Andmekaitse avaldus Home Connect rakenduse kohta

Ettevõte Home Connect GmbH, registrikoodiga 3994480, registrijärgse asukohaga Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Saksamaa (edaspidi „Home Connect“ või „meie“) vastutab Home Connect rakendusega (edaspidi „rakendus“) seonduvate teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest.

Me kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele andmekaitse seadustele. Järgnev teave selgitab, kuidas me selliseid andmeid käsitleme.

1. Isikuandmete liigid

Rakenduse kasutamisega seoses kogub, töötleb ja kasutab Home Connect peamiselt järgmist liiki isikuandmeid.

a. Kasutaja põhiandmed

Andmed, mida me kogume ja kasutame teie kasutajakonto loomisel (registreerimisel), on järgmised:

 • Andmed, mida te esitate registreerimisel, nagu:
  – ees- ja perekonnanimi,
  – e-posti aadress (kasutajatunnus),
  – riik, kus te oma kodumasinat/kodumasinaid kasutate,
  – salasõna juurdepääsu kaitseks.
  Registreerimisel nõutavad andmed võivad riigiti erineda.

 • Teave, mida me kogume ja säilitame registreerimise käigus:
  – teie mobiilseadme keeleseadistus,
  – kasutustingimustega nõustumine ja nende tunnustamine ning andmekaitse avalduse kinnitamine,
  – kasutajakonto olek (aktiveeritud/deaktiveeritud),
  – rakenduse vaikimisi jälgimisseadistus (sõltuvalt riigi valikust; lisainfo saamiseks vaadake punkti 6 all).

b. Kodumasina põhiandmed

Andmed, mida me kogume ja kasutame seoses teie kodumasina ja kasutajakonto vahelise ühendusega, on järgmised:

– kodumasina kaubamärk (nt Bosch või Siemens),
– seerianumber ja vajadusel kodumasina valmistusaasta (niinimetatud E-number (täielik mudel) ja FC-number (toodangu number)
– need andmed leiate ka seadme etiketilt),
– kodumasinasse paigaldatud võrguadapteri unikaalne tunnus (niinimetatud MAC-aadress).

Need andmed eraldatakse teie kasutajakontole iga ühendatud seadmed jaoks „Home Connect“ funktsiooni all.

c. Kodumasina kasutusandmed

Andmed, mida me kogume ja kasutame seoses kodumasina kasutamisega, on järgmised:

 • kodumasinal või rakenduse kaudu valitud põhiseaded, programmivalik ja eelistatud programmiseaded,
 • kodumasina olekuandmed, nt keskkonnatingimused, osade seisund, muutused kodumasina olekus (nt erinev töörežiim, avatud või suletud uksed (esipaneel, temperatuuri muutused, täituvuse tasemed) ja kodumasina oleku teated (nt kodumasin on üle kuumenenud, veepaak on tühi, jne).

d. Rakenduse kasutusandmed

Rakenduse kasutusandmed genereeritakse teie suhtlemisel rakendusega, näiteks funktsioonid, mida te kasutate, rakenduse kontrollidele vastav klõpsamise käitumine, rippmenüüde valikud, on/off-lülituse seaded. Lisainfo saamiseks vaadake punkti 6.

2. Kasutusotstarbed

Me kasutame ülalnimetatud liiki andmeid ainult teie nõusolekul eeldusel, et selline nõusolek on nõutav:

 • nii rakenduse funktsioonide kui ka rakenduse kaudu teenuste pakkumiseks (1.a.-c.),
 • vigade parandamiseks (1.b. ja c.),
 • rakenduse kasutajasõbralikkuse parandamiseks (1.d.),
 • meie toote- ja teenusevaliku täiustamiseks, eriti seoses programmidega, mida ei kasutata ja/või mida lisaks teistele rakenduse ja kodumasina funktsioonidele kasutatakse sageli (1.c. ja d.), ja
 • otseturunduse eesmärgil (1.a.-c.).

3. Üldised säilitustähtajad

Kui seadusest tulenevaid nõudeid ei ole, kehtivad järgmised üldised säilitustähtajad:

a. Kasutaja põhiandmed:
Kustutatakse niipea kui kasutajakonto kustutatakse.

b. Kodumasina põhiandmed:
Lingi eemaldamine kasutajakontolt, kui kodumasin on kasutajakontost eemaldatud.

c. Kodumasina kasutusandmed:
Kasutajapõhine 10-päevane säilitustähtaeg. Kui kasutaja on nõustunud nõusolekuturundusega, säilitatakse kasutajapõhiseid andmeid sellise nõusolekuturunduse kehtivuse ajal.

d. Rakenduse kasutusandmed:
Säilitamine pseudonüümi vormis sellises ulatuses ja nii kaua, kui „Enable usage-data tracking“ (kasutusandmete jälgimise võimaldamise) funktsioon on aktiveeritud.

4. Andmetöötluse juhtimine

a. Teie kodumasina ühenduvus

Te võite kasutada rakendust oma kodumasina ühenduvuse juhtimiseks:

 • Vajadusel võite luua ühenduse Home Connect serveriga nii, et iga kodumasin on ühendatud eraldi (menüüpunkt Settings (seaded) Connectivity settings (ühenduvuse seaded)). Seejärel:
  – ei kanta seadme kasutusandmeid (1.c.) enam Home Connect serverisse,
  – ei ole rakenduse teatud funktsioonid enam saadaval; konkreetsemalt öeldes ei saa kodumasinat enam kasutada väljaspool Wi-Fi ulatust, isegi kui andmeside ühendus on loodud.
 • Vajadusel saate konkreetse kodumasina WLAN-ühenduse välja lülitada (menüüpunkt Settings (seaded) Connectivity settings (ühenduvuse seaded). Seejärel:
  – ei kanta seadme kasutusandmeid (1.c.) enam Home Connect serverisse,
  – kodumasinat saab juhtida kodumasinast endast ja mitte rakenduse kaudu.

b. Kasutajakontod ja kohalikud rakenduse andmed

Te saate oma kasutajakontosid hallata rakenduse kaudu ja kustutada kohalikult salvestatud rakenduse andmed.

 • Te võite oma kasutajakonto kustutada („Settings“ (seaded) „My account“ (minu konto) „Delete user account“ (kustuta kasutajakonto)). Seejärel:
  – kustutatakse teie kodumasina ja kasutajakonto vaheline ühendus,
  – teie kodumasin ei saada enam rakenduse kasutusandmeid Home Connect serverisse eeldusel, et kodumasinaga ei ole seotud teisi kasutajakontosid (vt punkti 1.b. ülal).
 • Ka rakenduse kustutamine eemaldab kõik kohalikult salvestatud kasutajapõhised andmed.

c. Kodumasina tehaseseaded

Te võite taastada oma kodumasina tehaseseaded. Seejärel:

 • kaotab kodumasin oma ühenduse Home Connect serveriga, sest võrguseaded on lähtestatud,
 • kodumasin ei ole enam ühendatud ühegi eelnevalt seotud kasutajakontoga (kodumasin peab olema internetti ühendatud) ja rakenduses seda enam ei kuvata

Enne tehaseseadete taastamist palun lugege oma kodumasina kasutusjuhendit.

5. Teie andmete edastamine või avaldamine kolmandatele isikutele

Me teeme rakenduse loomiseks ja juhtimiseks ning vastavate teenuste pakkumiseks koostööd erinevate teenusepakkujatega. Ulatuses, millises me oleme neid teenusepakkujaid kohustanud töötlema andmeid järgides rangeid juhiseid nende kui volitatud andmetöötlejate volitustes, ei vaja selliste teenusepakkujate andmetöötlusega seotud tegevused teie nõusolekut.

Kuid, kui kohalduv andmekaitse seadus näeb ette, et teie nõusolek on vajalik enne, kui teie isikuandmeid võib edastada teenusepakkujatele, teatame me teile sellest eraldi; sellistel juhtudel ei edastata teie andmeid ilma teie eelneva nõusolekuta

6. Rakenduse kasutuse salvestamine

Rakendus võib salvestada andmeid rakenduse kasutamise kohta (vt punkti 1.d. ülal). Selleks kasutatakse programmi Adobe Analytics, mida pakub Adobe Systems Software Ireland Limited, registrikoodiga 344992, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iiri Vabariik (edaspidi „Adobe“).

Kui funktsioon „Enable usage-data tracking“ (võimalda kasutusandmete jälgimist) on aktiveeritud, saadetakse ja salvestatakse rakenduse kasutusandmed Adobe'i serverisse Ühendkuningriigis. Rakenduse kasutusandmed võimaldavad teil analüüsida seda, kuidas te rakendust kasutate (vt punkti 1.d. ülal). Selle rakenduse puhul on aktiveeritud IP anonüümseks muutmine, mis tähendab, et IPaadress, mida te kasutate, kärbitakse enne serverisse saatmist. Adobe kasutab seda teavet Home Connecti jaoks, et hinnata, kuidas te rakendust kasutate, ja koostada Home Connecti jaoks rakenduse aktiivsuse aruandeid. Teie mobiilseadmelt Adobe Analyticsiga seoses edastatavat IPaadressi ei liideta teiste Adobe'i või Home Connecti käsutuses olevate andmetega ilma teie selgesõnalise nõusolekuta.

Te saate kontrollida, kas Adobe salvestab ja töötleb rakenduse kasutusandmeid (sh teie IP-aadressi) funktsiooni „Enable usage-data tracking“ (võimalda kasutusandmete jälgimine) aktiveerimise või deaktiveerimise teel. Sõltuvalt teie riigis kehtivast seadusandlusest võidakse funktsiooni „Enable usage-data tracking“ (võimalda kasutusandmete jälgimine) vaikimisi aktiveerida.

7. Veaaruanded

Anonüümsete veateadete kogumiseks ja saatmiseks kasutage rakendust HockeyApp (www.hockeyapp.net) juhul, kui rakendus käitub ootamatul viisil, eriti siis, kui rakendus kokku jookseb. Meie teenusepakkujad ja Home Connect saavad veateated ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Me küsime teie nõusolekut iga kord, kui soovime sellist teavet edastada.

8. Andmekaitse

Me rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie andmeid näiteks töötlemise, kaotsimineku ja volitamata juurdepääsu eest kolmandate isikute poolt. Need meetmed hõlmavad Home Connect serveri kodeerimistehnikaid, sertifikaate, tulemüüre ja Home Connect rakenduse kaitsmist salasõnaga. Home Connect rakenduse andmekaitse tase on testitud ja sertifitseeritud TÜV Trust IT poolt. Me vaatame pidevalt üle ja täiustame oma turvameetmeid vastavalt tehnoloogia arengule.

9. Andmekaitse avalduse kohaldamisala

Käesolev andmekaitse avaldus kohaldub funktsioonidele ja teenustele, mida Home Connect rakenduse kaudu pakub; samas ei kehti see teiste teenusepakkujate pakkumiste ja teenuste suhtes (kolmandate isikute teenused) isegi juhul, kui Home Connect hõlbustab sellise kolmanda isiku teenuste kasutamist rakenduses (palun vaadake ka kolmandate isikute teenuseid puudutavaid kasutustingimusi). Selliste kolmandate isikute teenuste kasutamist reguleerivad valitsevad andmekaitse nõuded, mille on kehtestanud kolmandast isikust teenusepakkuja ja, kus kohane, meie kehtestatud täiendavad andmekaitse avaldused, mis kirjeldavad nende kolmandate isikute teenuste iseloomulikke tunnuseid ja mis kehtivad ainult nende suhtes.

Kui teid suunatakse teise teenusepakkuja juurde, teeb Home Connect mõistlikke ja vajalikke pingutusi, et selgitada sellist suunamist (nt lisades teenusepakkuja sisu rakendusse kasutades tekstisisest raami), kui see suunamine selge ei ole. Kui klõpsate Home Connect rakenduses lingil, mis kutsub esile teise teenusepakkuja rakenduse või veebilehe, siis loetakse seda otseseks suunamiseks.

Kui teie kui kasutaja asute Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 281, Lk 31, ELi andmekaitse direktiiv), kohaldamisalal, siis palun pange tähele, et kolmandate isikute teenuste kasutamise tulemusena võidakse teie isikuandmeid töödelda riikides, mis asuvad väljaspool ELi andmekaitse direktiivi kohaldamisala.

10. Andmekaitse avalduse muudatused

Et rakendust pidevalt arendatakse (muu hulgas uute tehnoloogiate või uute teenuste kasutuselevõtu kaudu), võib ka käesolev andmekaitse avaldus vajada vastavat uuendamist. Home Connect jätab endale õiguse vajadusel käesolevat avaldust muuta või täiendada. Home Connect uuendab rakenduses alati andmekaitse avalduse; seetõttu saate igal ajal end kurssi viia kõige viimase versiooniga.

11. Õigused ja kontaktandmed

Kui vaatamata meie püüdlustele salvestada andmeid, mis on õiged ja kaasajastatud, on teie isikuandmed salvestatud valesti, kohustume me sellise teabe teie nõudmisel parandama. Te võite meile enda isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks antud nõusoleku edaspidi igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku saab üldiselt tagasi võtta kasutades vastavat rakenduse seadistust või rakenduses toodud kontaktandmetel.

Teie isikuandmed kustutatakse, kui võtate oma andmete salvestamiseks antud nõusoleku tagasi, kui teie isikuandmeid enam ei vajata selliseks salvestamiseks või kui salvestamine ei ole lubatud muudel õiguslikel põhjustel. Palume meeles pidada, et tehnilistel või organisatsioonilistel põhjustel võib teie nõusoleku tagasivõtmise ja andmete kasutamise vahel olla kattumine, nt juhul, kui uudiskiri on juba välja saadetud. See ei mõjuta andmeid, mis on vajalikud arve esitamiseks või raamatupidamislikul otstarbel või mille säilitamine on seadusest tulenev nõue.

Kui teil tekib andmekaitse osas küsimusi või te soovite kasutada oma nõusoleku tagasivõtmise või teavitamise, parandamise, kustutamise või peatamise õigust, siis palun võtke meiega ühendust rakenduses toodud kontaktandmetel.

Avaldamise kuupäev: august 2016

Andmekaitset puudutava teabe saad alla laadida siit

Home Connect rakenduse kasutustingimused

1. Lepingu alus

Ettevõte Home Connect GmbH, registrikood 3994480, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Saksamaa (edaspidi „operaator“), annab teile Home Connect rakenduse tasuta installimiseks ja kasutamiseks teie mobiilseadme(te)s.

Käesolevad kasutustingimused („kasutustingimused“) kehtivad teie kui Home Connect rakenduse kasutaja ja ettevõtte Home Connect GmbH kui rakenduse operaatori vahel. Kui te olete registreerimise lõpule viinud, moodustavad need tingimused siduva lepingulise aluse Home Connect rakenduse kasutamiseks. Te võite neid kasutustingimusi vaadata ja salvestada Home Connect rakenduse menüüpunktis Settings (seaded).

2. Home Connect rakenduse pakutavad funktsioonid ja teenused

Home Connect rakenduse eesmärk on hallata kodumasinaid („kodumasinad“), mis ühilduvad Home Connectiga, ja pakkuda teisi teenuseid (nt anda soovitusi kodumasina teatud programmide kasutamiseks, pakkuda juhiseid või soovitusi energiatõhususe suurendamiseks) seoses teie kodumasinatega.

Home Connect rakenduse pakutavad funktsioonid sõltuvad seadme tüübist. Uurige Home Connect rakendust, et näha, millised konkreetsed funktsioonid on teile kättesaadavad.

Turvalisuse kaalutlustel nõuavad mõned Home Connect funktsioonid lisaks käsureale Home Connect rakenduse kaudu ka käsitsi kinnitamist ja/või käsitsi aktiveerimist kodumasinal endal. Home Connect rakendus annab teile sellisest nõudest teada.

Teie kasutajatunnus, teave teie kodumasina kohta ja teie juhtimiskäsud edastatakse serverile („Home Connect server“) andmeside kaudu; server edastab teie juhtimiskäsud. Lisainfo saamiseks andmete käsitlemise kohta vaadake palun andmekaitse avaldust.

Te saate kasutada Home Connect rakenduse täit funktsionaalsust ainult siis, kui te olete sisse loginud oma Home Connect kasutajakontosse, kui teie kodumasinad on liidetud teie Home Connect kasutajakontoga ja teie kodumasinad ning Home Connect rakendus on loonud andmeside Home Connect serveriga.

Kui te oma kodumasina Home Connect rakenduses Home Connect serverist lahti ühendate, siis saate kasutada vaid piiratud funktsioone ja teenuseid, mis on nähtavad Home Connect rakenduses Wi-Fi ühenduse ulatuses, mis kodumasinat katab (ainult Wi-Fi kasutus). Turvalisuse kaalutlustel ei soovita me kodumasinat pikki perioode ainult Wi-Fi seadistuse kaudu juhtida, sest see takistab teil olemasolevate turvaliste tarkvarauuenduste saamist oma kodumasinale. Kui te oma kodumasina Wi-Fi ühenduse Home Connect rakenduses välja lülitate, ei saa teie kodumasin Home Connect serveriga ühendust luua. Lisaks tähendab väljalülitamine ka seda, et Home Connect rakendust ei saa kasutada teie kodumasina juhtimiseks.

3. Registreerimine

Home Connect rakenduse kasutamine nõuab kasutajakonto loomist (registreerimist). Et registreerimine õnnestuks, tuleb teil tavaliselt sisestada vähemalt oma ees- ja perekonnanimi, kodumasina asukoht (riik), teie e-posti aadress (kasutajatunnus) ja isiklik salasõna. Mõnes riigis tuleb esitada ka täiendavaid andmeid.

Kui te olete Home Connect rakendusse edukalt registreerunud, saate te e-posti teel kinnituse ja teie kasutajakonto aktiveeritakse. Teile saadetavas posti sõnumis on link, mis tuleb registreerimise kinnitamiseks avada.

4. Kasutajakontosse sisselogimine

Hoidke oma salasõna kolmandate isikute eest kaitstuna. Kui te oma salasõna kaotate või kahtlustate, et kolmandad isikud on sellele juurdepääsu saanud, siis olete kohustatud sellest viivitamatult operaatorile teatama, kasutades Home Connect rakenduses toodud kontaktandmeid, ja oma salasõna muutma. Salasõna muutmiseks või uue loomiseks kasutage Home Connect rakenduse funktsiooni „Change password“ (muuda salasõna) ja/või „Forgotten your password?“ (kas salasõna on ununenud?).

Enamikku Home Connect rakenduse pakutavaid funktsioone ja teenuseid saab kasutada ainult siis, kui olete oma kasutajakontosse sisse loginud. Turvalisuse kaalutlustel logitakse teid 24 tundi pärast sisselogimist automaatselt kasutajakontost välja. Kui aktiveerite funktsiooni „Remain logged in“ (jää sisselogituks), ei logita teid kasutajakontost välja 3 (kolm) kuud. Palume tähele panna, et vaatamata sellisele pakutud mugavusele suurendab see funktsioon riski, et kolmandad isikud, kellele on juurdepääs teie mobiilseadmele, saavad kasutada Home Connect rakendust ilma vastava volituseta. Te vastutate operaatori ees igasuguse väärkasutuse eest kolmandate isikute poolt. Funktsiooni „Remain logged in“ (jää sisselogituks) välja lülitamiseks logige lihtsalt oma kasutajakontost välja. Home Connect rakenduse sulgemisel ei ole teie kasutajakonto sisse-või väljalogimise olekule mingit mõju.

5. Nõuded kasutamisele

Et te saaksite kasutada Home Connect rakenduse seda osa, mis nõuab registreerimist, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- te olete eratarbija ja vähemalt 18 aastat vana, - te olete registreerimisel loonud kasutajakonto, - te kasutate oma kodumasinat riigis, kus operaator pakub Home Connect rakendust (riikide nimekirja leiab Home Connect rakendusest).

Home Connect rakenduse kasutamiseks on see installitud veebipõhisesse mobiilseadmesse, mille operatsioonisüsteemi toetatakse (toetatud mobiilseadmete nimekirja vaadake lehelt www.homeconnect.com). Te peate omama mobiilseadet ja kodumasinat ning need peavad olema ühendatud sobiva ruuteri kaudu Wi-Fi võrku. Kui kodumasina Wi-Fi ei ole piisav, vajab teie mobiilseade muud andmesidet. Võrguühenduse puudumisel saab seadet juhtida „ühendamata“ kodumasinana. Kui Wi-Fi ühendus on välja lülitatud või mobiilseade asub väljaspool Wi-Fi teeninduspiirkonda, ei saa kodumasinat Home Connect rakenduse kaudu juhtida. Te vastutate kõikide andmeside kulude kandmise eest. Operaator ei vastuta andmeside olemasolu ja/või kvaliteedi eest.

6. Home Connect rakenduse kasutamine mitme kasutaja poolt

Vastavalt punktis 9 sätestatud ulatusele võib Home Connect rakendust kasutada mitu kasutajat, kusjuures igal kasutajal peab olema isiklik kasutajakonto. Kui sama kodumasina lisab oma kasutajakontosse mitu kasutajat (nt perekond või korterikaaslased), siis on kasutajal, kes esimesena lisas kodumasina oma kontole („Main user“ (peamine kasutaja)) õigus eemaldada kodumasin nende kasutajate kontodest, kes selle viimasena lisasid. Peamine kasutaja võib oma peamise kasutaja eelise loovutada teisele kasutajale. Kodumasina olekut näevad Home Connect rakenduses kõik kasutajad, kes saavad vajadusel anda ka juhtimiskäske.

Kolmandate isikute teenuste kasutamine (vt punkti 7) mõjutab tavaliselt vaid selle kasutaja kontot, kes otsustab selliseid teenuseid kasutada („Third-Party Service User“) (kolmanda isiku teenuse kasutaja)). Kolmandast isikust teenusepakkujale saadetavad andmed võivad sisaldada andmeid, mis puudutavad teiste kodumasina kasutajate kasutuskäitumist. Kolmanda isiku teenuse kasutaja kohustub teavitama teisi kodumasina kasutajaid andmete kogumise otstarbest ja ulatusest ning nende edasisest töötlemisest kolmandast isikust teenusepakkuja poolt enne sellise teenusega liitumist. Lisaks peavad nad küsima kõikide kasutajate nõusoleku selliseks andmete töötlemiseks.

7. Kolmandate isikute teenused

Home Connect rakendusse integreeritud kolmandate isikute pakutavad teenused ja kolmandate isikute pakutavad teenused, mis võimaldavad välist juurdepääsu kodumasinale kasutades nende enda eraldiseisvat rakendust, suurendavad Home Connect rakenduse võimalusi. Selliste integreeritud ja/või laiendatud teenuste kasutamine nõuab tavaliselt teie kodumasina kasutajakonto liitmist kolmandast isikust teenusepakkuja juures oleva kasutajakontoga. Operaatori määratletud eritingimused, mis kehtivad kolmandate isikute nende teenuste kasutamisele, mis on Home Connect rakendusega kas integreeritud või mida pakutakse rakenduse väliselt, on leitavad punktist „Integrated services“ (integreeritud teenused) ja enne nende kasutamist tuleb anda eraldi nõusolek, kus see vajalik on. Siinkohal kohalduvad ainult need eritingimused, mis reguleerivad teie kasutajakontoga liidetud kolmandate isikute teenuseid. Palume tähele panna, et lisaks operaatori üldistele kasutustingimustele ja integreeritud ja/või väliste teenuste kasutamise eritingimustele võivad kohalduda ka kolmandatest isikutest teenusepakkujate kehtestatud kasutustingimused. Viimaste eest vastutab ainult kolmandast isikust teenusepakkuja.

Kolmandate isikute teenuste integreerimine Home Connect rakendusse ja/või nende lisamine väliste teenustena tähendab täiendavat funktsionaalsust, mille kättesaadavuse eest ei saa operaator vastutada ja mille pakkumise võib operaator igal ajal ilma ette hoiatamata lõpetada. Reeglina ei saa operaator kontrollida kolmandast isikust teenusepakkuja edastatud andmete õigsust ja terviklikkust ning seetõttu ei võta ta selle eest ka mingit vastutust.

8. Tarkvarauuendused

Teie kodumasinaga ühendatud Home Connect rakenduse täieliku toimimise ja funktsioonide töökindluse saab tagada ainult siis, kui Home Connect rakenduse jaoks kättesaadavaks tehtud uuendused viivitamatult installitakse; sama kehtib ka tehase poolt kodumasinale kättesaadavaks tehtud uuenduste kohta. Operaator ei vastuta vigade eest, mis mõjutavad Home Connect rakendust või mis tahes kahjude eest, mis tulenevad sellest, et te ei ole olemasolevaid uuendusi (täielikult) alla laadinud.

9. Kasutusõigused

Home Connect rakendus ja teenused, andmed ja teave, mida rakenduse kaudu saab kasutada, on kaitstud autoriõigusega.

Käesoleva kasutajalepingu kehtivuse ajaks antakse teile üldine, edasilitsentsimise ja edasiandmise õiguseta ning tühistatav õigus Home Connect rakenduse tasuta kasutamiseks ainult käesolevates kasutustingimustes kokkulepitud otstarbel ja vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja kehtivatele õigusaktidele. Eriti on teil keelatud kopeerida, parandada, muuta, täiendada, dekompileerida (pöördkonstrueerida) ja konverteerida Home Connect rakendust – välja arvatud juhul, kui see on kohalduva õiguse järgi lubatud.

10. Funktsioonide ja teenuste kättesaadavus

Operaator teeb mõistlikke pingutusi, et teha kättesaadavaks kõik Home Connect rakenduse pakutavad funktsioonid ja teenused, sh integreerida kõik kolmandate isikute teenused ja nende lingid. Samas võivad tekkida tehnilised probleemid, mis ajutiselt sellist kättesaadavust takistavad. Takistatud kättesaadavuse korral ei saa operaatori vastu esitada ühtegi nõuet.

11. Teisaldamine / edasimüük / kasutamine kolmanda isiku poolt

Juhul, kui te teisaldate oma kodumasina teise riiki, st mitte sinna, kus see algselt sisse lülitati, olete te kohustatud muutma oma vastavaid riigi seadeid ka oma kasutajakontos. Palume tähele panna, et Home Connect rakenduse kasutamisele teises riigis võivad kohalduda erinevad kasutustingimused ja andmekaitse avaldus. Kui teie riik ei asu toetatud riikide nimekirjas, siis ei ole teil lubatud Home Connect rakendust kasutada. Home Connect rakenduse kasutamine koos kodumasinaga, mida vastavas riigis ei ole lubatud kasutada, on keelatud. Kahtluste korral pöörduge oma kodumasina tootja poole.

Kui te oma mobiilseadme ära müüte või selle kolmandale isikule edasi annate, veenduge esmalt, et olete oma kasutajakontost välja loginud ja kustutanud Home Connect rakenduse. Seejärel ei ole võimalik enam mobiilseadet teie kasutajatunnuse või kodumasinaga (uuesti) liita. Kui te oma kodumasina ära müüte, taastage kindlasti tehaseseaded. Sellega katkestate seose kodumasina ja teie kasutajakonto vahel.

Kui te ostsite oma kodumasina kasutatuna, kontrollige konto seadistusi Home Connect rakenduses veendumaks, et kodumasinaga ei ole seotud tundmatuid kasutajaid. Kahtluste korral taastage kindlasti tehaseseaded. Lisainfo saamiseks andmekaitse kohta vaadake palun andmekaitse avaldust.

Kui te (vastupidiselt käesolevate kasutustingimuste punktides 4 ja 6 toodud sätetele) lubate kolmandatel isikutel kasutada oma Home Connect rakendust mobiilseadme kaudu, kuhu rakendus on installitud, vastutate te selle eest, et Home Connect rakendust kasutataks vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja kehtivatele õigusaktidele.

12. Vastutus

Operaator vastutab teie ees piiramatult enda või tema seaduslike esindajate või vahendajate tahtliku tegevuse ja raske hooletuse tõttu põhjustatud kahju eest. Operaator vastutab teie ees piiramatult, kui kerge ettevaatamatuse tõttu on tagajärjeks surm või rasked tervisekahjustused. Lisaks vastutab operaator teie ees ainult ulatuses, millises ta on rikkunud lahutamatut lepingulist kohustust, milleks on kohustus, mille täitmine tegelikult võimaldab esmajoones käesoleva lepingu nõuetekohast täitmist ja millest kinnipidamist võite teie kui lepingupool pidevalt oodata. Sellistel juhtudel piirneb vastutus ettenähtava tüüpilise kahju hüvitamisega. Operaatori mittesüüline tootevastutus, mis eksisteerib juba lepingu sõlmimisel, välistatakse ulatuses, millises see on lubatud kohalduvas seaduses. Ülaltoodud sätted ei mõjuta operaatori vastutust vastavalt kehtivatele tootevastutuse sätetele.

13. Kasutustingimuste muudatused

Operaatoril on õigus teha kasutustingimustesse muudatusi. Reeglina teatame me teile kasutustingimustesse tehtavatest muudatustest, mis võivad mõjutada lepingulisi suhteid, Home Connect rakenduse ja/või e-posti vahendusel hiljemalt 6 nädalat enne selliste muudatuste jõustumist. Teade sisaldab ka infot teie õiguse kohta muudatustega mitte nõustuda ja tagajärgede kohta, mis sellel olla võivad. Me palume, et annaksite oma nõusoleku muudetud kasutustingimustele hiljemalt ajaks, millal muudatused kehtima hakkavad. Te võite anda oma nõusoleku ja jätkata Home Connect rakenduse kasutamist vastavalt muudetud kasutustingimustele või oma nõusoleku andmisest keelduda. Kui te otsustate oma nõusoleku andmisest keelduda, on operaatoril õigus teie kasutajaleping lõpetada niipea, kui muudatused jõustuvad, ja blokeerida teie kasutajakonto.

14. Kasutajalepingu lõpetamine

Operaatoril on õigus kasutajaleping teiega lõpetada, teatades sellest 6 nädalat ette, või kui operaator otsustab lõpetada Home Connect rakenduse opereerimise. See ei mõjuta kummagi lepingupoole õigust kasutajaleping mõjuvatel põhjustel üles öelda. Operaatoril on mõjuv põhjus eriti juhul, kui te rikute käesolevates kasutustingimustes toodud olulisi kohustusi (vaadake punkte 5, 6 või 9).

15. Kohalduv seadusandlus / kohtualluvus

Tingimustele kohalduvad teie alalises elukohariigis kehtivad siduvad õigusnormid. Vastasel juhul kohaldub Saksamaa Liitvabariigi õigus. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei kohaldata ühelgi juhul. Mis tahes käesolevatest kasutustingimustest tulenevate või nendega seotud vaidluste kohtualluvuse riigiks on Saksamaa. Seadusest tulenevat kohustuslikku kohtualluvust see ei mõjuta.

Avaldamise kuupäev: august 201