1. Základ smlouvy

Společnost Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mnichov, Německo (dále „provozovatel“) Vám tímto zdarma poskytuje aplikaci Home Connect za účelem její instalace a používání na Vašem mobilním zařízení (mobilních zařízeních).

Tyto Podmínky užití („Podmínky užití“) platí mezi Vámi jako uživatelem aplikace Home Connect a společností Home Connect GmbH jako provozovatelem. Jakmile dokončíte svou registraci, budou tyto podmínky tvořit závazný smluvní základ pro používání aplikace Home Connect. Tyto Podmínky užití si můžete vyhledat a uložit v aplikaci Home Connect v „Nastavení“.

2. Funkce a služby nabízené aplikací Home Connect

Aplikace Home Connect slouží k ovládání domácích spotřebičů („spotřebiče“), které jsou kompatibilní s Home Connect, a k poskytování dalších služeb (např. tipy pro používání určitých programů spotřebičů, návrhy receptů nebo návrhy pro zvýšení energetické účinnosti) ve spojení s Vašimi spotřebiči.

Funkce, které nabízí aplikace Home Connect, se liší v závislosti na typu konkrétního zařízení. Prostudujte si aplikaci Home Connect, abyste zjistili, které specifické funkce jsou Vám k dispozici.

Z důvodů zabezpečení vyžadují některé funkce Home Connect povel nejen prostřednictvím aplikace Home Connect, ale také ruční potvrzení a/nebo ruční aktivaci v samotné aplikaci. Aplikace Home Connect Vás bude o takovém požadavku odpovídajícím způsobem informovat.

Vaše uživatelské ID, informace o Vašem spotřebiči a Vaše ovládací povely se přenášejí na server („server Home Connect“) přes datové připojení; server přenáší Vaše ovládací povely. Další informace o způsobu nakládání s údaji viz Prohlášení o ochraně údajů.

Kompletní nabídku funkcí aplikace Home Connect můžete využívat pouze tehdy, jste-li přihlášen/a ke svému uživatelskému účtu, pokud jsou Vaše spotřebiče přiřazeny k Vašemu uživatelskému účtu Home Connect a pokud jsou Vaše spotřebiče a aplikace Home Connect datově propojeny se serverem Home Connect.

Pokud odpojíte Váš spotřebič od serveru Home Connect v aplikaci Home Connect, budete moci využívat pouze omezený rozsah funkcí a služeb viditelných v aplikaci Home Connect v dosahu WiFi připojení, které pokrývá spotřebič (používání pouze prostřednictvím WiFi). Z důvodů zabezpečení nedoporučujeme dlouhodobé řízení spotřebiče pouze prostřednictvím WiFi, protože brání přijímání dostupných a z hlediska zabezpečení důležitých softwarových aktualizací pro Váš spotřebič.

Pokud u svého spotřebiče deaktivujete WiFi připojení v aplikaci Home Connect, nebude Váš spotřebič schopen připojit se k serveru Home Connect. Navíc deaktivování tohoto spojení způsobí, že aplikaci Home Connect nebude možné používat k řízení Vašeho spotřebiče.

3. Registrační proces

Používání aplikace Home Connect vyžaduje vytvoření uživatelského účtu (registraci). Obecně platí, že pro úspěšnou registraci musíte uvést minimálně své křestní jméno a příjmení, umístění spotřebiče (země), svou e-mailovou adresu (ID uživatele) a osobní heslo. V některých zemích budete muset zadat další údaje.

Jakmile se úspěšně registrujete pro aplikaci Home Connect, obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzením a bude aktivován Váš uživatelský účet. V e-mailové zprávě bude uveden odkaz (link), který musíte následně použít pro potvrzení registrace.

4. Přihlášení k uživatelskému účtu

Své heslo byste měl/a uchovávat v tajnosti; nesdělujte je třetím stranám. Pokud ztratíte své heslo nebo budete mít podezření, že k němu získala přístup třetí strana, musíte o tom neprodleně vyrozumět provozovatele, přičemž použijte kontaktní informace uvedené v aplikaci Home Connect a změňte si své heslo. Pro změnu svého hesla nebo vytvoření nového hesla použijte funkci „Změnit heslo“ a/nebo „Zapomenuté heslo“ v aplikaci Home Connect.

Většinu funkcí a služeb nabízených aplikací Home Connect můžete využívat pouze tehdy, jste-li přihlášen/a ke svému uživatelskému účtu. Z důvodů bezpečnosti budete automaticky odhlášen/a z Vašeho uživatelského účtu nejpozději do 24 hodin po přihlášení. Pokud aktivujete funkci „Zůstat přihlášen“, nebudete automaticky odhlášen/a z Vašeho účtu po dobu tří (3) měsíců. Uvědomte si však prosím, že používání této funkce zvyšuje riziko neoprávněného přístupu třetí strany prostřednictvím aplikace Home Connect k Vašemu mobilnímu zařízení. Odpovídáte za jakoukoli formu zneužití třetími stranami. Chcete-li deaktivovat funkci „Zůstat přihlášen“, jednoduše se odhlaste ze svého uživatelského účtu. Uzavření aplikace Home Connect nemá žádný vliv na přihlašovací stav Vašeho uživatelského účtu.

5. Požadavky na používání

Aby Vám bylo umožněno používat tu část aplikace Home Connect, která vyžaduje registraci, musí být splněny následující podmínky:

- jste spotřebitel a je Vám alespoň 18 let,

- jako součást registračního procesu jste si nastavil/a uživatelský účet,

- provozujete svůj spotřebič v zemi, kde provozovatel nabízí aplikaci Home Connect (seznam dostupných zemí si můžete ověřit v aplikaci Home Connect).

Aby bylo možné používat aplikaci Home Connect, musí být instalována na mobilním zařízení, které je připojeno k internetu a využívá podporovaný operační systém (seznam podporovaných mobilních zařízení viz www.home-connect.com). Mobilní zařízení a spotřebič zajišťujete Vy. Musí být připojeny k WiFi prostřednictvím odpovídajícího internetového routeru. Mimo dosah pokrytí WiFi pro účely spotřebiče bude Vaše mobilní zařízení vyžadovat jiné datové připojení. Během offline provozu může být zařízení provozováno jako „nepřipojený“ spotřebič. Pokud je WiFi připojení deaktivováno nebo pokud se mobilní zařízení nachází mimo dosah pokrytí WiFi, spotřebič nelze ovládat pomocí aplikace Home Connect. Odpovídáte za úhradu veškerých nákladů, které souvisejí s datovým připojením. Provozovatel neponese odpovědnost za dostupnost a/nebo kvalitu datového připojení.

6. Používání aplikace Home Connect více uživateli

V souladu s rozsahem uvedeným v článku 9 smí aplikaci Home Connect používat více uživatelů, přičemž každý uživatel musí mít svůj vlastní uživatelský účet. Pokud více uživatelů přiřadí tentýž spotřebič ke svým uživatelským účtům (např. v rámci rodiny nebo ve sdíleném bytě), je uživatel, který první přiřadil spotřebič ke svému uživatelskému účtu („hlavní uživatel“), oprávněn odstranit spotřebič z účtů uživatelů, kteří jej přiřadili později. Hlavní uživatel může postoupit své právo hlavního uživatele na jiného uživatele. Všichni uživatelé spotřebiče mohou vidět stav příslušného zařízení v aplikaci Home Connect a v případě potřeby vydat řídicí povely.

Využívání služeb třetích stran (viz článek 7) se obecně týká pouze účtu toho uživatele, který se rozhodne takové služby využívat („uživatel služeb třetí strany“). Údaje odeslané třetí straně, působící jako poskytovatel, mohou obsahovat informace týkající se uživatelského chování jiných uživatelů spotřebiče. Uživatel služeb třetích stran se zavazuje informovat jiné uživatele spotřebiče o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a využívání údajů poskytovatelem služeb třetích stran ještě předtím, než dojde ke skutečnému sjednání takové služby; mimoto získá souhlas všech uživatelů k nakládání s takovými údaji.

7. Služby třetích stran

Služby začleněné do aplikace Home Connect nabízené třetími stranami a služby nabízené třetími stranami, jež umožňují externí přístup ke spotřebiči s použitím jejich vlastní, samostatné aplikace, rozšiřují možnosti aplikace Home Connect. Využívání těchto integrovaných a/nebo externích služeb obecně vyžaduje, aby byl Váš uživatelský účet Home Connect propojen se stávajícím uživatelským účtem, vedeným poskytovatelem služeb třetích stran. Veškeré zvláštní, provozovatelem definované podmínky užití, platné pro využívání služeb třetích stran, jež jsou buď začleněny do aplikace Home Connect, nebo nabízeny externě, lze naleznout v „integrované služby“ a musí být akceptovány zvlášť, je-li to v daném případě relevantní, ještě před využíváním takových služeb. Zde platí pouze zvláštní podmínky používání, kterými se řídí služby třetích stran, jež byly propojeny s Vaším uživatelským účtem. Vezměte prosím na vědomí, že kromě všeobecných podmínek užití provozovatele a zvláštních podmínek užití integrovaných a/nebo externích služeb, mohou rovněž platit podmínky poskytovatele služeb třetích stran. Za tyto služby odpovídá výlučně poskytovatel služeb třetích stran.

Začlenění služeb třetích stran do aplikace Home Connect a/nebo propojení na externí služby představuje doplňkové funkce, za jejichž dostupnost není odpovědný provozovatel a jejichž poskytování může provozovatel v zásadě kdykoliv bez upozornění přerušit. Obecně platí, že provozovatel není schopen z hlediska přesnosti a úplnosti kontrolovat údaje přenášené poskytovatelem služeb třetích stran, jde-li o jejich přesnost a úplnost, a proto nenese v tomto směru žádnou odpovědnost.

8. Aktualizace softwaru

Úplnou provozuschopnost a funkční spolehlivost aplikace Home Connect v souvislosti s Vaším spotřebičem lze zajistit pouze tehdy, budou-li neprodleně nainstalovány aktualizace, jež budou pro aplikaci Home Connect k dispozici; totéž platí pro jakékoli aktualizace spotřebiče poskytnuté výrobcem. Provozovatel nebude odpovědný za chyby ovlivňující aplikaci Home Connect ani za jakékoli škody, které vzniknou v důsledku toho, že jste neprovedl/a stažení a/nebo úplné stažení a/nebo instalaci dostupných aktualizací.

9. Práva na používání

Aplikace Home Connect a služby, data a informace, které lze využívat a zpřístupnit prostřednictvím aplikace, jsou chráněny autorskými právy.

Po dobu platnosti této uživatelské smlouvy je Vám uděleno nevýhradní, nesublicencovatelné, nepřenosné a odvolatelné uživatelské právo na využívání aplikace Home Connect výlučně pro účely dohodnuté v těchto Podmínkách užití, a v souladu s těmito Podmínkami užití a platnými právními předpisy. Zejména nesmíte kopírovat, upravovat, revidovat, měnit, dekompilovat (reverzní inženýrství) nebo konvertovat aplikaci Home Connect, nepřipouští-li závazné právní předpisy něco jiného.

10. Dostupnost funkcí a služeb

Provozovatel vynaloží odpovídající úsilí, aby zajistil dostupnost všech funkcí a služeb nabízených aplikací Home Connect, včetně začlenění a propojení se službami třetích stran. Dočasné technické problémy schopné narušit tuto dostupnost nejsou nicméně vyloučeny. Pokud bude dostupnost narušena, nelze vůči provozovateli vznášet žádné nároky.

11. Přemístění/další prodej/používání třetí stranou

Pokud přemístíte svůj spotřebič do jiné země, tj. nikoliv do země, ve které byl průvodně uveden do provozu, máte povinnost změnit nastavení země ve svém uživatelském účtu. Vezměte prosím na vědomí, že na používání aplikace Home Connect v jiné zemi se mohou vztahovat odlišné podmínky používání a odlišné prohlášení o ochraně údajů. Není-li Vaše země uvedena v seznamu podporovaných zemí, nebude Vám umožněno další využívání aplikace Home Connect. Je zakázáno používat aplikaci Home Connect společně se spotřebičem, jehož užití není v příslušné zemi povoleno. V případě pochybností kontaktujte, prosím, výrobce spotřebiče.

Pokud dojde k prodeji Vašeho mobilního zařízení nebo jeho převedení na třetí stranu, odhlašte se nejprve ze svého uživatelského účtu a vymažte aplikaci Home Connect. Poté již nebude možné (znovu)přiřadit mobilní zařízení k Vašemu uživatelskému ID nebo ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte, zkontrolujte, zda jste obnovil/a tovární nastavení. Tím zrušíte propojení mezi spotřebičem a svým uživatelským účtem.

Pokud jste koupil/a spotřebič z druhé ruky, zkontrolujte nastavení účtu v aplikaci Home Connect, abyste se ujistili, že neexistuje propojení mezi neznámými uživateli a spotřebičem. V případě pochybností obnovte tovární nastavení. Více informací o ochraně údajů naleznete v Prohlášení o ochraně údajů.

Pokud oproti ustanovením článku 4 a 6 těchto Podmínek užití umožníte třetím stranám používat Vaši aplikaci Home Connect prostřednictvím mobilního zařízení s nainstalovanou aplikací, odpovídáte za to, že aplikace Home Connect bude používána v souladu s těmito Podmínkami užití a platnými právními předpisy.

12. Odpovědnost

Provozovatel odpovídá za škodu, které se dopustí provozovatel nebo jeho právní zástupci nebo dealeři, v rozsahu poskytovaném platnými právními předpisy, Odpovědnost provozovatele v souladu s ustanoveními příslušného zákona o odpovědnosti za výrobky zůstává nedotčena.

13. Změny podmínek užití

Provozovatel je oprávněn provádět změny Podmínek užití. Obecně platí, že Vás budeme informovat prostřednictvím aplikace Home Connect a/nebo elektronickou poštou o jakýchkoli provedených změnách Podmínek užití, které mohou mít vliv na smluvní vztah, a to nejméně šest týdnů před datem účinnosti těchto změn. Oznámení bude rovněž obsahovat informace o Vašem právu odmítnout změny a o důsledcích, které to s sebou nese. Nejpozději v termínu, kdy změny vstoupí v platnost, se Vás zeptáme, zda souhlasíte se změněnými Podmínkami užití. Budete moci buď vyslovit svůj souhlas a nadále pokračovat v používání aplikace Home Connect v souladu se změněnými Podmínkami užití, nebo odepřít svůj souhlas. Rozhodnete-li se odepřít svůj souhlas, je provozovatel oprávněn ukončit Vaši uživatelskou smlouvu, jakmile změny nabudou účinnosti, a zablokovat Váš uživatelský účet.

14. Ukončení uživatelské smlouvy

Provozovatel je oprávněn ukončit uživatelskou smlouvu na základě šestitýdenní výpovědní doby, popř. kratší, pokud se rozhodne přerušit provoz aplikace Home Connect. Právo zrušit uživatelskou smlouvu ze závažných důvodů, kterým disponují obě smluvní strany, zůstává tímto nedotčeno. Závažným důvodem je myšleno zejména porušování podstatných povinností Podmínek užití (viz článek 5, 6 nebo 9).

15. Rozhodné právo/příslušnost soudu

Uplatní se zákonná ustanovení platná v místě Vašeho bydliště. Jinak se podmínky řídí právem Spolkové republiky Německo. Aplikace ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je zcela vyloučena. Pro všechny spory vzniklé z těchto Podmínek užití nebo v souvislosti s nimi je příslušným soudem soud v Mnichově v Německu. Závazná místa příslušnosti soudů zůstávají nedotčena.