1.Contractuele basis

Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, levert u gratis de Home Connect app om op uw mobiele telefoon te installeren en te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing tussen uzelf als gebruiker van de Home Connect-app en Home Connect GmbH als operator van de Home Connect-app. Nadat u de registratie heeft afgerond, vormen deze voorwaarden de bindende contractuele basis voor het gebruik van de Home Connect-app. U kunt de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde inzien en opslaan onder “Instellingen” in de Home Connect-app.

2.Functies en diensten van de Home Connect-app

De Home Connect-app is ontwikkeld om huishoudelijke apparatuur te bedienen met Home Connect (“huishoudelijke apparatuur”) en voor andere diensten (bijv. aanbevelingen om specifieke programma's van huishoudelijke apparaten te gebruiken, receptideeën of suggesties voor energiezuinig gebruik) in verband met uw huishoudelijke apparatuur.

De respectievelijke door de Home Connect-app geleverde diensten zijn afhankelijk van het soort apparaat. De specifieke beschikbare functies worden aangegeven in de Home Connect-app.

Uit veiligheidsoverwegingen moeten voor bepaalde Home Connect-functies niet alleen commando's worden ingevoerd via de Home Connect-app, maar is ook handmatige bevestiging (bijv. software-updates) of handmatige activering (bijv. op afstand starten) van het huishoudelijke apparaat zelf vereist.

Uw gebruikersnaam, informatie op uw huishoudelijke apparaat en uw bedieningsinstructies worden via de dataverbinding verzonden naar een server die zorgt dat uw bedieningsinstructies worden uitgevoerd.

Als de verbinding met de server (moedwillig) wordt verbroken, kunnen de basisfuncties van de Home Connect-app nog steeds worden gebruikt binnen het wifi-netwerk op de locatie waar het huishoudelijke apparaat zich bevindt (alleen gebruik via wifi). De basisfuncties omvatten een bepaalde bediening van het huishoudelijke apparaat via de Home Connect-app. Permanente bediening van het huishoudelijke apparaat alleen via wifi wordt afgeraden, omdat u dan geen informatie ontvangt over noodzakelijke software-updates en deze niet kunt installeren.

3.Registratieproces

Om de Home Connect-app te kunnen gebruiken, dient u een gebruikersaccount aan te maken (registratie). Om u te registreren moet u minimaal uw voor-en achternaam, de locatie waar de huishoudelijke apparatuur zich bevindt (land), uw e-mailadres (gebruikersnaam) en een persoonlijk wachtwoord invullen.

Nadat u de registratie voor de Home Connect-app heeft afgerond, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw succesvolle registratie en de activering van uw gebruikersaccount. Deze e-mail bevat een link waarop u moet klikken om uw registratie te bevestigen.

4.Voorwaarden voor gebruik

Voor u het deel van de Home Connect-app kunt gebruiken waarvoor registratie vereist is, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- u bent een consument en minimaal 18 jaar oud ;

- u heeft een gebruikersaccount aangemaakt toen u zich registreerde;

- uw huishoudelijke apparaat bevindt zich in een van de beschikbare landen; en

- u gebruikt de Home Connect-app exclusief in uw particuliere huishouden.

Om gebruik te kunnen maken van de Home Connect-app moet deze worden geïnstalleerd op een mobiele telefoon met internettoegang en een geschikt besturingssysteem (zie www.home-connect.com). Uw mobiele telefoon en het huishoudelijke apparaat moeten aangesloten zijn op een wifi-netwerk met een geschikte internetrouter. Buiten bereik van het wifi-netwerk waarop het huishoudelijke apparaat is aangesloten, heeft uw mobiele telefoon een andere gegevensverbinding nodig. Het apparaat kan offline worden bediend als “niet op het netwerk aangesloten” huishoudelijk apparaat en kan niet worden bediend via de Home Connect-app als de wifi-verbinding uitgeschakeld is. Kosten voor de gegevensverbinding komen voor uw rekening. Home Connect GmbH is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of kwaliteit van de gegevensverbinding.

5.Diensten van derden

Indien nodig kunt u via de Home Connect-app gebruikmaken van diensten van derden. Eventuele speciale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke in de Home Connect-app geïntegreerde diensten worden genoemd onder “Geïntegreerde diensten”. Home Connect GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe content en diensten en voor de beschikbaarheid hiervan.

6.Software-updates

De Home Connect-app kan alleen volledig en veilig functioneren in combinatie met uw huishoudelijke apparatuur als de geleverde updates tijdig worden geïnstalleerd. Home Connect GmbH is niet aansprakelijk voor fouten van de Home Connect-app en schade die ontstaan is doordat u heeft nagelaten de geleverde updates (volledig) te downloaden en/of te installeren.

7.Gebruiksrechten

De Home Connect-app en de diensten, gegevens en informatie die via de app kunnen worden gebruikt, worden volledig beschermd door auteursrechten.

U ontvangt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Home Connect-app gratis voor de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden en conform deze Gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving te gebruiken. In het bijzonder mag u de Home Connect-app niet kopiëren, wijzigen, herconstrueren, aanpassen, decompileren (aan reverse engineering onderwerpen) of veranderen, tenzij dit wettelijk toegestaan is.

8.Beschikbaarheid van functies en diensten

Home Connect GmbH levert redelijke inspanningen om te zorgen dat alle functionaliteiten en diensten van de Home Connect-app beschikbaar zijn. Er kunnen zich echter technische problemen voordoen die kunnen leiden tot tijdelijke onderbreking van de beschikbaarheid. U kunt aan onderbreking van de beschikbaarheid geen aanspraken jegens Home Connect GmbH ontlenen.

9.Wederverkoop/Gebruik door derden

Log voor u het gebruik van uw mobiele telefoon permanent overdraagt aan derden uit op uw gebruikersaccount en verwijder de Home Connect app. Als u het huishoudelijke apparaat verkoopt, moet u de netwerkinstellingen van uw huishoudelijke apparaat herstellen. Een match tussen uw mobiele telefoon en uw gebruikersnaam of huishoudelijke apparaat is dan niet langer mogelijk of reproduceerbaar.

Als u derden de gelegenheid geeft uw Home Connect-app te gebruiken via de mobiele telefoon waarop de Home Connect-app geïnstalleerd is, bent u ervoor verantwoordelijk dat de Home Connect-app conform deze Gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving wordt gebruikt.

10.Garantie/Aansprakelijkheid

Als de Home Connect-app defect is, is Home Connect GmbH alleen gehouden het defect te verhelpen als het defect bedrieglijk is verzwegen.

Indien en voor zover Home Connect GmbH onder deze Gebruiksvoorwaarden aansprakelijk is, is het alleen aansprakelijk voor opzet, grove nalatigheid, schade aan leven, lichaam en gezondheid volgens dwingend lokaal recht (bijv. productaansprakelijkheidswet). De beperkingen van aansprakelijkheid onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens dwingend lokaal recht.

11.Verandering van de Gebruiksvoorwaarden

Home Connect GmbH heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. We brengen zonder u hiervan in kennis te stellen redactionele wijzigingen aan in de Gebruiksvoorwaarden, d.w.z. veranderingen die niet van invloed zijn op de contractuele relatie tussen ons, zoals correcties van typfouten.

We stellen u vooraf via de Home Connect-app en/of via e-mail op de hoogte van eventuele veranderingen die van invloed zijn op onze contractuele relatie, ten minste zes weken voor de datum waarop de verandering van kracht wordt. Onze kennisgeving omvat tevens informatie over uw recht om de veranderingen af te wijzen en de gevolgen daarvan. We vragen u uiterlijk op de datum waarop de verandering van kracht wordt in te stemmen met de veranderde Gebruiksvoorwaarden. U kunt met de verandering instemmen en de Home Connect-app blijven gebruiken conform de veranderde Gebruiksvoorwaarden of u kunt weigeren in te stemmen met de verandering. In het laatste geval heeft Home Connect GmbH het recht uw gebruikerscontract te beëindigen op de datum waarop de verandering van kracht wordt en uw gebruikersaccount te blokkeren.

12.Beëindiging van uw gebruikerscontract

Home Connect GmbH heeft het recht het gebruikerscontract met u te beëindigen door middel van een kennisgeving zes weken van tevoren, of minder als Home Connect GmbH besluit het gebruik van de Home Connect-app te staken.

13.Geldende wetgeving/Bevoegde rechtbank

De Gebruiksvoorwaarden vallen onder Duits recht, met uitsluiting van het Koopverdrag van de VN. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechtbank in München.