, esate įsikūręs 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB Dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (oficialusis leidinys EB L 281 p. 31, ES duomenų apsaugos direktyva) taikymo srities valstybėje, atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių paslaugų naudojimas gali sąlygoti tai, jog jūsų asmens duomenys bus tvarkomi valstybėje, kuri bus už ES duomenų apsaugos direktyvos taikymo zonos ribų.

10. Pareiškimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai

Mūsų Programėlė yra nuolat tobulinama (tai, be kitų procesų, daroma įgyvendinant naujas technologijas ir įvedant naujas paslaugas), todėl šį pareiškimą dėl duomenų apsaugos gali tekti atitinkamai koreguoti. „Home Connect“ pasilieka teisę keisti ar papildyti šį pareiškimą to prireikus. „Home Connect“ visada atnaujins pareiškimą dėl duomenų apsaugos Programėlėje; todėl su naujausia pareiškimo versija galėsite susipažinti bet kuriuo metu.

11. Teisės ir kontaktinė informacija

Jei, nepaisant mūsų pastangų saugoti duomenis, kurie yra teisingi ir aktualūs, jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi neteisingai, mes, jūsų prašymu, tokius duomenis ištaisysime. Davę mums savo sutikimą jūsų asmeninių duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, tokį sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu su atitinkamu poveikiu ateityje. Sutikimas paprastai gali būti atšaukiamas naudojantis atitinkamais Programėlės nustatymais arba kitu būdu, pasitelkus Programėlėje nurodytą kontaktinę informaciją.

Jei jūs atšauksite savo sutikimą saugoti jūsų duomenis, jei jūsų asmeniniai duomenys nebebus reikalingi tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo saugomi, arba jeigu toks saugojimas yra nepriimtinas dėl kitų teisinių priežasčių, jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti. Prašome atkreipti dėmesį, kad dėl techninių arba organizacinių priežasčių gali pasitaikyti situacijų, kai jūsų sutikimo atšaukimas ir jūsų duomenų naudojimas gali sutapti ir įvykti tuo pačiu metu, pavyzdžiui, naujienlaiškio, kuris jau buvo išsiųstas, atveju. Sutikimo atšaukimo aspektas nėra taikomas duomenims, kurie yra reikalingi atsiskaitymo ir apskaitos tikslais, arba kuriems yra taikomi teisiniai reikalavimai duomenų registravimui.

Jei turite kokių nors klausimų dėl duomenų apsaugos arba norėtumėte pasinaudoti savo teise atšaukti savo sutikimą ar teise į informaciją, duomenų ištaisymą, ištrynimą ar sustabdymą, prašome susisiekti su mumis kontaktine informacija, kuri yra nurodyta Programėlėje.

Paskelbimo data: 2016 m. rugpjūčio mėn.

Download PDF

„Home Connect“ programėlės naudojimo sąlygos

1. Sutarties pagrindas

Bendrovė „Home Connect GmbH“, įsikūrusi adresu Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Miunchenas, Vokietija (toliau – „Operatorius“) šiuo suteikia jums teisę nemokamai įdiegti „Home Connect“ programėlę ir naudotis ja jūsų mobiliajame (-iuose) įrenginyje (-iuose).

Šios naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“) galios tarp jūsų, kaip „Home Connect“ programėlės naudotojo, ir bendrovės „Home Connect GmbH“, kaip programėlės operatoriaus. Užbaigus registracijos procesą, šios sąlygos taps privalomu sutartiniu pagrindu, reglamentuojančiu naudojimąsi „Home Connect“ programėle. Jūs galite peržiūrėti ir išsaugoti šias Naudojimo sąlygas „Home Connect“ programėlėje, skyriuje „Nustatymai“.

2. „Home Connect“ programėlės siūlomos funkcijos ir paslaugos

„Home Connect“ programėlė skirta buitinių prietaisų (toliau – „Prietaisai“), kurie yra suderinami su „Home Connect“, valdymui ir kitų paslaugų (pavyzdžiui, patarimai, naudojant tam tikras Prietaisų programas, receptų idėjos ar pasiūlymai, kaip padidinti energijos vartojimo efektyvumą), susijusių su jūsų Prietaisais, teikimui.

„Home Connect“ programėlės siūlomos funkcijos skiriasi priklausomai nuo konkrečios Prietaiso rūšies. Pasižvalgykite „Home Connect“ programėlėje ir atrasite, kokios konkrečios funkcijos yra prieinamos jums.

Dėl saugumo priežasčių, tam tikrų „Home Connect“ funkcijų vykdymui reikia ne tik užduoti komandą „Home Connect“ programėlėje, bet taip pat ir fiziškai patvirtinti ir (ar) fiziškai aktyvuoti tokią komandą pačiame Prietaise. „Home Connect“ programėlė apie tokį reikalavimą jus atitinkamai informuos.

Jūsų naudotojo vardas, informacija apie jūsų Prietaisą ir jūsų valdymo komandos per duomenų ryšį yra perduodami į serverį („Home Connect serveris“); serveris perduoda jūsų valdymo komandas. Dėl papildomos informacijos apie tai, kaip yra tvarkomi duomenys, prašome peržvelgti Pareiškimą dėl duomenų apsaugos.

Visas „Home Connect“ programėlės funkcijas galite naudoti tik tuo atveju, jei esate prisijungęs prie savo „Home Connect“ naudotojo paskyros, jei jūsų Prietaisai yra priskirti jūsų „Home Connect“ naudotojo paskyrai ir, jei jūsų Prietaisai bei „Home Connect“ programėlė palaiko duomenų ryšį su „Home Connect“ serveriu.

Jei „Home Connect“ programėlėje atjungsite Prietaisą nuo „Home Connect“ serverio, jums bus prieinamas tik ribotas funkcijų ir paslaugų spektras, kurios „Home Connect“ programėlėje bus matomos „Wi-Fi“ ryšio, prie kurio bus prijungtas Prietaisas, veikimo apimtimi (nustatymas „naudoti tik Wi-Fi“). Dėl saugumo priežasčių mes skatiname nesirinkti Prietaiso valdymo apsiribojant nustatymu „naudoti tik WiFi“ ilgam laiko tarpui, nes tai jums užkirs kelią gauti visus galimus, su saugumu susijusius programinės įrangos atnaujinimus jūsų Prietaisui.

Jei „Home Connect“ programėlėje išjungsite savo Prietaiso „Wi-Fi“ ryšį, jūsų Prietaisas negalės užmegzti ryšio su „Home Connect“ serveriu. Be to, išjungus šį ryšį tai taip pat reikš, kad „Home Connect“ programėlė negalės būti naudojama, norint kontroliuoti savo Prietaisą.

3. Registracijos procesas

Tam, kad galėtumėte naudotis „Home Connect“ programėle, reikalinga sukurti naudotojo paskyrą (registruotis). Tam, kad registracija būtų sėkminga, paprastai reikia pateikti bent jau savo vardą ir pavardę, Prietaiso eksploatavimo vietą (šalį), savo elektroninio pašto adresą (naudotojo ID) bei asmeninį slaptažodį. Kai kuriose šalyse jums gali tekti pateikti ir kitą informaciją.

Sėkmingai užsiregistravus „Home Connect“ programėlėje gausite patvirtinimą elektroniniu paštu ir jūsų naudotojo paskyra bus aktyvuota. Elektroniniame laiške bus nuoroda, kurią reikės spustelėti, siekiant patvirtinti registraciją.

4. Prisijungimas prie jūsų naudotojo paskyros

Laikykite savo slaptažodį privačiai; neatskleiskite jo trečiosioms šalims. Jei prarasite savo slaptažodį arba įtarsite, kad trečioji šalis turi prieigą prie jo, privalote nedelsdami apie tai pranešti Operatoriui „Home Connect“ programėlėje nurodyta kontaktine informacija ir pakeisti savo slaptažodį. Norėdami pakeisti savo slaptažodį arba susikurti naują, „Home Connect“ programėlėje naudokitės „Pakeisti slaptažodį“ („Change password“) ir (arba) „Pamiršote slaptažodį?“ („Forgotten your password“) funkcijomis.

Dauguma „Home Connect“ programėlės siūlomų funkcijų ir paslaugų gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei esate prisijungę prie savo naudotojo paskyros. Siekiant saugumo, po prisijungimo praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms, būsite automatiškai atjungti nuo naudotojo paskyros. Jei aktyvuosite funkciją „pasilikti prisijungus“, jūs nebūsite automatiškai atjungti nuo naudotojo paskyros tris (3) mėnesius. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepaisant patogumo, šios funkcijos naudojimas padidina riziką, jog trečiosios šalys, turinčios prieigą prie jūsų mobiliojo įrenginio, naudosis „Home Connect“ programėle be leidimo. Jūs esate atsakingi prieš Operatorių už bet kokį netinkamą trečiųjų šalių naudojimąsi programėle. Siekiant išjungti funkciją „pasilikti prisijungus“ paprasčiausiai atsijunkite nuo savo naudotojo paskyros. Tai, kad tiesiog išjungsite „Home Connect“ programėlę, neturės jokios įtakos jūsų naudotojo paskyros prisijungimo būsenai.

5. Naudojimosi reikalavimai

Tam, kad jums būtų leista naudotis ta „Home Connect“ programėlės dalimi, kuriai būtina registracija, turi būti įvykdytos šios sąlygos:
- jūs esate privatus vartotojas ir jums yra ne mažiau nei 18 metų,
- jūs susikūrėte naudotojo paskyrą, kuri yra registracijos proceso dalis,
- jūs naudojate savo Prietaisą šalyje, kurioje Operatorius teikia „Home Connect“ programėlės paslaugą (tokių šalių sąrašą galite rasti „Home Connect“ programėlėje).

Tam, kad galėtumėte naudotis „Home Connect“ programėle, ji turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje su interneto funkcija, kuris palaiko atitinkamą operacinę sistemą (palaikomų mobiliųjų įrenginių sąrašą galite rasti adresu www.home-connect.com). Mobilusis įrenginys ir Prietaisas abu turi būti jūsų valdomi ir prijungti prie „Wi-Fi“ ryšio per atitinkamą interneto maršrutizatorių. Be Prietaiso „Wi-Fi“ ryšio aprėpties, jūsų mobiliajam įrenginiui reikės ir kito duomenų ryšio. Tuo atveju, jei įrenginys veikia neprisijungęs prie ryšio, jis gali būti naudojamas kaip „nesusijęs“ Prietaisas. Jei „Wi-Fi“ ryšys yra išjungtas arba jei mobilusis įrenginys yra už WiFi ryšio ribų, Prietaisas negalės būti valdomas per „Home Connect“ programėlę. Jūs būsite atsakingi už bet kokias išlaidas, susijusias su duomenų ryšiu. Operatorius neatsako už duomenų ryšio prieinamumą ir (ar) kokybę.

6. Kelių naudotojų naudojimasis „Home Connect“ programėle

Vadovaujantis taikymo sritimi, nurodyta punkte 9, „Home Connect“ programėlę gali naudoti keli naudotojai, tačiau kiekvienas jų turi turėti savo naudotojo paskyrą. Jei tą patį Prietaisą į savo naudotojo paskyrą prideda keli naudotojai (pavyzdžiui, šeimoje ar bute, kurį dalijasi keli gyventojai), naudotojas, kuris pirmasis įtraukia Prietaisą į savo naudotojo paskyrą („Pagrindinis naudotojas“ / „Main User“) turi teisę pašalinti Prietaisą iš kitų naudotojų paskyrų, kurie jį pridėjo vėliau. Pagrindinis naudotojas gali perleisti savo Pagrindinio naudotojo privilegiją kitam naudotojui. Visi Prietaiso naudotojai gali matyti atitinkamo Prietaiso būseną „Home Connect“ programėlėje ir, jei prireikia, užduoti valdymo komandas.

Trečiųjų šalių paslaugų (žr. punktą 7) naudojimas paprastai daro įtaką tik to naudotojo paskyrai, kuris nusprendžia pasitelkti tokias paslaugas („Trečiųjų šalių paslaugų naudotojas“ / „Third-Party Service User“). Trečiųjų šalių paslaugų teikėjui siunčiami duomenys gali įtraukti ir tuos duomenis, kurie yra susiję su kitų Prietaiso naudotojų naudojimosi veiksmais. Prieš trečiųjų šalių paslaugų teikėjams pradedant teikti paslaugas, Trečiųjų šalių paslaugų naudotojas įsipareigoja informuoti kitus Prietaiso naudotojus apie trečiųjų šalių paslaugų teikėjo atliekamo duomenų rinkimo ir tolimesnio jų tvarkymo tikslą ir taikymo sritį bei duomenų naudojimą. Be to, bus privaloma gauti visų naudotojų sutikimą dėl tokio duomenų valdymo.

7. Trečiųjų šalių paslaugos

Į „Home Connect“ programėlę integruotos trečiųjų šalių siūlomos paslaugos suteikia išorinę prieigą prie Prietaiso, naudojantis jų pačių atskira programėle, o tai išplečia „Home Connect“ programėlės potencialą. Tam, kad galėtumėte naudotis tokiomis integruotomis ir (ar) išorinėmis paslaugomis, paprastai reikalinga, kad jūsų „Home Connect“ programėlės naudotojo paskyra būtų susieta su susikurta trečiosios šalies paslaugų teikėjo naudotojo paskyra. Bet kurias Operatoriaus nustatytas specialias naudojimo sąlygas, kurios yra taikomos trečiųjų šalių paslaugoms, esančioms arba integruotoms į „Home Connect“ programėlę, arba siūlomoms išoriškai, galite rasti skyriuje „Integruotos paslaugos“ („Integrated services“) ir, tuo atveju, jei bus taikomos, tokios sąlygos turi būti priimtos atskirai, prieš naudojantis paslaugomis. Jūsų naudotojo paskyrai galios tik tos trečiųjų šalių paslaugas reglamentuojančios specialiosios naudojimo sąlygos, kurios buvo susietos su jūsų naudotojo paskyra. Atkreipkite dėmesį, kad be bendrųjų Operatoriaus naudojimo sąlygų ir specialiųjų naudojimo sąlygų integruotoms ir (arba) išorinėms paslaugoms, gali būti taikomos ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjo pateiktos naudojimo sąlygos. Trečiosios šalies paslaugų teikėjas bus atsakingas tik už pastarąsias.

Trečiųjų šalių paslaugų integracija į „Home Connect“ programėlę ir (arba) nuorodos į išorines paslaugas suteikia papildomų funkcijų galimybę, kurių prieinamumas netaps Operatoriaus atsakomybės dalimi ir kurių teikimą Operatorius galės iš esmės nutraukti bet kuriuo metu be įspėjimo. Paprastai Operatorius negali patikrinti trečiųjų šalių paslaugų teikėjo perduotų duomenų tikslumo ir išsamumo, todėl neprisiima jokios atsakomybės šiuo atžvilgiu.

8. Programinės įrangos atnaujinimai

Visapusiškas „Home Connect“ programėlės veikimas ir funkcionalus patikimumas, susijęs su jūsų Prietaisu, gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jeigu galimi „Home Connect“ programėlės atnaujinimai bus įdiegti nedelsiant; tas pats pasakytina ir apie visus gamintojo teikiamus Prietaiso atnaujinimus. Operatorius nebus laikomas atsakingu už klaidas, turinčias įtakos „Home Connect“ programėlei, arba bet kokią žalą, atsiradusią dėl to, kad jūs visiškai ar dalinai neparsisiuntėte ir (arba) neįdiegėte prieinamų atnaujinimų.

9. Teisės, kylančios iš naudojimosi

Visos „Home Connect“ programėlės ir paslaugų, duomenų bei informacijos, kurie gali būti naudojami ir prieinami per programėlę, autorinės teisės yra saugomos.

Šios naudojimo sutarties galiojimo termino metu, jums bus suteikta neišimtinė nesublicencijuojama, neperduodama ir atšaukiama teisė neatlygintinai naudotis „Home Connect“ programėle išimtinai tais tikslais, dėl kurių susitarta šiose Naudojimo sąlygose, ir pagal šias Naudojimo sąlygas bei taikytiną teisę. Pabrėžtina, kad jūs negalite kopijuoti, redaguoti, peržiūrėti, keisti, dekompiliuoti (atvirkštinė inžinerija) arba konvertuoti „Home Connect“ programėlės, nebent privalomos teisės normos nurodo kitaip.

10. Funkcijų ir paslaugų prieinamumas

Operatorius dės visas pastangas, kad „Home Connect“ programėlės siūlomos funkcijos ir paslaugos, įskaitant trečiųjų šalių paslaugų integraciją ir nuorodas į jas, būtų prieinamos. Tačiau gali kilti techninių trikdžių, kurie laikinai nutrauktų tokį prieinamumą. Operatorius neatsako už prieinamumo trikdžius dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Operatoriaus valios.

11. Perkėlimas/perpardavimas/trečiosios šalies naudojimasis

Jei jūs perkelsite savo Prietaisą į kitą šalį, t.y., Prietaisas bus nebe toje šalyje, kurioje jis buvo pradėtas eksploatuoti, jūs privalote atitinkamai pakeisti šalies nustatymus savo naudotojo paskyroje. Prašome atkreipti dėmesį, kad „Home Connect“ programėlės naudojimui kitoje šalyje gali būti taikomos skirtingos naudojimo sąlygos bei skirtinga duomenų apsauga. Jei jūsų šalies nėra atitinkame lestinų šalių sąraše, jums nebus leista toliau naudotis „Home Connect“ programėle. Draudžiama naudoti „Home Connect“ programėlę kartu su Prietaisu toje šalyje, kurioje nėra leidimo tą daryti. Kilus abejonėms, prašome kreiptis į savo Prietaiso gamintoją.

Jei jūsų mobilusis įrenginys yra parduodamas arba perduodamas trečiajai šaliai, įsitikinkite, kad esate atsijungęs nuo savo naudotojo paskyros, ir ištrinkite „Home Connect“ programėlę. Tokiu atveju nebebus galima iš naujo priskirti šio mobiliojo įrenginio prie jūsų naudotojo vardo arba Prietaiso. Jei parduodate Prietaisą, įsitikinkite, kad atkūrėte gamyklinius nustatymus. Tai apsunkins sąsają tarp Prietaiso ir jūsų naudotojo paskyros.

Jei įsigijote nenaują Prietaisą, „Home Connect“ programėlėje patikrinkite paskyros nustatymus ir įsitikinkite, kad jokie nežinomi naudotojai nėra susieti su Prietaisu. Kilus abejonėms, būtinai atkurkite gamyklinius nustatymus. Dėl papildomos informacijos apie duomenų apsaugą, prašome peržvelgti Pareiškimą dėl duomenų apsaugos.

Jei, priešingai šių Naudojimo sąlygų išlygoms, nurodytoms punktuose 4 ir 6, jūs suteikiate leidimą trečiosioms šalims naudotis savo „Home Connect“ programėle per mobilųjį įrenginį, kuriame yra įdiegta programėlė, jūs turėsite užtikrinti, kad „Home Connect“ programėle yra naudojamasi laikantis šių Naudojimo sąlygų bei taikomų įstatymų normų.

12. Atsakomybė

Operatorius atsako, be jokių apribojimų, už Operatoriaus ar jo teisėtų atstovų ar agentų sukeltą žalą, kilusią tyčinių veiksmų ir didelio aplaidumo pasėkoje. Nedidelio aplaidumo atvejais Operatorius atsako, be jokių apribojimų, už bet kokią žalą, sukeltą gyvybei ar sveikatai. Be to, Operatorius yra atsakingas tik tiek, kiek jis pažeidė neatskiriamą sutartinę prievolę - tai suformuoja įpareigojimą, kurio vykdymas iš tikrųjų leidžia, pirmiausiai, tinkamai vykdyti šią sutartį, o taip pat jums, kaip sutartiniam partneriui, suteikia pagrindą nuolat juo remtis. Tokiais atvejais atsakomybė turi būti apribota tik kompensacija už numatomą, tipinę žalą. Operatorius neatsako be kaltės už žalą, kilusią dėl defektų, kurie egzistavo jau sutarties sudarymo metu, kiek tai leidžiama pagal imperatyvias teisės normas. Operatoriaus atsakomybei pagal taikomą produkto atsakomybės teisę pirmiau nurodytos nuostatos neturi jokios įtakos.

13. Naudojimo sąlygų pakeitimai

Operatorius turi teisę atlikti naudojimo sąlygų pakeitimus. Paprastai, apie bet kokius Naudojimo sąlygų pakeitimus, kurie gali turėtų įtakos sutartiniams santykiams, mes jus informuosime per „Home Connect“ programėlę ir (arba) elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus šešioms savaitėms iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Pranešime taip pat bus pateikiama informacija apie jūsų teisę atmesti pakeitimus ir galimas to pasekmes. Mes paprašysime, kad sutikimą dėl Naudojimo sąlygų pakeitimų jūs pateiktumėte ne vėliau kaip iki to momento, kai pakeitimai įsigalios. Jūs galėsite arba duoti savo sutikimą ir toliau naudotis „Home Connect“ programėle, suderinamai su pakeistomis Naudojimo sąlygomis, arba neduoti sutikimo. Jei pageidaujate nesuteikti sutikimo, Operatorius turi teisę nutraukti jūsų naudotojo sutartį, kai tik pakeitimai įsigalios, ir blokuoti jūsų naudotojo paskyrą.

14. Naudotojo sutarties nutraukimas

Operatorius turi teisę nutraukti su jumis sudarytą naudotojo sutartį, apie tai pateikdamas pranešimą prieš šešias savaites ar vėliau, su sąlyga, jei Operatorius pasirenka nutraukti savo veiklą „Home Connect“ programėlėje. Tai nedaro įtakos abiejų sutarties šalių teisei nutraukti naudotojo sutartį dėl pateisinamos priežasties. Operatorius turi teisę nutraukti šią sutartį, jei bus nustatyta, kad jūs pažeidėte pagrindines šių Naudojimo sąlygų pareigas (žr. 5, 6 ar 9 punktus).

15. Taikytina teisė/jurisdikcijos vieta

Šiai sutarčiai yra taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos imperatyvias teisės normas. JT Konvencija Dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių visais atvejais nėra taikoma.

Išleidimo data: 2016 m. rugpjūčio mėn.